Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП 13/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/10/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0091 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171004vYkp5394365http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171004vYkp5394365
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ 20171004vYkp5394365
71340000      
Услуги

Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в услуги, свързани с оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Пловдив, разпределени в четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Обекти в район „Източен“ и район „Северен“ (ОП 1)
Обособена позиция № 2 – Обекти в район „Южен“ (ОП 2)
Обособена позиция № 3 – Обекти в район „Западен“ (ОП 3)
Обособена позиция № 4 – Обекти в район „Тракия“ (ОП 4)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
506969.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Обекти в район „Източен“ и район „Северен“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради от НПЕЕМЖС на територията на град Пловдив
Обособената позиция включва седем обекта:
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лотос” № 2, 4, 6, 8, 10, 12, ж.к. Изгрев, район „Източен” и РЗП: 5420,15 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Стою Н. Шишков“, № 2 и 4, кв. Каменица 1, бл. 4704, вх. А и вх. Б, район „Източен” и РЗП: 3285,91 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба“ №2, вх.В; № 4, вх.Б и № 6, вх.А, район „Източен“ и РЗП: 5726,80 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лев Толстой“ № 3, 5, 7, район „Източен” и РЗП: 6200,21 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Панагюрище”, № 19, 21, 23, 25, 27, 29, район „Северен” и РЗП: 6121,62 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 4, бл. 39, район „Северен” и РЗП: 8920,92 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Победа“ № 62, 64, 66, 68, 70, 72, бл. 56, район „Северен” и РЗП: 11231,04 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
161827.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обекти в район „Южен“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради от НПЕЕМЖС на територията на град Пловдив.
Обособената позиция включва седем обекта:
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 97, вх.А, вх.Б, вх.В, район „Южен” и РЗП: 4304,79 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 124, 126, 128, 130, 132, район „Южен и РЗП: 4458,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Карев“ № 9, 11, 13, 15, район „Южен” и РЗП: 4099,38 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 7 и 9, район „Южен” и РЗП: 6268 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 11, 13, 15, район „Южен” и РЗП: 2724,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Васков“ № 55, район „Южен” и РЗП: 7552,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Акад. Петър Динеков №19, 21, 23, 25, район „Южен” и РЗП: 3867,00 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
114792.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обекти в район „Западен“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради от НПЕЕМЖС на територията на град Пловдив.
Обособената позиция включва седем обекта:
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 14, 16, 18, район „Западен” и РЗП: 6623,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Момина сълза“ № 9-27, район „Западен” и РЗП: 8920,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ружа“ № 13, бл.9, район „Западен” и РЗП: 7766,62 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Гешев“ № 2-6, район „Западен” и РЗП: 6658,11 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Авлига“ № 1, 3, 5, 7, 9, район „Западен” и РЗП: 4467,20 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Гергана“ № 1, 3, 5, район „Западен” и РЗП: 4913,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кръстьо Раковски“ № 19-21, район „Западен” и РЗП: 4588,38 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
151580.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обекти в район „Тракия“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради от НПЕЕМЖС на територията на град Пловдив.
Обособената позиция включва пет обекта:
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия, бл. 287 и РЗП: 4063,02 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия, бл. 26 и РЗП: 5291,36 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия, бл. 251 и РЗП: 3212,90 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия, бл. 28 и РЗП: 8205,00 кв.м.
›МЖС с адрес: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия, бл. 206, вх. Б и РЗП: 2059,21 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
78768.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да притежава удостоверение за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за упражняване на тези дейности съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
2. Участникът да бъде вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) или в еквивалентен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
? При подаване на офертата съответствието с поставените изисквания за годност се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А). За доказване изпълнението на поставените изисквания се представят копия на съответните удостоверения за вписване. Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП документите няма да бъдат изисквани ако данните са налични в публичен регистър и/или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени като преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
*Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват.
*При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ приета с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет.
В съответствие с Постановление №29 от 26 януари 2017 г. настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП, като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Прогнозните стойности са лимитни и са съобразени с актуалните референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС, които са определени от МРРБ.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/11/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административна сграда на Община Пловдив - ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На снование чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят прилага основянията за отстранявене по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и няма да се възползва от правото си по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва