Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП81(1) 17/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
17/10/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0092 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Тодоров -Директор на дирекция Обществени поръчки; Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656760
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171013Ithy5458314
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив
60112000      
Услуги

Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222, съгласно действащите маршрути и маршрутни разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Изпълнението на услугата следва да се организира по начин, осигуряващ изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия, да се извършва с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица. Услугата следва да се изпълнява с превозни средства, които са в съответствие с определения критерий за подбор, с който се определят минималните изисквания за допустимост, посочени в обявлението и в документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
36925432.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222, съгласно действащите маршрути и маршрутни разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Изпълнението на услугата следва да се организира по начин, осигуряващ изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия, да се извършва с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица. Услугата следва да се изпълнява с превозни средства, които са в съответствие с определения критерий за подбор, с който се определят минималните изисквания за допустимост, посочени в обявлението и в документацията. Пробегът, за срока на договора (10 г.), изчислен по актуални маршрутни разписания е общо 77063350 км ( За линия №1 – 7864670км; За линия №6 – 6995170км; За линия №7 – 4373850 км; За линия №15 – 4008710 км;
За линия №16 – 4015610 км; За линия №18 – 6689160 км; За линия №29– 6061690 км; За линия №37 – 6303370 км; За линия №44 – 5058200 км; За линия №66 – 8096080 км; За линия №99 – 7737130 км; За линия №116 – 6535210 км; За линия №222 – 3324500 км).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
размер на разходите за дейността по предоставяне на услугата ОПП за автобус с над 50 до 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача    47,88
размер на разходите за дейността по предоставяне на услугата ОПП за автобус с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача    52,12
II.2.6) Прогнозна стойност
36925432.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За изпълнител на поръчката ще бъде определен участникът, чиято оферта получи най-висока оценка (К), при максимална оценка 100 точки, по обявената в документацията формула. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,15% от стойността на договора, равна на прогнозната стойност напоръчката. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал. 5 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници, трябва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, съгласно изискванията на ЗАП, а за чуждестранни участници - аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1, като се посочва необходимата информация.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на съответните лицензи, а за чуждестранни участници – на аналогичните документи.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, както и всеки подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници, трябва да предостави актуални документи, удостоверяващи, че има правото да изпълнява дейността обществен превоз на пътници в Република България - заверено копие на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, съгласно изискванията на ЗАП.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението или в допълнително споразумение/анекс към него. В този случай изискването за годност се прилага само за членовете на обединението, които ще извършват услугата обществен превоз на пътници.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да разполага със 118 автобуса за извършване на обществен превоз на пътници, вписани в регистъра по чл. 6 от ЗАП, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", а за а чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Автобусите трябва да са в съответствие с изискваното минимално ниво на критерия. Участниците следва да прецизират условието, че обществен превоз на пътници по автобусна линия от предмета на поръчката, не може да се извършва от повече от един превозвач. Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9, чрез посочване на брой автобуси в минимално изискуемия обем за всяка линия, отговарящи на изискванията на възложителя. Списъкът с автобусите се номерира. За всеки автобус се предоставя необходимата информация за установяване на съответствието: идентификационни данни на автобуса – марка и модел, регистрационен номер; дата на първа регистрация; клас по чл. 149 от ЗДП; общ брой места (седящи и стоящи) без водача; екологична категория ЕВРО или еквивалентно/и; наличие на оборудване за превоз на трудноподвижни лица; наличие на климатична система за целия салон;
за коя линия от предмета на поръчката е на разположение автобусът; данни за собственика и за регистъра, в който е вписан автобусът (по чл. 6 от ЗАП и/или аналогични регистри за чуждестранни лица), както и всякаква друга информация, по усмотрение на участника. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва с декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващи, че имат правото да изпълняват дейността обществен превоз на пътници в Република България с посочените в офертата на избрания изпълнител автобуси, съгласно изискванията на ЗАП - съответно заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници, издадени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни. На основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Съгласно чл. 65 ЗОП, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на поставения критерий за подбор. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението или в допълнително споразумение/анекс към него.


Участникът трябва да разполага с автобуси за извършване на обществен превоз на пътници, както следва:
1. Минимален общ брой 118 автобуса (105 основни и 13 резервни), всички с над 50 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача, от които най-малко 59 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача, като най-малко 59 автобуса от общия брой трябва да са оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, разпределени по линии съгласно т.3.
2 . Всички автобуси трябва да са: - от класове І и ІІ по смисъла на чл. 149 от ЗДП; - в съответствие с екологична категория „ЕВРО VІ“ или еквивалентно/и; - с дата на първа регистрация не по-рано от 01.01.2014 г.; - оборудвани с технически изправни климатични системи, обхващащи целия салон; - вписани в регистъра по чл. 6 от ЗАП, воден от ИА „Автомобилна администрация", а за а чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
3.Спрямо изискванията по т. 1, разпределението е, както следва:
3.1. За линия № 1 – минимален общ брой 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 7 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.2. За линия № 6 – минимален общ брой 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 6 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.3. За линия № 7 – минимален общ брой 8 автобуса (7 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.4. За линия № 15 – минимален общ брой 8 автобуса (7 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.5. За линия № 16 – минимален общ брой 7 автобуса (6 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.6. За линия № 18 – минимален общ брой 9 автобуса (8 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 6 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.7. За линия № 29 – минимален общ брой 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 8 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.8. За линия № 37 – минимален общ брой 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.9. За линия № 44 – минимален общ брой 8 автобуса (7 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 6 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.10. За линия № 66 – минимален общ брой 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 7 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.11. За линия № 99 – минимален общ брой 11 автобуса (10 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 7 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.12. За линия № 116 – минимален общ брой 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 6 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
3.13. За линия № 222 – минимален общ брой 7 автобуса (6 основни и 1 резервен), от които:
- най-малко 6 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача и
- най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, са съгласно договора и приложимото законодателство. Изпълнението на поръчката следва да се организира и осъществява: - от превозвач, притежаващ валиден лиценз съгласно изискванията на чл. 6 ЗАП; - съгласно действащите маршрути и маршрутни разписания, - по начин, гарантиращ изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия, да се извършва с автобуси за превоз на трудно подвижни лица; - изпълнителят следва да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или ОбС - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени.
Поставя се следното условие: ОПП по автобусна линия не може да се извършва от повече от един превозвач. Срещу изключителното право да извършва обществената услуга за пътнически превоз, лицата имат право да получават субсидии, компенсации, приходи от продажба на превозни документи, реклама и др., съгласно документацията за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/08/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозната стойност на поръчката е изчислена по реда на чл. 21, ал. 11 , т. 2 от ЗОП. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,15% от стойността на договора, равна на прогнозната стойност на поръчката. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя.
При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор. Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Условията и реда за предоставяне на средствата за субсидии, компенсации и приходи от превозни документи се определят с наредбата по § 4, ал. 3 от ЗР на ЗАП, както и в съответствие с механизъм, приет от Общински съвет – Пловдив (Приложение № 5 към договора).
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото: 1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. Изискването се прилага и когато участникът е обединение от ЮЛ и/или ЮЛ и за член на обединението е налице някое от посочените основания; 2. са налице основанията по чл. 107 от ЗОП, вкл., но не само, когато не са изпълнени условията: -ОПП по дадена линия не може да се извършва от повече от един превозвач; - Размерът на разходите за дейността по предоставяне на услугата ОПП трябва да бъде посочен чрез не повече от 4 знака след десетичната запетая, и не може да надвишава 1,78 лева без ДДС за 1 км. пробег за автобуси с над 50 до 70 места, и 1,95 лева без ДДС за автобуси с над 70 места общо; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП.
Изпълнителят ще има задълженията: - да оборудва автобусите със собствени GPS устройства, съвместими с изграденият GPS център за мониторинг и контрол в ОП ОКТ - община Пловдив; - да брандира за своя сметка автобусите, с които ще изпълнява услугата ОПП, при условията на проекта на договор; - при предоставяне на бордово оборудване от възложителя (оборудване на СУГТ и на СУКТ), разходите за монтаж и/или демонтаж на оборудването, включително разходите за доставка и монтаж на необходимия инсталационен материал и за замяна на повредено по негова вина оборудване, са за сметка на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 3 ЗОП, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в ОВ на ЕС са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва