Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР17-ДИ05-619 06/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
01271-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
инж.Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/222-i-53-208-ii-823-ii-6-87-ii-v-22-206-iv-v-53-i-11-17-v-69-69-i-26-17-vi-57-i-11-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/222-i-53-208-ii-823-ii-6-87-ii-v-22-206-iv-v-53-i-11-17-v-69-69-i-26-17-vi-57-i-11-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции.
45236210      
Строителство

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на проект, изпълнение на СМР и лицензиране на обекти – общинска собственост, обособени в позиции. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, т.5.2, т.5.3, т.5.4, т.5.5, т.5.6 и т.5.7, част утвърдената документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
416666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и изпълнение на СМР Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
45236100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53.

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на две детски площадки за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, развитие на алейната мрежа и изграждане на спортно игрище в зона за ежедневен отдих в кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 на територията на СО-район "Сердика" и лицензиране. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение в календарни дни    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
175886.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” и изпълнение на СМР Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища”.

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
26900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и изпълнение на СМР Трета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС на територията на СО-район "Сердика".

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.3, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
41800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС и изпълнение на СМР Четвърта
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС.

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на две детски площадки за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.4, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
71045.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР Пета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”.

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м.„ГГЦ-ЗОНА В-17” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.5, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
37360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР Шеста
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.6, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
36200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. „Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” Седма
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, кв. „Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”

Предвижда се изпълнение на СМР, укрепване на съществуващо детско съоръжение, доставка и монтаж на различни по вид детски съоръжения и лицензиране. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.7, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
27475.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. За обособени позиции от І-ва до VI-та:
1.1. Участникът трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
1.2. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.
За доказване на обстоятелствата по т.1.1 и т.1.2 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
2. За VІІ-ма обособена позиция:
Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ.

Застраховката "Професионална отговорност" трябва да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и валидна за срока на изпълнението и. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на катергорията на обекта, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За обособени позиции от І-ва до VI-та:
1.1. За изпълнение на проектирането: Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка.
1.2.За изпълнение на строителството: Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка.
1.3.За изпълнение на строителството: Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
1.4.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
1.4.1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност.
1.4.2.За изпълнение на строителството: Участникът трябва да притежава инженерно-технически персонал за изпълнение на съответната обособена позиция.
2. За VІІ-ма обособена позиция:
2.1. Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка.
2.2.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
2.3.Участникът трябва да притежава инженерно-технически персонал за изпълнение на обособената позиция.


По т.1.1: През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата, участника следва да е изготвил проекти за минимум три обекта. * Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка” следва да се разбира изготвяне на проект за изграждане на детски и спортни площадки за игра.
По т.1.2: През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, участника следва да е изпълнил минимум три обекта. * Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка” следва да се разбира реализиране на строителство и извършване на строително-монтажни работи по изграждане и реновиране на детски и спортни площадки.
По т.1.3:Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: 1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с обхват „строителство”; 2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна и 3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване най-малко три обекта, на системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентна.
По т.1.4.1:Проектант – ландшафтен архитект – 1 бр., с образователно - квалификационна степен „магистър", притежаващ минимум 3 години професионален опит в областта, проектантска правоспособност и най-малко един изпълнен проект; Инженер - конструктор – 1бр., с образователно - квалификационна степен „магистър", специалност „Конструктор”, притежаващ минимум 3 години професионален опит в проектирането по част „Конструктивна” и проектантска правоспособност; Инженер – геодезист – 1бр., с образователно - квалификационна степен „магистър", специалност „ГФК”, притежаващ минимум 3 години професионален опит в проектирането по част „Геодезия” и проектантска правоспособност.
По 1.4.2:Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-квалификационна степен „магистър " или „средно-специално" в областта на строителството. За позицията се изисква минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител" на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка; Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.
По т.2.1:През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, участника следва да е изпълнил минимум три обекта.* Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка” следва да се разбира реализиране на строителство и извършване на строително-монтажни работи по изграждане и реновиране на детски и спортни площадки.
По т.2.2:1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с обхват „строителство”; 2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна и 3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване най-малко три обекта, на системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентна.
По т.2.3:Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-квалификационна степен „магистър " или „средно-специално" в областта на строителството. За позицията се изисква минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител" на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка; Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва