Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП79-1 13/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/10/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0090 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Ст. Стамболов 1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656800
todor_rodorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171011kmJA5444519
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на работни обувки за нуждите на Доброволно формирование "Пловдив 112"
18830000      
Доставки

Подробно описание на работните обувки, както и прогнозното им количество за една година се съдържат в Техническите спецификации на възложителя. Посочените в документа количества са приблизителни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Подробно описание на работните обувки, предмет на настоящата обществена поръчка, както и прогнозно количество, се съдържа в Техническите спецификации на възложителя. Условията, при които следва да се извършва доставката, както и правата и задълженията на изпълнителя и възложителя, са подробно описани в проекта на договор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставя

Не се поставя
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на работни обувки, в съответствие с техническите спецификации, след подадена писмена заявка от възложителя или длъжностно лице от неговата структура. Доставките ще се извършат на посочен в заявката административен адрес на територията на град Пловдив. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и изпълнителя, са посочени в проекта на договор- неразделна част от документацията, както ценовоти и техническо предложение на изпълнителя. Договорът, който ще се сключи с определения за изпълнител участник, ще е със срок на действие 1 (една) година. Общата стойност на ценовото предложение не може да надвишава прогнозната стойност с ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/02/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, ет. 3, зала 36

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основаноята по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от Закона. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Възложителят няма да се ползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение на Профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Договорът ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител, ще е със срок на действие една година. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността му без ДДС.Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 11, ал. 5, т. 2 в нея трябва да бъде изрично записано, че същата е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя.При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП срокът на валидност и условията на освобождаване/усвояване на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на изпълнение и условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва