Деловодна информация
02711ТП ДГС ПРЕСЛАВ
2853 26/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
26/10/2017 (дд/мм/гггг)
02711-2017-0111 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен 2016174120023
ул.Симеон Велики №10
Велики Преслав BG333 9850 България
Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886404382 +359 875213004
dgs.preslav@dpshumen.bg +359 875213004

Интернет адрес/и

http://dgspreslav.sidp.bg/

http://wp.me/p82oFA-cQC


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://wp.me/p82oFA-cQC
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, чрез закупуване на 1бр. ДМА – неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 110 к.с.,оборудван съгласно документацията, с техн.характ. съгласно документацията и гаранционна поддръжка
16700000      
Доставки

"Доставка, чрез закупуване на 1 (един) брой дълготраен материален актив – неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 110 к.с., оборудван с предна навесна система за окачване на гребло, челен товарач с палетни вилици, кофа и гребло за почистване на сняг с работна ширина 2,6 м. за нуждите на ТП ДГС „Преслав” с технически характеристики съгласно посочените в процедурата и гаранционна поддръжка."
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
186000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Франко адреса на ТП ДГС „Преслав” на СИДП ДП – гр. Шумен, адрес: гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. ”Симеон Велики” № 10.

„Доставка, чрез закупуване на 1 (един) брой дълготраен материален актив – неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 110 к.с., оборудван с предна навесна система за окачване на гребло, челен товарач с палетни вилици, кофа и гребло за почистване на сняг с работна ширина 2,6 м. за нуждите на ТП ДГС „Преслав”, с технически характеристики съгласно посочените в процедурата и гаранционна поддръжка."
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
186000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максималния срок за изпълнение на доставката, считано от датата на сключване на договора е 45 календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

През последните три приключили финансови години, или от датата на създаването си (когато от датата на създаването на съответния участник не са налице три приключили финансови годни), съответният участник следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на настоящата обществена поръчка - доставка на трактори, в размер на двукратния размер на посочената прогнозна стойност на поръчката, а именно 372 000 лв. (триста седемдесет и две хиляди лева) без ДДС.
Удостоверяване и доказване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т.1а), т.1б), т.2а), т.2.б) от ЕЕДОП. За доказване на обстоятелството, участникът следва да приложи към ЕЕДОП справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с персонал, с компетентност за изпълнение на гаранционна поддръжка на предлаганата техника - колесен трактор и оборудването към него, в минимален състав от 6 бр. сервизни специалисти, за извършване на гаранционна поддръжка на предлаганата техника.
Удостоверяване и доказване: За доказване на горепосоченото минимално изискване, от участниците се представя попълнен списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, неразделна част от ЕЕДОП, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.2) от ЕЕДОП. Участниците следва да приложат към ЕЕДОП и документите, с които се доказва съответствието с изискванията по т. 2.1., а именно:
- удостоверение от НАП, издадено не по-рано от 1 месец от датата на подаване на офертата, в което са отразени действащите трудови договори на работниците и служителите, които ще извършват гаранционната поддръжка.
2.2. Участникът следва да притежава и/или разполага минимум с един собствен или нает сервиз на територията на обл. Шумен и/или обл. Търговище за извършване на гаранционната поддръжка на предлаганата техника - колесен трактор и оборудването към него, при възникнала необходимост.
Удостоверяване и доказване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.9) от ЕЕДОП. За доказване на обстоятелството, участникът следва да приложи към ЕЕДОП доказателства за наличие на собствен или нает сервиз на територията на обл .Шумен и/или обл. Търговище – документ за собственост (нотариален акт или др.документ за собственост) или договор за наем, вписани в съответната служба по вписванията по местонахождението на имота; при необходимост и удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект сервиз за предлаганата техника, или други документи, удостоверяващи, че участникът разполага със съответния сервиз. В представените от участниците документи следва по ясен и недвусмислен начин да е отразен статута на обекта като сервиз за селскостопанска техника.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/12/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Заседателна зала в Административна сграда на ТП "ДГС Преслав" с адрес: гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" №10

Представляващите кандидати и/или техни надлежно упълномощени представители
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Пълен и безплатен достъп до документацията на процедурата е предоставен чрез публикуването й в електронния безплатен публичен регистър на на ТП "ДГС Преслав" към СИДП ДП - Шумен с посочен линк в графата адрес на профила на купувача на настоящото решение (URL)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва