Деловодна информация
00373
5008 12/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/10/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171010PXJl1392018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

Поръчката е обособена в позиции: об.позиция № 1 „Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“; об.позиция № 2 „Реактиви за клетъчно култивиране“; об.позиция № 3 „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“; об.позиция № 4 „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“; об.позиция № 5 „Блокери на ангиотензинови рецептори“; об. позиция № 6 „Антитела и реактиви за имунохистохимия“; об.позиция № 7 „Консумативи за оценяване на замърсители на въздуха“; об. позиция № 8 „Реактиви за колориметър Hach“; об.позиция № 9 „Реактиви за ангиотензин системата“; об.позиция № 10 „Лабораторна стъклария“; об.позиция № 11 „Медицински консумативи“; - обособена позиция № 12 „Консумативи за работа в патологична лаборатория“
- обособена позиция № 13 „Консумативи за пневмотахограф Schiller SP-260“
- обособена позиция № 14 „Реактиви за гас-хроматограф“
- обособена позиция № 15 „Консумативи за гас-хроматограф тип Thermo Scientific™ TRACE™ Ultra Gas Chromatograph“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
38367.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лабораторни химикали, реактиви и консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. "N-T-BUTYL-A-PHENYLNITRONE >=98% (GC), powder ..-20C"- 1G – 1; 2. 5-Bromo-2?-deoxyuridine - pkg of - 1 g- 1; 3. ACETALDEHYDE REAGENTPLUS®, >=99.0% (GC) purum, >=99.0% (GC) ..2-8C - 1L – 1; 4. ACETAMIDE >= 99.0% (GC) - 250G – 1; 5. "ACETIC ACID MIN. 99,8 %, R.G., PE BOTTLE, REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR.(I puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph." - 1L – 1; 6. BCIP/NBT Color Development Substrate Kit (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate/nitro blue tetrazolium) - за имунохистохимия - 1.25/2.5ml – 1; 7. bisBenzimide H 33258 , powder, suitable for cell culture, ?98% (HPLC and TLC) - 100MG – 1; 8. Boric acid; ?99.5% - 500g – 1; 9. Calcium carbonate, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, precipitated, 98.5-100.5 % puriss., - 1KG – 1; 10. Chloroform - 1l – 1; 11. Choline chloride - 100g – 1; 12. Cyclohexanecarboxylic acid, 98+% - 100GR – 1; 13. "Cytochalasin B from Drechslera dematioidea ?98% (HPLC), powder" - 5MG – 2; 14. D(-)FRUCTOSE >=99% - 500G – 1; 15. Demecolcine solution 10 ?g/mL in HBSS, liquid, sterile-filtered, ACF Qualified - 100 ML – 1; 16. DEPC-treated Water for molecular biology, sterile filtered - 100 ml – 2; 17. D-Mannitol - 250g – 1; 18. EDTA-Ethylenediaminetetraacetic acid; ?99.0% (KT) - 250g – 1; 19. Ethyl methanesulfonate liquid - 1G – 1; 20. "Glycerol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E422, anhydrous, 99.0-101.0%" - 1L – 1; 21. HEPES, 0.5M или 1М Buffer Solution, pH 7.6 (RNase free) - 100ml – 1; 22. HISTOPAQ-1077 - 100 ml – 1; 23. Hoechst Stain solution - 10ML – 1; 24. IRON, CARBONYL-IRON PWD LOW IN MAGNE-S IUM AND MANGANESE puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese co - 100G – 1; 25. Levamisole hydrocloride (Tetramisole hydrochloride?99% CC) – 1; 26. Lipopolysaccharide -LPS O127:B8, TLR tested - 10mg – 1; 27. Universal Indicator paperpH 1-14, 1 roll of 5m - 5m – 5; 28. "MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE MAX. 0,0001 % AL, EXTR. PURE, DAB, PH. EUR, BP, PH. FRANC,F puriss., meets analytical specification of Ph." - 1KG – 1; 29. Methyl methanesulfonate, 99% - 5G – 1; 30. "Mitomycin C from Streptomyces caespitosus ?970 ?g/mg (USP XXIV)" - 5MG – 2; 31. Mouse Alkaline Phosphatase-Anti-Alkaline Phosphatase clone AP1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution – 1; 32. NITRIC ACID MIN. 65 %, R. G., REAG. REAG ISO, REAG. PH. EUR., FOR DET. WITH DIT puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for d - 1L – 1; 33. "N-T-BUTYL-A-PHENYLNITRONE >=98% (GC), powder ..-20C" - 5G – 1; 34. "O-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, 98% 98%" - 5G – 1; 35. "Petroleum ether puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets anal. spec. of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)" - 1L – 4; 36. pH Buffer Solution pH6.881 ±0.010 @20°C - 500ml - 500ml – 1; 37. Phosphate buffer solution pH 6.80 - 1 l – 1; 38. Potassium dichromate, 99.5%, for analysis - 50GR – 1; 39. Potassium hexacyanoferrate (II).3aq a.r. - 500 g – 1; 40. Resorcinol - 500MG – 1; 41. "SIAL BARBITURIC ACID, 99% 99%" - 100G – 1; 42. BENZALDEHYDE , >=99% - 1L – 1; 43. D-(+)-GLUCOSE meets analytical specification of Ph. Eur., BP, anhydrous - 1KG – 1; 44. FORMALDEHYDE SOLUTION 37 % BY WEIGHT, U. S. P., STAB. WITH APPROX.10 % METHANOL meets analytical specification of USP, >=37 wt. - 2.5L – 1; 45. GLYCINE R. G., REAG. PH EUR., BUFFER SU BSTANCE puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried s - 250G – 1; 46. PHENOL EXTRA PURE, DAB PH. EUR., B. P., U. S. P. puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC - 1KG – 1; 47. "POTASSIUM SODIUM TARTRATE-4-HYDRATE EXTR A PURE, B. P. C., U. S. P., FCC,E 337 puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance" - 500G – 1; 48. "SALICYLIC ACID REAGENTPLUS, >=99% ReagentPlus(R), >=99%" - 500G – 1; 49. Silane (3-Aminopropyl)triethoxysilane min 98%C9H23NO3Si за изработка на адхезионни стъкла - 100 мл – 2; 50. Silver nitrate puriss. p.a., >=99.5% (AT) - 50G – 2;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9127.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

51. SODIUM ACETATE ANHYDROUS >=99.0%, anhydrous - 500G – 1; 52. SP600125 нхибитор на JNK киназата - JNK inhibitor SP600125 - 10 mg – 2; 53. Starch, soluble - 100 g – 1; 54. Sulfuric acid 95-97o/o - 1 l – 1; 55. TOLUENE R. G., REAG. ACS, REAG ISO,REAG PH. EUR. puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., >=99.7% (GC) - 1L – 1 и до № 75 подробно описано в техническата спецификация

II.2) Описание 1

 Реактиви за клетъчно култивиране 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Колцемид с концентрация 10mg/ml стерилен, разтворен в PBS- ампули 10мл - 10мл - 4; 2. Фетален телешки серум за кл.култивиране, стерилно филтруван, тестуван за микоплазма и ендотоксин, в опаковка от 100мл - 100 мл -5; 3. Фитохемаглутинин от Phaseoulus Vulgaris Red Kidney Bean ( Phitohemagglutinin PHA-P), без соли, лиофилизиран, за диагностика, в опаковка от 5 милиграма - 5мг - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
645.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

 Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. cyclin D1 Antibody (DCS-6): mouse monoclonal, IHC (P), 200 mkg/ml - бр. 1; 2. IFN-?R? Antibody (C-20): rabbit polyclonal, IHC (P) 200 mkg/ml - бр. 1; 3. TLR4 Antibody (25) mouse monoclonal, IHC (P), WB 200 mkg/ml - бр. 1; 4. TLR9 Antibody (5G5) mouse monoclonal, IHC (P), WB 200 mkg/ml - бр. 1; 5.  DC-SIGN Antibody (DC28) mouse monoclonal, IHC (P), WB 200 mkg/ml - бр. 1; 6. FOXP3 Antibody (2A11G9) mouse monoclonal, IHC (P), WB 200 mkg/ml - бр. 1; 7.  CD206 Antibody (C-10) mouse monoclonal, IHC (P), WB 200 mkg/ml - бр. 1; 8. Mouse antihuman ghrelin (2F4) - античовешки грелин за имунохистохимия срещу човешки грелин за имунохистохимия - 100µg/ml - 1; 9. human JNK1/3 Antibody (F-5) - флакон - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. 50 мл центрофужни епруветки, стерилни, конични, градуирани с капак на винт, прозрачни, полипропиленови - Corning 50 ml centrifuge tubes, conical, polypropylеne, sterile, graduated, plug seal cap - 25 rack - 4; 2. PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free - 1000бр/ опаковка - 4; 3. Епендорф епрувтеки 1.5мл, 1000бр/оп - оп. - 14; 4.Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/bag - 9; 5. Наконечници за автоматични пипети жълти, градуирани 20-200мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/bag - 11; 6. Накрайник за автоматична пипета 1000µl, по 96 брл в кутия - кутия - 10; 7. Накрайници за автоматични пипети жълти до 200 мкл, 1000бр/оп - оп. 7; 8. Накрайници за автоматични пипети сини - 1000 мкл, 1000бр/оп - оп. - 8; 9. Центрофужни епруветки , винтова капачка, от полипропилен,17х120 мм., с обем 15 мл, нестерилни (50 бр.) - Опаковка от 50 бр - 10; 10. Центрофужни епруветки тип "Falkon", с винтова капачка, от полипропилен,17х120 мм., с обем 15 мл., стерилни, поединично опаковани - Опаковка от 50 бр. - 10; 11. Центрофужни микроепруветки, тип Епендорф, ПП, с капаче, бял цвят, 2 мл - 500 br.op - 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2307.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Блокери на ангиотензинови рецептори 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. PD 1233319 - 10 - 3; 2. Losartan potassium - 100 mg - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1542.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антитела и реактиви за имунохистохимия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30, RTU, 6ml - бр. 1; 2. Mouse mast cell tryptase- мише антитяло срещу (10D11) срещу триптаза за имунохистохимия - 7ml - 1; 3. Фабричен комплект универсална декстранова визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване и промиване - 400 tests - 1; 4. PAP pen-молив за имунохистохимия SUPER NORMAL SIZE PAP-PEN; SLIDE MARKER - 4; 5. Mo a Hu TPO, MoAb47, 0.2 ml conc. - бр. - 1; 6. Monoclonal Mo X-H Cytoker, Clone AE1/AE3, RTU, 6ml - бр. - ; 7. Mono MxH E-Cadherin, Clone NCH-38, RTU, 6ml - бр. 1; 8. Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone KP1, RTU, 6ml - бр. - 1; 9. Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone PG-M1, RTU, 6ml - бр. 1; 10. Mo a Thrombomodulin, Clone 1009, 1ml - бр. 1; 11. Monoclonal Mo a Hu Calretinin, Clone DAK-Calret 1, RTU, 6ml - бр. 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6212.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за оценяване на замърсители на въздуха 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Инд. тръбички Амоняк 5-В - 10 бр/оп - 1; 2. Инд. тръбички Ацетон 200-А - 10 бр/оп - 1; 3. Инд. тръбички Въглероден диоксид 0.1% - 10 бр/оп - 1; 4. Инд. тръбички Етанол 200-А (10 бр. за 5 определения) - 10 бр/оп - 2; 5. Инд. тръбички Оцетна к-на 20-А - 10 бр/оп - 1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
215.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за колориметър Hach 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Phenol Red Spec-Grade Indicator Solution - 50 мл - 1; 2. SPADNS Reagent for Fluoride - 500 мл - 1; 3. Phosphorus, Reactive (Ortophosphate) набор реактиви - 1; 4. NitraVer Nitrate Reagent - 100бр. - 1; 5. SulfaVer4 10 ml Reagent - 100бр. - 1; 6. Ammonia Cyanurate 10 ml Reagent - 100бр. - 1; 7. Ammonia Salycilate 10 ml Reagent - - 100бр. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
465.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за ангиотензин системата 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Anti-Angiotensin II Type 1 Receptor antibody ab18801 - 50 mcg - 1; 2. Anti-Angiotensin II Type 2 Receptor antibody ab19134 - 50 mcg - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1516.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна стъклария 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Пастьор пипети 1 мл - бр. - 100; 2. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, тъмни 100мл обем - бр. 10; 3. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, тъмни 250мл обем - бр. - 5; 4. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели100мл обем - бр. - 10; 5. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели 250мл обем - бр. - 10; 6. Бюрета стъклена 50 мл - бр. - 6; 7. Пипета бутална стъклена 10 мл - бр. 5; 8. Пипета бутална стъклена 2 мл - бр. 5; 9. Пипета бутална стъклена 1 мл - бр. - 5; 10. Капкомер - бр. - 5; 11. Статив за епруветки 40 гн. Ф-20 мм - бр. - 10
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1239.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински консумативи 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Епруветки затворена система за вземане на кръв, с литиев хепарин, с обем 4 ml - Опаковка от 100 бр. – 4; 2. Бинт марлен 10м/10см /126/ - бр. – 10; 3. Игли за епруветки затворена система, за повече от една епруветка, диаметър 21G, (0.8 mm), цвят зелен - Опаковка от 100 бр – 1; 4. Компрес марлен стерилен 1х10х10 - 100 бр – 2; 5. Компреси нестерилни 5см/5см * 8 дипли - 100бр/пак. – 10; 6. Ланцетки обикновени - стерилни - оп. Х 200 бр. – 1; 7. Лигнин - пакети - 1 kg – 16; 8. Маркучета за меланжори - червен накрайник - бр. – 50; 9. Натриев хлорид 0.9 % - банка 500 мл. – 20; 10. Нестерилни латексови ръкавици - М размер - 100 бр/кут. – 14. 11. Ръкавици латексови нестерилни без пудра L/оп.100бр./ - оп. 100 бр. – 3; 12. ръкавици нитрилни без талк, размер М - 200 бр – 1; 13. Памук – хидгроскопичен - пакети - 1 kg – 3; 14. Памук (естествен) - пакети - 1 kg – 5; 15. Памук естествен - 100 g – 6; 16. Пластир хипоалергичен 5М/5СМ - бр. – 10; 17. Спринцовка 10 мл с игла трисъставна - оп. Х 100 бр – 1; 18. Спринцовка 2 мл с игла трисъставна - оп. Х 100 бр – 1; 19. Спринцовка 5 мл без игла трикомпонентна - оп. Х 100 бр – 1; 20. Спринцовка инсулинова 1 мл - оп. Х 100 бр – 1; 21. таблетки за дезинфекция на питейна вода - 75 бр/оп – 1; 22. таблетки за дезинфекция на питейна вода - 100 бр/оп - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
567.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за работа в патологична лаборатория 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Предметни стъкла с матиран край - Опаковка от 50 бр. – 81; 2. Буфери – на таблетки или прах PBS pH 7.2-7.6 - 50 бр/пакет – 1; 3. Буфери – на таблетки или прах TRIS pH 9 - 20 бр/пакет – 1; 4. Покривни стъкла 20/20 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 5; 5. Покривни стъкла 24/32 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 10; 6. Microwave Slide Staining Holder - термоустойчив контейнер за 24 предметни стъкла - бр. – 1; 7. Абсолютен алкохол - 1 л – 35; 8. Амонячна вода - 1 л – 2; 9. Ацетон - 1 л – 12; 10. Буфери – на таблетки или прах Цитратен pH 6 - 50 бр/пакет – 1; 11. буфери за стандартизиране на рН метър - бр – 2; 12. Водно лепило за имунохистохимия - 1 л – 10; 13. Водороден пероксид 50% - 1 л – 1; 14. Гранулиран парафин - 1 кг – 5; 15. Ентелан - 1 л – 1; 16. Етилов спирт 99,9% - 1 л – 3; 17. Калиев йодат - 1 кг – 1; 18. Калиев перманганат - 1 кг – 1; 19. Комплексон III - 1 кг – 1; 20. Контейнери за тъкани – пластмасови, 5мл / 250 бр/оп - 250 бр/оп – 3; 21. Ксилол - 1 л – 20; 22. Метилов алкохол - 1 л – 20; 23. накрайници за хирургични скалпели стерилни 50 бр/оп - 50 бр/оп – 3; 24. Ножчета за парафинови блокчета за еднократна употреба – оп – 3; 25. Перхидрол - 1 л – 5; 26. пинцетки пластмасови – бр – 5; 27. Покривни стъкла 24/24 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 10; 28. Покривни стъкла 24/50 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 30; 29. Покривни стъкла 24/60 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 5; 30. Предметни стъкла за имунохистохимия 72бр/оп - 72бр/оп – 5; 31. Предметни стъкла за хистологични срезове с матиран край 25.4 х 76.2mm, дебелина-1-1.2mm - 50 бр/оп – 20; 32. рН ленти 0-14 – 2; 33. стерилна вода ампули 10мл - 10 ml – 30; 34. Фенолфталейн - 100 г – 1; 35. физиологичен разтвор ампули 10 мл - 10 ml – 30; 36. хематоксилин на Майер - 1 л – 1; 37. хистологични кошнички за водене на биопсичен материал 1000 бр/оп - 1000 бр/оп – 2; 38. Предметни стъкла с нематиран край 50бр/оп - 50бр/оп - 30
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4517.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за пневмотахограф Schiller SP-260 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Хартиени мунщуци за пневмотахограф Schiller SP-260, Schiller Switzerland SP-20/-30 Part No.2.100025, 100 Ex Mounthpieces card – board Munstucke Embouts buccaux en carton 0628306.101/10.05, ? 1253 (дължина на мундщука 66 мм, радиус 30 мм) - опаковки по 100 броя -3; 2. Сменяеми филтри за птевмотахограф Schiller, Schiller Switzerland SP-20/-30, Artikel Nr. Part Nr. 2.100 123, 100 Stk. Ersatszseibe fur 100 pcs. Replacement filter for SP-20/-30 RN 117942 - опаковки по 100 броя - 1; 3. Лейкопласт хипоалергенен -5м/5 см- бр. - 6; 4. Ролка за кушетка 58см/50м - бр. - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
296.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за гас-хроматограф 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. 1-Propanol certified - 5 ml – 2; 2. Ethylacetate certified - 5 ml – 2; 3. Ацетонитрил за ГХ, за остатъчен анализ, 2.5 л - 2.5L – 1; 4. Salicylic acid - 500GR – 1; 5. 1,3-Propanediol, 98% - 250ML – 1; 6. Ацетил салицилова киселина/ Acetylsalicylic acid, 99% - 50GR – 1; 7. Methanol - 5 ml – 1; 8. Ethanol - 5 ml – 1; 9. 2-Propanol certified - 5 ml – 1; 10. Acetone - 5 ml – 1; 11. 2-Propylpentanoic acid (Valproic acid), 99% - 25GR - 1; 12. Ethylene glycol - 1 l – 1; 13. Ацетон, 1л/ Acetone , 1L - 1 l – 1; 14. Ethanol control in serum 0,2 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml – 1; 15. Ethanol control in serum EtOH SE 0,5 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml – 1; 16. Ethanol control in serum 1,0 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml – 1; 17. Ethanol control in serum1,5 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml – 1; 18. Ethanol control in serum 2,0 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml – 1; 19. Ethanol control in serum3,0 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml – 1; 20. Ethanol control in serum 4,0 g/L, (10 x 1,5 ml) - 10 x 1,5 ml - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1196.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за гас-хроматограф тип Thermo Scientific™ TRACE™ Ultra Gas Chromatograph 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Прозрачни облодънни шишенца Restek, 20 mm отвор и обем 10 mL за хедспейс, 100 бр./оп. - 100 бр./оп – 2; 2. Алуминиеви капачки и PTFE/Sil септи за 20 mm шишенца, 1000 бр./оп. - 1000 бр./оп. – 2; 3. Втулка Restek за режим сплит и хедспейс за ГХ Thermo Ultra & Focus SSL с размери ID 1.0 mm x OD 8.00 mm x 105 mm дължина, - 5 бр./оп. – 1; 4. Септа 17 mm Restek BTO за ГХ Thermo GC Trace Ultra, - 50 бр./оп. – 1; 5. Спринцовка с обем 10 ?L за ръчно инжектиране Restek Gas-Tight 26s, 51 mm дължина със сменяема игла - бр. – 2; 6. Резервни игли за спринцовки Restek Gas-Tight 26s с обем 5-100 ?L, - 6 бр./оп. – 1; 7. Контролен стандарт 0,100 g/dL във вода - бр. – 1; 8. Контролен стандарт BAC n-P - бр. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2856.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите. - доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за който е необходим този капацитет.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на Обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни реактиви и консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

заседателна зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителли на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Възложителят възстановява гаранцията за изпълнение в 30-дневен срок след окончателно приемане на всички артикули/продукти от обособената позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва