Деловодна информация
00373Тракийски университет
4619 20/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
00373-2017-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170905VyuO1317301
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора
39717200      
Доставки

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка има за цел осигуряване на оптимални параметри на работна среда в структурните звена на Тракийски университет. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите, като доставка на нова климатична техника с технически параметри, съгласно техническите спецификации, които са неразделна част от настоящата документацията, демонтаж на съществуващата стара климатична техника, монтаж на доставената нова климатична техника, гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената и монтирана нова климатична техника.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
118458.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39717200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора.

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка има за цел осигуряване на оптимални параметри на работна среда в структурните звена на Тракийски университет. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите, като доставка на нова климатична техника с технически параметри, съгласно техническите спецификации, които са неразделна част от настоящата документацията, демонтаж на съществуващата стара климатична техника, монтаж на доставената нова климатична техника, гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената и монтирана нова климатична техника.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
118458.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващи съответствието с поставения критерии за подбор:
- списък-декларация на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. В описанието на доставките в списъка участникът посочва и количествата на доставките.
2. Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, чийто обхват включва дейности по доставка, монтаж и сервиз на климатична техника, издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващи съответствието с поставения критерии за подбор:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.
3. Участникът следва да осигурява цялостния процес по доставка и монтаж на климатици и да разполага с квалифициран персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: минимум на 2(двама) служители сертифицирани за работа в електросъоръжения, притежаващи Удостоверения за придобита най-малко III-та квалификационна група за безопасност на работа по електрообзавеждане, с напрежение до 1000 волта, валидни към датата на подаване на офертата за участие.
Монтажът на доставените климатици следва да бъде извършен от оторизиран сервиз.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващо съответствието с поставения критерии за подбор:
- при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена изисканата професионална компетентност на лицата – придобита най-малко III-та квалификационна група за безопасност на работа по електрообзавеждане.


1.Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка доставка да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка, демонтаж, монтаж и сервиз на климатични системи.
Под „дейност с обем, идентичен или сходен с обществената поръчка“ следва да се разбира дейност, която е в обем, не по-малко от 1/3 от количеството на настоящата обществена поръчка.
2. Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, чийто обхват включва дейности по доставка, монтаж и сервиз на климатична техника, издаден на името на участника.
3. Участникът следва да осигурява цялостния процес по доставка и монтаж на климатици и да разполага с квалифициран персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: минимум на 2(двама) служители сертифицирани за работа в електросъоръжения, притежаващи Удостоверения за придобита най-малко III-та квалификационна група за безопасност на работа по електрообзавеждане, с напрежение до 1000 волта, валидни към датата на подаване на офертата за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът следва да осигури пълно гаранционно обслужване. Гаранционният срок трябва да бъде не по-малък от декларирания от производителя. За начало на гаранционния срок на климатиците се счита датата на монтажа, която се посочва в приемо-предавателния протокол.
Участникът следва да опише възможностите за авариен сервиз и време за реакция. Времето за сервизна реакция не трябва да е по-късно от 48 /четиридесет и осем/ часа, след подаването на заявка от страна на Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката. При невъзможност да бъдат отстранени дефекти, появили се в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да замени дефектиралото оборудване с ново. Участникът предоставя списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на климатиците на Възложителя. Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Студентски град, Ректорат, ет. 2 - Заседателна зала

Получените оферти за участие се отварят на публично зъседание, на което могат да присъстват и кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. б и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица" по смисъла на § 2, т. 4 5 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
3. Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "профил на купувача", на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170905VyuO1317301

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва