Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП75 26/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
26/09/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0086 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Танева, гл.юрк. Милкова +359 32656447
smsti_op@dir.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170921Ubju5359045
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции
71320000      
Услуги

Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции, съгласно одобрените технически задания за проектиране, които да съдържат идеен и технически инвестиционен проект по отделните части.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
753333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Реконструкция на бул.”Хаджи Димитър” – в участъка от бул.”Хр.Ботев” до ул.”Царевец“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Реконструкция на бул.”Хаджи Димитър” – в участъка от бул.”Хр.Ботев” до ул.”Царевец“, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция /основен ремонт/ на ул.”Богомил” от бул.”Източен” до ул.”Арх.Камен Петков” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Реконструкция /основен ремонт/ на ул.”Богомил” от бул.”Източен” до ул.”Арх.Камен Петков”, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция /основен ремонт/ на ул.”Любен Каравелов” от бул.”Васил Априлов” до бул.”Христо Ботев” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Реконструкция /основен ремонт/ на ул.”Любен Каравелов” от бул.”Васил Априлов” до бул.”Христо Ботев”, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на ул.”Полет” – в участъка от ул.”Васил Левски” до ул.”Брезовско шосе” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Реконструкция на ул.”Полет” – в участъка от ул.”Васил Левски” до ул.”Брезовско шосе”, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разширение на ул.”Цар Симеон” – в участъка от ул.”Княз Борис І” до ул.”Ягодовско шосе” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Разширение на ул.”Цар Симеон” – в участъка от ул.”Княз Борис І” до ул.”Ягодовско шосе”, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост “Адата” до землищна граница на град Пловдив 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Реконструкция на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост “Адата” до землищна граница на град Пловдив, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Продължение на бул. Ал.Стамболийски и свързването му с бул. Цар Симеон като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка м/у бул. Кукленско шосе и бул. Асеновгр. шосе, в обхвата на гр.Пловдив 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Продължение на бул. Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“, в обхвата на гр. Пловдив - съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
208333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на бул. „Македония“- продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изграждане на бул. „Македония“- продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“, съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осн.ремонт на: ул.Гр.Игнатиев; ул.Богомил; ул.Цар Асен I; ул.Л.Да Винчи; ул.Борислав; ул.Хайдушка, ул.Доспат, ул.Крали Марко, ул.Д.Чинтулов 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Основен ремонт на:
- ул. "Граф Игнатиев" - в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до ул. "Петко Д. Петков";
- ул. "Богомил" - в участъка от ул. "Петко Д. Петков"до бул. "Цар Борис III Обединител"
- ул. "Цар Асен I-ви" - в участъка от ул. "Леонардо Да Винчи" до бул. "Христо Ботев"
- ул.“Леонардо Да Винчи“ - в участъка от ул.“Граф Игнатиев“ до ул.“Цар Асен I-ви“
- ул.“Борислав“ – от ул.“ Граф Игнатиев“ до ул.“Доспат“
- ул.“Хайдушка“, ул.“Доспат“, ул.“Крали Марко“, ул.“Добри Чинтулов“,
съгласно одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност по съответната част, издадено от КИИП, за съответния експерт. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването ще се представи копие от притежаваната застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ по чл. 171 от ЗУТ за извършване на проектиране с минимална застрахователна сума за съответната категория строеж за обособената позиция, за която се подава оферта, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги, ще бъдат представени при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Под "сходен предмет" следва да се разбира следното:
За ОП № 1, 3, 4, 6, 9 и 10 - проектиране на основни ремонти и/или ново изграждане и/или реконструкция на улици от първостепенната улична мрежа в урбанизирани територии, което да включва проектиране по всички части съгласно техническото задание за съответната обособена позиция, за която се подава офертата;
За ОП № 2, 5, 7 и 11 - проектиране на основни ремонти и/или ново изграждане и/или реконструкция на улици в урбанизирани територии, което да включва проектиране по всички части съгласно техническото задание за съответната обособена позиция, за която се подава офертата;
За ОП № 8 - проектиране на основни ремонти и/или ново изграждане и/или реконструкция на улици от първостепенната улична мрежа в урбанизирани територии, което да включва проектиране по всички части съгласно техническото задание И проектиране на ново голямо съоръжение.
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на поръчката; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на поръчката).
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в офертата на участника.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подават оферта, поради което следва да имат изпълнени минимум 3 обекта в последните три години. (Забележка: за ОП № 8 изискването е минимум 3 сходни обекта от единия и 3 сходни обекта от другия вид).
2. Участниците следва да разполагат с екип, всеки от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), предвиден за изпълнението на поръчката, за който се представя подробен списък, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, със следните минимални изисквания:
За ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11
2.1. ръководител на екипа – висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, който притежава минимум 5 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.2. експерт „Транспортно строителство“ –висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.3. експерт „Електро“ – висше образование, специалност „Електроснабдяване“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.4. експерт „ВиК“ – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.5. експерт „Геодезия“ – висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.6. експерт „Ландшафтен архитект“ – висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.7. експерт „ПБЗ“ – висше образование, инженер или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение за безопасност и здраве.
2.8. експерт „ПУСО“ – висше образование, инженер или еквивалентна; да е завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент.
За ОП № 8
2.2.1. ръководител на екипа – висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, който притежава минимум 5 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.2.2. експерт „Конструктор“ –висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;
2.2.3. Посочените по-горе експерти от т.2.2. до т.2.8. включително.
3. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на действие: проектиране.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответния национален закон в държавата, в която е установено лицето.

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и на основание чл.107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/11/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
4. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от община Пловдив, като посочената прогнозна стойност за всяка отделна обособена позиция е лимитна.
5. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
6. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва