Деловодна информация
00373
5006 12/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/10/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0037 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171010HerP1389630
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

Поръчката е обособена в позиции: об.позиция № 1 „Китове и реактиви за микробиологичен анализ“; об.позиция № 2 „Рестрикционни ензими“; об.позиция № 3 „Китове и реактиви за автоматичен анализатор на Roshe“; об.позиция № 4 „ELISA китове за ензими и растежни фактори“; об.позиция № 5 „Реактиви за стандартна PCR“; об.позиция № 6 „Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време“; об.позиция № 7 „Китове за обратна транскрипция“; об.позиция № 8 „Китове за определяне в серум на цитокини“; об.позиция № 9 „Колориметрични тестове за ензимна активност и цитокини“; об.позиция № 10 „Хранителна среда за определяне на колититър във вода“; об.позиция № 11 „Тестове за определяне на кръвногрупови антигени“; об.позиция № 12 „ELISA китове за антигени от плъх“; об.позиция № 13 „Тестове и реактиви за уестърн блот“; об.позиция № 14 „Китове за генотипиране на набор от полиморфизми"; об.позиция „Китове и реактиви за флоуцитометрия“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79020.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за микробиологичен анализ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1.Мембранни филтри, 0.22µm, 47mm, стерилни, 100 бр/оп - брой - 100; 2. Мембранни филтри, 0.45µm, 47mm, стерилни, 100 бр/оп - брой - 100; 3. Тест за идентификация на анаеробни бактерии с най-малко 23 биохимични реакции за 48 часа - оп. - 1; 4. Суспензионна среда в епруветки за тест за идентификация на анаеробни бактерии - оп. - 2; 5. 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за откриване на общ брой аероби - оп. 2; 6. 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за количествена детекция на E.coli и колиформи - оп. 2; 7. 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за количествена детекция на Pseudomonas aeruginosa - оп. - 1; 8. 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за количествена детекция на Enterococcus - оп. - 2; 9. Реагент за детекция на индол – в опаковка най- малко 18 ml съвместим с тест забиохимична идентификация на анаеробни бактерии - бр. - 1; 10. Реагент за детекция на нитрати - в опаковка най- малко 18 ml, съвместим с тест за биохимична идентификация на анаеробни бактерии - бр. - 1; 11. Агар за Clostridium perfringens (Perfringens TSC agar) - 20 бр. петри в опаковка - оп. - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1493.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

  Рестрикционни ензими 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Рестриктаза BauI (BssSI) (10 U/µL) - 200 U - 5; 2. Рестриктаза BsaHI 300U - оп. - 3; 3. Рестриктаза Bsh1236I (BstUI) (10 U/µL), 2500 Unit - оп. - 3; 4. Рестриктаза BsoBI - 10 000 U - 1; 5. Рестриктаза Eco47I (AvaII) (10 U/µL), 4000 Units - оп. - 2; 6. Рестриктаза Eco81I (Bsu36I) (10 U/µL) 500U - оп. 2; 7. Рестриктаза Eco88I (AvaI) (10 U/µL)) - 1000 U - 1; 8. Рестриктаза FaqI (BsmFI), 100U - оп. - 5; 9. Рестриктаза Hhal (10 U/µL) - 2000 Units - 1; 10. Рестриктаза Hin1II (NlaIII) (5 U/µL), 300 Units - 300 U - 8; 11. Рестриктаза HpyF3I (DdeI) (10 U/µL), 2500 Unit - 2500 U - 3; 12. Рестриктаза NcoI (10 U/µL) - 2500 Units - 1; 13. Рестриктаза PaeI (SphI) (10 U/µL) - 2500 U - 1; 14. Рестриктаза PvuII (10 U/µL) - 2500 Units - 1; 15. Рестриктаза RsaI (10 U/µL) - 1000 Units - 2; 16. Рестриктаза RsaI (10 U/µL) - 5000 Units - 1; 17. Рестриктаза TaaI (10 U/µL) - 1000 Units - 4; 18. Рестриктаза XagI (EcoNI) (10 U/µL), 1000 Units - оп. - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9217.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за автоматичен анализатор на Roshe 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. hs - cTnT (сърдечен тропонин Т) - 200 - 1; 2. hs - cTnT (сърдечен тропонин Т) - 100 - 3; 3. калибратор за hs - cTnT - 1; 4. контрол за hs - cTnT (Precicontrol hs-cTnT) - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2895.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ELISA китове за ензими и растежни фактори 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Human Chitinase 3-like 1 (YKL-40) ELISA kit (range - 62.5-4000 pg/ml, for serum, plasma, cell culture supernatant) - 1 kit/96-well strip plate - 1; 2. Human Complement Factor H ELISA (Assay Range: 23.44—1500 ng/mL or less) - 1 kit for 5 96-well strip plate - 1; 3. Human MMP12 ELISA Kit (Sandwich ELISA) (range 0.31—20 ng/mL or less, for serum, plasma, cell culture supernatant) - 1 kit/96-well strip plate - 1; 4. Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit ( Range 0.3 - 20 ng/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, Plasma) - 1 kit/96-well strip plate - 2; 5. Human Osteopontin (OPN) ELISA Kit ( Range - 0.3 - 20 ng/mL) (Cell Culture Supernates, EDTA Plasma, Heparin Plasma) - 1 kit 96-well strip plate - 1; 6. Human PBEF/Visfatin ELISA (Range 0.5 - 32 ng/m or less) (for serum, and plasma) - 1 kit 96-well strip plate - 1; 7. Human TIMP-1 ELISA Kit (range - 0.2-10 ng/ml or less, for serum, plasma, cell culture supernatant) - 1 kit/96-well strip plate - 1; 8. Human TIMP-2 ELISA Kit (Assay Range 0.2 - 10 ng/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) - 1 kit/96-well strip plate - 1; 9. Human Total MMP-7 ELISA Kit (Assay Range0.156 - 10 ng/mL ) - 1 kit/96-well strip plate - 1; 10. Human Total MMP-2 ELISA Kit ( Range 0.78—50 ng/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) - 1 kit/96-well strip plate - 2; 11. Human VEGF A ELISA kit, 96 tests ( Range 31.25—2000 pg/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) - оп. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10439.73      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за стандартна PCR 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) с 10x PCR buffer, отделно доставен MgCl2 - 500U - 5; 2. dNTP mix, 10mM each - 1ml - 3; 3. праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol - 1 бр., до 30 бази, 50 нмол - 24; 4. PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free - 1000бр/ опаковка - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки TGFBR2, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 2. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки RORC, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 3. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL18BP, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 4. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки NOS2, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 5. Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided -2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки - 1000 rxn/25 ul – 1; 6. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки TNFA, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 7. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL10, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 8. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL1b, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 9. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL23A, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 10. 96-ямкови плаки от 0,2 ml, оптични, с текстови означения в черен цвят - 20 бр – 1; 11. Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки - 200 rxn/25ul – 6; 12. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки TGFB1, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 13. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки VEGFA, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 14. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки FOXP3, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 1; 15. Кит за изолиране на геномна ДНК от кръв с автоматична система iPrep™ Purification Instrument - 52 tests – оп. – 2; 16. Латексови ръкавици- М - кутия от 100бр – 15;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16647.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

17. Латексови ръкавици без талк; размер S - 100бр/кут – 1; 18. кит за синтеза на кДНК - First Strand cDNA Synthesis Kit - 100 rxn x 20 ul – 1; 19. Optical Adhesive Film for 96-Well Reaction Plate – бр. – 25; 20. Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode – бр. – 10; 21. и останалите до № 24 са подробно описани в Техническа спецификация

II.2) Описание 1

Китове за обратна транскрипция 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Кит с колонки за изолиране на РНК, за 100 проби - бр. - 2; 2. Кит за обратна транскрипция за 150 реакции - бр. 2; 3. 2х мастермикс за real-time PCR без ROX, за 1000р- ии х 20мкл (10х1,25мл) - бр. 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3794.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за определяне в серум на цитокини 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. ELISA кит за човешки IL-1beta, колориметричен, биотинилиран, обхват 15.6-500 pg/ml, сензитивност 6.5pg/ml - 96 tests - 2; 2. ELISA кит за човешки IL-18, колориметричен, биотинилиран, обхват 15.6-1000 pg/ml, сензитивност 1pg/ml - 96 tests - 2; 3. Human sCD163 готов набор, 2x96 tests - опаковка 2x96 tests - 1; 4. IL-27 Human ELISA kit, 96 tests - оп. - 1; 5. IL-17AF Human ELISA kit, 96 tests - оп. - 1; 6. TGF-beta1 Human ELISA kit, 96 tests - оп. 1; 7. IL-10 Human ELISA kit, 96 tests - оп. 1; 8. IL-12 (p70) Human ELISA kit, 96 tests - оп. - 1; 9. IL-6 Human ELISA kit, 96 tests - оп. - 1; 10. ST2/IL-1 R4 ELISA кит - 96 теста - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9512.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Колориметрични тестове за ензимна активност и цитокини 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Human TGF-beta 1 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 31.2 - 2,000 pg/mL ; Sensitivity: 15.4 pg/mL; minimum detectable dose (MDD): 4.61 pg/mL. - 1 plate /96 wells - 2; 2. Кит от предварително смесени реагенти за активиране на проби, съдържащи TGF-бета1; Sample Activation Kit- 1N HCL и 1.2 N NaOH/0.5M HEPES - 1; 3. Human IL-18 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range:15.6 - 1,000 pg/mL; Sensitivity: 12.5 pg/mL - 1 plate /96 wells - 1; 4. Human IL-23 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 39.0 - 2,500 pg/mL ; Sensitivity: 16.3 pg/mL; minimum detectable dose (MDD): 6.8 pg/mL - 1 plate /96 wells - 1; 5. High sensetivity Human IL-10 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 0.8 - 50 pg/mL; Sensitivity: 0.17 pg/mL minimum detectable dose (MDD): 0.09 pg/mL - 1 plate /96 wells - 1; 6. Колориметричен тест за активността на каспаза 1 - Caspase-1 colorimetric assay - 100 tests - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5085.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хранителна среда за определяне на колититър във вода 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Хранителна среда за определяне на колититър във вода - 20 бр/оп - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
68.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове за определяне на кръвногрупови антигени 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Анти-АВ моноклонален кръвно-групов тест серум - фл. 10 мл - 7; 2. Анти-А моноклонален кръвно-групов тест серум - фл. 10 мл - 7; 3. Анти-В моноклонален кръвно-групов тест серум - фл. 10 мл - 7; 4. Анти-D моноклонален кръвно-групов тест серум - фл. 10 мл - 7; 5. Тестове за бързо откриване на ранна бременност - опаковки по 100 теста - 3; 6. Глюкомер с тест-ленти и ланцетки - 10 бр. Кутии х 50 броя тест-ленти + 200 бр. Ланцети - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1425.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ELISA китове за антигени от плъх 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. ELISA кит за определяне на плъши IL-6 в серум и плазма, чуствителност < 5 pg/ml , стандартен обхват от 62.5 pg/ml-4000 pg/ml - 96 well/plate - 1; 2. ELISA кит за определяне на плъши TNF-alpha в серум и плазма, чуствителност < 25 pg/ml, стандартен обхват от 82.3 pg/ml - 20000 pg/ml - 96 well/plate - 1; 3. ELISA кит за определяне на плъши Insulin в серум и плазма, чуствителност 5 µIU/ml , стандартен обхват от 5 µIU/ml - 300 µIU/mL - 96 well/plate - 1; 4. ELISA кит за определяне на плъши Leptin в серум и плазма, чуствителност <30 pg/ml, стандартен обхват от 10.97 до 8000 Pg/ml - 96 well/plate - 1; 5. ELISA кит за определяне на плъши 17beta-Estradiol в серум и плазма, чуствителност 0.06 ng/ml , стандартен обхват 20 ng/ml-0.312 ng/ml - 96 well/plate -1; 6. ELISA кит за определяне на плъши Renin в серум и плазма, чуствителност 1 pg/ml, стандартен обхват 6.25 pg/ml - 200 pg/ml - 96 well/plate -2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4806.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове и реактиви за уестърн блот 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Anti-CD1c antibody [2F4] , WB, IHC-P - оп. - 1; 2. CLEC9A Monoclonal Antibody (14N8D7), Western Blot and IHC (P) - оп. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за генотипиране на набор от полиморфизми 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Cytokine Genotyping Tray (TNF-?, TGF-?, IL-10, IL-6 и IFN-?) 24 tests - оп. 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2610.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за флоуцитометрия 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Single-color antibody HLA-DR-FITC, 2ML, ASR - опаковка 2 ml - 1; 2. Single-color antibody CD16-PC7, 100 tests, RUO - опаковка 100 tests - 1; 3. Single-color antibody CD64-PC5, 100 tests, CE-IVD - опаковка 100 tests - 1; 4. Single-color antibody CD14-PE, 100 test, CE-IVD - опаковка 100 tests - 1; 5. Single-color antibody CD3-PC5 100 tests CE - опаковка 100 tests - 1; 6. Single-color antibody CD4 PC7 100 tests CE - опаковка 100 tests - 1; 7. Single-color antibody CD25-FITC, 2ML, ASR - опаковка 2ml; 8. Single-color antibody CD127-PE, 100 tests, CE-IVD - опаковка 100 tests - 1; 9. TEST TUBE, 12 X 75 MM, POLYPROPYLENE, BLUE (250/PK) - опаковка 250 бр. - 1; 10. IMMUNOPREP REAGENTS 300 TEST - опаковка 300 tests - 1; 11. ISOFLOW SHEATH 20L - опаковка 20 L - 1; 12. CLENZ 5L - опаковка 5 l - 1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6773.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В, т. 1б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
- доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за който е необходим този капацитет.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на Обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни китове и тестове, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

заседателна зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителли на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Възложителят възстановява гаранцията за изпълнение в 30-дневен срок след окончателно приемане на всички артикули/продукти от обособената позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва