Деловодна информация
00396
12-00-122 06/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00396-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борово 000530479
ул. Никола Вапцаров №1А
Борово BG323 7174 България
Кмет на Община Борово +359 081402253
borovo_op@b-trust.org +359 081771774

Интернет адрес/и

http://www.borovo.orgl

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции
15800000      
Доставки

Обществената поръчка e с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово” по обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти
2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини
4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
5. Обособена позиция №5: Яйца
6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива
8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти
Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.
Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
143321.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група ''Месо и месни продукти", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка. Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36977.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Мляко и млечни продукти", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка. Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28117.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Масла и мазнини", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка. Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя.
Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2736.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти и други морски храни 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Риба, рибни продукти и други морски храни", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9535.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Яйца и яйчни продукти", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктит е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2271.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група " Зърнени храни и храни на зърнена основа", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8680.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Картофи, кореноплодни и варива 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Картофи и кореноплодни" и от група "Варива", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7715.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци и продукти от тях 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16449.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15870000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Обектите на територията на Община Борово, посочени в Техническата спецификация.

Доставка на хранителни продукти от група "Други храни", от група "Подправки - пресни и изсушени", от група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" съгласно Закон за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30838.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва:
- За обособена позиция №1 - за група "Месо и месни продукти"
- За обособена позиция №2 - за група "Мляко и млечни продукти"
- За обособена позиция №3 - за група „ Масла и мазнини“
- За обособена позиция №4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“
- За обособена позиция №5 - за група "Яйца и яйчни продукти‘‘
- За обособена позиция №6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
- За обособена позиция №7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива"
- За обособена позиция №8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"
- За обособена позиция №9 - за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Други храни", за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед"
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответното обстоятелство в ЕЕДОП-Образец №1.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти.
2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.


1.Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Месо и месни продукти – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти".За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти".За ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ №3:Масла и мазнини – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини"; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни"; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Яйца и яйчни продукти"; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива"
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове";За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти – минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" , минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Други храни" и на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" .
Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, минималният изискуем брой доставки се изчислява сумарно като сбор от минималния брой за всяка от позициите, а именно: ако участник подава оферта за три обособени позиции, същият следва да докаже изпълнението на най-малко 3 (три) различни доставки съобразно групите храни, които обхващат обособените позиции.
2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва. Изискването се отнася само за Обособена позиция №1 - Месо и месни продукти, Обособена позиция №2 - Мляко и млечни продукти, Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни и Обособена позиция №5 „Яйца“
Забележка: Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за две, за три от позициите или и за четирите, е достатъчно да разполага с минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.
Участниците декларират съответните обстоятелства в ЕЕДОП -Образец №1
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


По всички обособени позиции, доставките се извършват след получаването на Заявка от Възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е 1 (един) календарен ден от получаване на заявката.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1.Парична сума;
2.Банкова гаранция;
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията по гаранцията за изпълнение са описани в указанията за подготовка на офертите неразделна част от документацията за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Борово, ул. "Никола Вапцаров" №1А

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Община Борово. Плащанията ще се извършват, съгласно предложената оферта и договорените условия чрез бюджета на Общинско предприятие “Обществено хранене и социални услуги” при Община Борово и чрез бюджета на ДГ «Славейче». Плащанията ще се извършват в левове по банков път след представяне на фактура-оригинал за доставка на хранителните продукти, сертификат за качество на хранителните продукти съгласно ТД или БДС и приемо-предавателен/и протокол/и, подписан от представители на двете страни.
Изисквания към личното състояние на участниците. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП. За участникът не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в указанията за подготовка на офертите, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Образец №1). Мястото за получаване на оферти е сградата на Община Борово, гр.Борово, ул. "Никола Вапцаров" №1А.
Посочената прогнозна стойност представлява максималният бюджет по обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката, вкл. и стойностите на отделните обособени позиции. Участник, предложил цена, по-висока от максимално допустимата ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Възложителят предоставя безплатен и пълен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://www.borovo.org/bg/oporachki.html - Профил на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва