Деловодна информация
012520002
РД 09-243 25/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
25/09/2017 (дд/мм/гггг)
01252-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община район Банкя 0006963270495
гр. Банкя, ул. Цар Симеон 1
гр. Банкя BG411 1320 България
ИНЖ. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ +359 9977106
bankya@bankya.bg +359 9977163

Интернет адрес/и

www.bankya.bg

http://www.bankya.bg/?http_www_bankya_bg_Proektirane_konservatsiya_restavratsiya_i_sotsializatsiya_na_Tsentralna_mineralna


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bankya.bg/?http_www_bankya_bg_Proektirane_konservatsiya_restavratsiya_i_sotsializatsiya_na_Tsentralna_mineralna
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Проектиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня "Банкя" в УПИ І, кв.82 по плана на гр.Банкя, Столична община"
45000000      IA41, JA04
Строителство

Настоящата поръчка включва изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за консервация, реставрация и социализация на Централната минерална баня на гр.Банкя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6618300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на Централна минерална баня е в гр.Банкя, парк "Кестените"

Настоящата поръчка включва изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за консервация, реставрация и социализация на Централната минерална баня на гр.Банкя.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
6618300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:
Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ, с клауза "Строител", покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл.171 от ЗУТ.
Наличието на застраховка се декларира от участника в ЕЕДОП - част IV, Раздел Б - Икономическо и финансово състояние, точка 5.
Преди сключване на договора за доказване на съотвествие с критериите за подбор участникът следва да представи доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството.
Преди сключване на договора за доказване на съотвествие с критериите за подбор участникът следва да представи доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ, с клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл.171 от ЗУТ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионалните или търговски регистри - подробно описано в Документацията.
2. Участникът следва да има изпълнено поне едно строителство, включващо проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на поръчката - подробно описано в Документацията.
3. Участникът следва да разполага с екип от проектанти в минимум състав - подробно описано в Документацията.
4. Участникът следва да разполага с ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР - подробно описани в Документацията.
5. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, не по-малко от - описано в Документацията.
6. Всеки участник трябва да притежава валидно разрешение, издадено на основание чл.129, ал.1, ал.2, т.4 и ал.3 от Закона за вътрешните работи (Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
7. Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството и/или проектирането по стандарти - подробно описани в Документацията.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ГР.Банкя, ул.Цар Симеон 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва