Деловодна информация
00826
Д-1971 29/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
00826-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”
33700000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
39067.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Помощни Средства 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33761000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, в гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад.

В рамките на обособената позиция са включени следните артикули:
1. Дръжка за парцал, дължина 125 см– метална с винт брой 150
2. Гъби за почистване/домакинска с канал, изкуствени влакна, дунапрен, размер - минимум -9см/8см/5 см брой 820
3. Кърпи за ръце, двупластова 22/24см, 200 бр. в пачка, рециклирана пачка 6000
4. Кърпа "Швантух" х 3 бр. в опаковка Опаковка 450
5. Кърпа "Микрофибърна" х 1 бр. в опаковка Брой 450
6. Пълнител ролка, хигроскопична,многопластна, перфорирана за дезинфекционна кофичка х 1 бр. в опаковка (минимум 90 броя кърпи в ролка) Брой 600
7. Ролки медицински/Еднократни чаршафи, с водонепромукаемо фолио от едната страна, с дължина 50 метра, перфорирана през 60 см, ширина на ролката 60 - 80см Брой 650
8. Парцали за миене - с винт за дръжка,
вид на парцала въже, 220 грама Брой 2030
9. Ръкавици домакински Чифт 410
10. Тел домакинска неръждаема, едра Брой 280
11. Тоалетна хартия – трипластова, 100 грама, разфасовка по 4 бр., 100 % целулоза, цвят бял Брой 5000
12. Четка за под твърда , с къс косъм с винт за дръжка Брой 200
13. Четка за под меки , с дълъг косъм с винт за дръжка Брой 280
14. Лопати за събиране на смет, пластмасови с дълга дръжка, с размери - минимум: дължина - 29 см; ширина - 25 см; височина - 84 см. Брой 95
15. Метли с дълги дървени дръжки от естествена метличина с минимум четири шева Брой 120
16. Салфетки, двупластови – опаковка х 100 бр. опаковка 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29258.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
35121400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, в гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад.

В рамките на обособената позиция се съдържат следните артикули:
1. Чували полиетиленови, жълти за опасни отпадъци - 70 микрона - 30 литра - разфасовка на руло - брой - 7400;
2. Чували полиетиленови жълти за опасни отпадъци 90 микрона - 90 литра, с връзки - разфасовка на руло - брой - 7700;
3. Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 1 литър - брой - 2050;
4. Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 5 литър - брой - 1400;
5. Чували за мръсно бельо - 70/90 черни с връзки, 90 микрона - разфасовка на руло - брой - 6780
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9809.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
*Под дейности «сходни с предмета на обществената поръчка» се разбира доставка на някоя от стоките, включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, в обем не по-малък от обема на съответната стока, който е посочен в Техническата спецификация на Възложителя.
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.


При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител трябва да доставя помощни средства за хигиена и/или консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо, които съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка. Доставяните артикули трябва да са нови и неупотребявани и произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация. Срокът за доставка, след извършена заявка от Възложителя е 5 /пет/ работни дни за обикновена поръчка и 2 /два/работни дни за спешна поръчка. При доставка артикулите трябва да бъдат в оригинални опаковки, с ненарушена цялост (където има опаковка).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/01/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

На адреса на управление на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Всяка оферта за участие трябва да съдържа:
1.1. Опис на представените документи;
1.2. Техническо предложение, което съдържа:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 2.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец № 3;
г) Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 4;
д) Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Участниците представят мостри в оригинални опаковки (където има опаковки) за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която подават оферта. Представянето на мостри за всички номенклатурни единици е задължително.
Представянето на мострите е необходимо на възложителя за установяване дали е налице съответствие на предлагания от участника артикул с артикула, описан от Възложителя в техническата спецификация (напр. дали артикула е със съответните размери). В процеса на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на етап работа на комисията за разглеждане и оценка на оферти може да бъде нарушена целостта на опаковката, както и търговския вид.
е) Участникът представя към офертата и списък на мострите. В приложения към офертата списък, мострите трябва да са еднозначно дефинирани по техническата спецификация на възложителя.
1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – Образец № 1
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.
1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а). правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;
1.7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 5 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП. (чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП)
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва