Деловодна информация
00334Агенция Митници
32-288979 17/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
17/10/2017 (дд/мм/гггг)
00334-2017-0037 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Антоанета Спасова +359 298594037
Antoaneta.Spasova@customs.bg +359 298594060

Интернет адрес/и

www.customs.bg

http://customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://customs.bg/bg/page/357
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 298594411
Krasimira.Vasileva@customs.bg +359 298594066

Интернет адрес/и

www.customs.bg

http://customs.bg/bg/page/357

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници"
50112000      
Услуги

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“ със седем обособени позиции, както следва:
-Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“;
-Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“;
-Обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“;
-Обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“;
-Обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“;
-Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Добрич“;
-Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
194000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG31

гр. Лом

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Ескорт, Форд Фокус, Пежо 307, Пежо Боксер, Лендровер Дискавъри, Форд Куга, Фолксваген транспортер, Понтияк, Опел Вектра, Ивеко EUROCLASS H.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр. Видин

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус, Пежо Боксер, Лендровер Дискавъри, Опел Вектра, Форд Транзит, Форд Ескорт, Пежо J5, Фиат Дукато, Фолксваген Голф, Фолксваген Каравел, Мерцедес Спринт 341 CDI.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус, Опел Омега, Форд Ескорт ван, Пежо Партнер, Ивеко 4510, Фиат Дукато Фургон, Фолксваген Голф 4, Фолксваген Транспортер, Мерцедес Вито, БМВ 520 I, Мерцедес Спринт 313 CDI, Шкода Октавия, Форд Куга, Джип Чероки, Ауди 80, Ауди 80 В4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG41

гр. Петрич

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус, Ситроен Джъмпер, Ивеко автобус, Пежо Боксер, Лендровер Дискавъри.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус,Форд Куга, Мерцедес 250 D, Додж Неон, Фолксваген Транспортер, Фолксваген Каравел, Мерцедес 413 CDI, Шкода октавия, Ленд Роувер, Рено Еспейс, Ситроен Джъмпер, Мерцедес Спринтер, Рено Мастер, Грейт уолл стийд.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43182      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Добрич“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус, Фолксваген Голф 4, Грейт уолл стийд 5.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10364      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Шумен

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.
Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.
Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус, Грейт уолл стийд 5.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3454      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка не изисква притежаването на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания към техническите и професионални възможности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят ще отстранява от участие при наличие на някое от следните обстоятелства: 1. участник, за когото са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 2. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура; 3. участници-дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от такива лица участници, тъй като съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Продължава в поле VI.3.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителен подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.2.2.:
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението участник в процедурата да има определена форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.
Възложителят, чрез съответното структурно поделение заплаща цената след извършване на услугата, по банков път, в лева в 30 (тридесет) дневен срок след представяне от Изпълнителя на редовно оформени документи за плащане: фактура и двустранно подписан предавателно – приемателен протокол.
В предложените от Участниците цени са включени всички разходи за изпълнение на услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите подизпълнители, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от определеният за Изпълнител.
Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на услугите, посочени в Ценовото предложение на определеният за Изпълнител, са крайни за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата.
Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, възложителят допуска участник да представи един ЕЕДОП за всички обособени позиции, за които участва.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва