Деловодна информация
00022
10.00.192 28/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/09/2017 (дд/мм/гггг)
00022-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл.Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Александър Бебев - началник отдел ОДТК +359 33120289
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170928xTWQ922614


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170928xTWQ922614
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3, 4 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград"
60112000      
Услуги

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии №2, №3, №4 и №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Асеновград, предоставени към документацията за обществената поръчка.Услугата ще се извърши при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага, приетата с Решение № 822, взето с протокол № 24 от 29.03.2017 год. на Общински съвет Асеновград, цена на билета за пътуване по градските автобусни линии на гр. Асеновград.
Поръчката е разделена на три обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
684600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №2 и №3 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Извършване на обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии № 2 и №3 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената транспортна схема на Община Асеновград, представени към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извършва в условията на проекта на договора, като изпълнителят е длъжен да прилага, приетата с Решение № 822, взето с протокол № 24 от 29.03.2017 год. на Общински съвет Асеновград, цена на билета за пътуване по градските автобусни линии на гр. Асеновград. Пробегът за срока на договора / 7 год./, изчислен по актуални към момента на откриване на процедурата маршрутни разписания на основните градски автобусни линии е както следва: За линия №2 - 1014720 км.; За линия №3 - 45864 км. Общо за обособената позиция - 1060584.
Критериите по-долу
 
ДА Възраст на подвижния състав    70
Критерий, свързан с разходи 1 20
Разходи    30
II.2.6) Прогнозна стойност
239640.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
84

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с оптимално съотношение качество/цена за позицията ще се счита офертата, получила най-висока комплексна оценка по формулата КО=Р*30 + B*70, съгласно обявената методика.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответветствие с чл.111, ал.5 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия №4 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Извършване на обществена услуга за пътничиски превоз по основна градска автобусна линия №4 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената общинска транспортна схема на Община Асеновград, представена към документацията на обществената поръчка. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор,като изпълнителят е длъжен да прилага, приетата с Решение № 822, взето с протокол № 24 от 29.03.2017 год. на Общински съвет Асеновград, цена на билета за пътуване по градските автобусни линии на гр. Асеновград. Пробегът за срока на договора /7 год./, изчислен по актуални към момента на откриване на процедурата маршрутни разписания на основна градска автобусна линия № 4 е 1254330 км.
Критериите по-долу
 
ДА Възраст на подвижния състав    70
Критерий, свързан с разходи 1 20
Разходи    30
II.2.6) Прогнозна стойност
282680.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
84

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с оптимално съотношение качество/цена за позицията ще се счита офертата, получила най-висока комплексна оценка по формулата: КО=Р*30+В*70, съгласно обявената методика.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията в съответствие с чл.111, ал.5 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия с №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Извършване на обществена услуга за пътнически превоз по основна градска автобусна линия №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от Общинската транспортна схема на Община Асеновград, предоставена към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договора, като изпълнителят е длъжен да прилага, приетата с Решение № 822, взето с протокол № 24 от 29.03.2017 год. на Общински съвет Асеновград, цена на билета за пътуване по градските автобусни линии на гр. Асеновград.Пробегът за срока на договора, изчислен по актуални към момента на откриване на процедурата маршрутни разписания на основна градска автобусна линия №5 е 715050 км.
Критериите по-долу
 
ДА Възраст на подвижния състав    70
Критерий, свързан с разходи 1 20
Разходи    30
II.2.6) Прогнозна стойност
162280.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
84

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с оптимално съотношение качество/цена за позицията ще се счита офертата, получила най-висока комплексна оценка по формулата: К=Р*30+В*70, съгласно обявената методика.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал.5 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници, трябва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността, съгласно изискванията на чл. 6 от ЗАП.
Изискването се прилага и за трите обособени позиции на поръчката.
Лицата-участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници декларират съответствие с поставения критерий в ЕЕДОП, Част IV:Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1, като посочват необходимата информация.
Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със заверени копия на съответните лицензи, които могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
При участие на обединения, които не са юридически лица, лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността, се изисква само от членовете на обединението, които ще извършват услугата обществен превоз на пътници.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка (обособената позиция).
* Изискването е еднакво за всички обособени позиции. Под „дейности с идентичен или сходен предмет” следва да се разбира услуги, свързани с „извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и/или областна и/или републиканска транспортни схеми.Под „изпълнена дейност" се разбира такава, която е приключила в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, за доказване на горепосоченото изискване участниците представят: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (обособената позиция), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да разполага със съответния брой технически изправни автобуси, които са в съответствие с посочените по-долу изисквания, вписани в регистъра на моторните превозни средства към лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз напътници - лиценз на Общността, издаден на лицето (участник, подизпълнител или член на обединение), което ще извършва обществен превоз на пътници по съответна линия, или на трето лице, чийто капацитет участникът ще използва, за да изпълни поставения от възложителя критерий за подбор.
Участниците декларират съответствие с поставения критерий в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9, посочвайки брой автобуси в изискуемия обем за съответната обособена позиция, отговарящи на изискванията на критерия, съгласно предварително обявените условия на поръчката. Списъкът с автобусите се номерира. За всеки автобус се предоставя необходимата информация за установяване на съответствието: регистрационен номер на автобуса, клас по чл. 149 от ЗДП, общ брой места (седящи и стоящи) без водача, екологична категория, наличие на оборудване за превоз на трудноподвижни лица, за коя линия от обособената позиция се предлага, собственик на автобуса, данни (вид, номер) за автобусите, вписани в регистъра на МПС към лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз напътници - лиценз на Общността.
Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва с декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, която може да бъде изискана допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
На основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата.


1..През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка (обособената позиция).
* Изискването е еднакво за всички обособени позиции. Под „дейности с идентичен или сходен предмет” следва да се разбира услуги, свързани с „извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и/или областна и/или републиканска транспортни схеми”.
Под „изпълнена дейност" се разбира такава, която е приключила в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.
2.За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да разполага с автобуси, както следва:
•За ОП 1 /автобусна линия №2 и автобусна линия №3/ общ брой автобуси 3 ( 2 основни и 1 резервен), от които най-малко 2 автобуса за превоз на трудно подвижни лица.
•За ОП 2 /автобусна линия №4/ общ брой автобуси - 3 ( 2 основни и 1 резервен), от които най-малко 2 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
•За ОП 3 /автобусна линия №5/ общ брой автобуси – 3 (2 основни и 1 резервен), от които най-малко 2 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
Всички автобуси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, трябва да са автобуси от класове I и II по смисъла на чл. 149 от Закона за движението по пътищата.
3.За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да разполага с автобуси, с минимален брой места /седящи и стоящи/, разпределени по обособени позиции, както следва:
- За ОП 1 минимален брой 2 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) и 1 автобус с над 50 места общо (седящи и стоящи)без мястото на водача.
-За ОП 2 минимален брой 2 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) и 1 автобус с над 50 места общо (седящи и стоящи)без мястото на водача.
-За ОП 3 минимален брой 2 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) и 1 автобус с над 50 места общо (седящи и стоящи)без мястото на водача.
Всички автобуси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, трябва да са в съответствие с екологична категория „Евро 5" или еквивалентно/и, или по-висока;
Всички автобуси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, трябва да са оборудвани с технически изправни климатични системи, обхващащи целия салон.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията при които ще се реализира предметът на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство. Изпълнението на услугата следва да се организира и осъществява: - от превозвач, притежаващ валиден лиценз, съгласно изискванията на чл.6 от ЗАП и по начин, гарантиращ изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия да се извършва с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.
Поставят се следните условия:1.Не се допуска изпълнение (обществен превоз на пътници) по някоя от автобусните линии, предмет на поръчката/обособената позиция, да се извършва от повече от един превозвач (участник, подизпълнител или член на обединение); 2.Даден автобус не може да бъде предложен за изпълнение за повече от една обособена позиция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 517 в административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №9

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозната стойност на поръчката е изчислена по реда на чл.21, ал.11, т.2 от ЗОП. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал.5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл.111, ал.5, т.2 от ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на Възложителя. При представяне на гаранцията за изпълнение по чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно.Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на Възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл.111, ал.5, т.2 или т.3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождоването/усвояването на гаранцията, следва да бъдът свързани със срока на действие и условията на проекта на договора.
Оферти могат да бъдат подавани за една, за две или за трите обособени позиции на поръчката. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл.47, ал.2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи:- по чл.39, ал.2 от ППЗОП;-по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП; -по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник, за когото: 1. са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Изискването се прилага и когато участник в процидурата е обединение от ЮЛ и/или ЮЛ и за член на обединението е налице някое от посочените основания;2.са налице основанията по чл.107 от ЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица.
Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по късно от два работни дни преди датата на отваряне.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и ОВ на ЕС са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва