Деловодна информация
04666
01-01-2094 20/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/10/2017 (дд/мм/гггг)
04666-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Български спортен тотализатор 202766380
ул. Хайдушко изворче № 28
гр. София BG411 1618 България
Десислава Стоянова +359 28181823
op@toto.bg +359 28181801

Интернет адрес/и

www.toto.bg

http://profile.toto.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile.toto.bg/105850fd237d7fb407aa1b31ddd9f5cf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

хазарт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Пълно рекламно обслужване"
79340000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по пълно рекламно обслужване на Българския спортен тотализатор, включващо дейности по създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, организиране, реализиране и модернизиране облика на телевизионно предаване, производство и предпечатна подготовка, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали за период от 36 месеца, разделени на три непрекъсваеми 12-месечни периода.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79340000      
79416000      
39294100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по пълно рекламно обслужване на БСТ, включващо дейностите по създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, организиране, реалзиране и модернизиране облика на ТВ предаване, производство и предпечатна подготовка, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали и производства, по количества както следва:
Рекламни послания – за всеки 12-месечен период по 7 бр; Рекламни визии за всеки 12-месечен период по 18 бр; Рекламни видеоклипове за първи и втори 12-месечен период – по 80 бр., за трети 12-месечен период - 78,Интернет-банери – за всеки 12-месечен период - мин. по 125 бр; Информационни и промоционални активности и кампании за всеки 12-месечен период – по 6 бр; Организиране, реализиране и модернизиране облика на ТВ предаване за всеки 12-месечен период –по 104 предавания; Печатни медии за всеки 12-месечен период –по 7 бр, Телевизия за всеки 12-месечен период –по 1 бр; Интернет за всеки 12-месечен период –по 14 бр, Радио време за всеки 12-месечен период –по мин. 4 бр, Реклама в социални мрежи за всеки 12-месечен период – всеки месец, не по-малко от 500000 клик, Билбордове за всеки 12-месечен период –по мин. 110 бр./ месец.
Прессъобщения за всеки 12-месечен период – по 208 бр; Публикации за всеки 12-месечен период – по 395 бр., Събития за всеки 12-месечен период –по 1 бр; Консултации за всеки 12-месечен период –по 300 часа; Обучения за всеки 12-месечен период –по 12 бр; Присъствие в социалните мрежи за всеки 12-месечен период – по 3 бр.; Онлайн активности към младите хора за всеки 12-месечен период –по 2 бр.; Събития за официално връчване за всеки 12-месечен период –по 52 бр; Вътрешен вестник за всеки 12-месечен период –по 12 бр; Медия мониторинг за всеки 12-месечен период - по 12 бр.
Плакати за всеки 12-месечен период – по 300000бр;Флаери за всеки 12-месечен период – по 200000 бр; Покани за всеки 12-месечен период - по 100бр; Балони за всеки 12-месечен период – по 500бр; Рол банер за всеки 12-месечен период– по 1 бр; Печат на винил за пизи и мегабордове - всеки 12-месечен период – мин. 500бр.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение със следните показатели:    70%
Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите и индикативен план-график    12,5 %
Стратегия за управление на риска    7,5 %
Техническо предложение за Iви12-месечен период    17,4 %
Техническо предложение за IIри12-месечен период    16,4 %
Техническо предложение за IIIти12-месечен период    16,2 %
Цена
30 %
II.2.6) Прогнозна стойност
10800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По отношение на икономическото и финансово състояние, участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 3 000 000.00 лева (три милиона лв.), от които 2 000 000.00 лева (два милиона лв.) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
? Под дейност, в сферата на предмета на поръчката следва да се разбират дейности по реклама и маркетинг: създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции; организиране и провеждане на информационни и промоционални активности и кампании; организиране, реализиране и модернизиране облика на ТВ предаване; закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали; публично, корпоративно и медийно обслужване; производство и предпечатна подготовка.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване:
3.2.1. удостоверения от банки;
3.2.2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
2.4.3.3 справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови
години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Доказаване: На етап процедура, за доказване съответствието с изискването, участниците следва да декларират/посочат/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква Б, горното обстоятелство.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се представят само от участника, избран за Изпълнител при сключване на договор.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.На осн. чл. 63, ал.1, т.1 буква "б" от ЗОП, по отношение на техническите и професионалини способности участниците в процедурата, следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
За доказване на технически и професионални способности на участниците се представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.
На етап процедура, за доказване съответствието с изискването, участниците следва да декларират /посочат/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква Б, горното обстоятелство, чрез посочване най-малко на следната информация: наименование/вид на услугата, дати на предоставянето й, получатели; индивидуализиращи данни данни на документите, доказващи декларираниет обстоятелства.
2.На осн. чл. 63, ал.1, т.5 от ЗОП по отношение на техническите и професионалини способности участниците в процедурата следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
За доказване на техническите и професионалните способности участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
На етап процедура, за доказване съответствието с изискването, участниците следва да декларират /посочат/ в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква „В“ горните обстоятелства, чрез посочване най-малко на следната информация: имена на експертите, образование, степен, професионално направление, професионален опит; индивидуализиращи данни на документи, чрез които се доказват декларираните обстоятелства.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителитеи третите лица, ако има такива и е приложимо. При участник обединение, документите се представят за всяко лице, включено в него съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединеието.


1.Участниците в процедурата следва да са изпълнили най-малко 6 (шест) услуги от описаните в ДЕЙНОСТ 2, 4 и 5 от Техническата спецификация, по един от следните начини: в тяхната съвкупност за 1 контрагент, или за част от тях за 1 контрагент и за друга част за друг/и контрагент, или поотделно за всяка една от тях за различни контрагенти.
За изпълнение на това минимално изискване на възложителя свързано с посочване и представяне на доказателства за изпълнение на минимум 6 услуги, в случай, че участникът го удостоверява с престирането им спрямо един контрагент, услугите следва да са били извършвани на на две различни правни основания /напр. два отделни договора/.
Под дейности сходни с предмета на поръчката се има предвид услуги по ссъздаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, информационни и промоционални активности и кампании, организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването „Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали, публично, корпоративно и медийно обслужване и производства и предпечатна подготовка.
2.Участниците в процедурата следва да разполагат със следния персонал и/или ръководен състав за изпълнение на поръчката: Ключов експерт 1: Ръководител на проект,Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление „право“, или „икономика“, или „изкуства“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Опит на ръководна длъжност в областта на рекламата или като ръководител проект.Ключов експерт 2: ПР – връзки с обществеността.Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление „хуманитарни науки“, или „обществени комуникации и информационни науки“, или „икономика“ или „журналистика” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Опит в областта на ПР – връзки с обществеността.Ключов експерт 3: Реклама,Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление „право“, или „икономика“ или „обществени комуникации и информационни науки” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Опит в областта на рекламни и маркетингови комуникации;Ключов експерт 4: Медия планиране
Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление „обществени комуникации и информационни науки“, или „икономика“, или „социология/антропология“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Опит в областта на рекламата;Ключов експерт 5: Експерт BTL – немедийни активности. Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление „обществени комуникации и информационни науки“, или „икономика“, или „хуманитарни науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Опит в областта на организирането на събития или ПР – връзки с обществеността.Ключов експерт 6: Организатор на продукции.Висшеобразование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление „изкуства“ или „икономика” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Опит в областта на организирането и реализирането на телевизионни продукции;Ключов експерт 7: Технолог, Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионална област „технически науки“, или „икономика“.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Хайдушко изворче 28

Лицата по чл. 54, ал.2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отваряне на офертите, следва да представят документите, посочени в раздел "Допълнителна информация" от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя в една от формите предвидена в чл. 111, ал.5 от ЗОП, като участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договор.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните основания, предвидени в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т. 1,3,4 и 5 от ЗОП. Участник в процедурата, за когото са налице някои от тези основания, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, съгласно чл.56,ал.1 от ЗОП. Не се отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т.1. от ЗОП, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник обединение от физически и/или юридически лица, ако за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване посочени по-горе. Освен на посочените по-горе основания за отстраняване, Възложителят остранява от процедурата и участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или документацията, в това число и участник, за когото важат забраните по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон; Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал.1 от ЗОП. Участници които са свързани лица също се отстраняват от процедурата. Участник, в чието ценово предложение, цената за дадена дейност/поддейност надвишава посочените от Възложителя максимални такива за изпълнение предмета на поръчката по дейности/поддейност, ще бъде отстранен и офертата му няма да участва в оценката и класирането поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.
3.При необходимост от повторение на услугите предмет на настоящата процедура, възложителят ще възложи изпълнението им на избрания за изпълнител при условията на чл. 79, ал.1, т.10 ЗОП, като общата стойност на новата поръчка е включена в стойността на настоящата и новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначаната поръчка; възможно количество на допълнително възлаганите услуги - до 20% от количествата по дейности:
„Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции” „Информационни и промоционални активности и кампании“,„Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали”, „Публично, корпоративно и медийно обслужване“.
4. Лицата по чл. 54, ал.2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:
За участниците в процедурата-представляващ/и участника представят док. за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. За упълномощените представители на участниците-док. за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представат документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. За представителите на средствата за масово осведомяване-док. за самоличност, служебна карта или др. документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва