Деловодна информация
00022
10.00.184 20/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
00022-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл.Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Дора Младенова +359 33120328
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

http://www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170920EWqv907865


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170920EWqv907865
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух в изпълнение на проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утв
90731000      
Услуги

Целта на поръчката е актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите (финипрахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd)) и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в ОбщинаАсеновград и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
87435.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90731000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Община Асеновград

В рамките на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осъществи следните основни дейности:
1. набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ?
2. проучване и анализ на пълнотата на наличната информация?
3. при необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ?
4. комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление по отношение на ФПЧ10 и Cd.
5. анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ?
6. анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ?
7. дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата година 2016 г., включително анализ на резултатите от моделирането?
8. формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива в план за действие към програмата?
9. прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите (ФПЧ10 и Cd) други замърсители) за целевата (крайна) година 2024 г. на програмата, въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите?
10. прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите (ФПЧ10 и Cd) за междинна година 2022 г.
11. определяне и използване на количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка (тона/година)?
12. определяне на прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките в плана за действие към програмата?
13. изготвяне на предварителен вариант на програмата за КАВ и съгласуване със РИОСВ Пловдив, заинтересованите лица и екологични организации или движения;
14. изготвяне на окончателен вариант на програмата за КАВ.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
87435.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.002 .

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказване: участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В : Технически и професионални способности Част IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.
2. Списък на членовете на екипа, които ще отговарят за изпълнението, с посочена професионална компетентност на лицата.
Доказване: участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В : Технически и професионални способности Част IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.
*Забележка:
Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от длъжностите в изисквания екип.
3. Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на проектански услуги и консултански услуги за управление в областта на въздуха.
Доказване: участниците следва да попълнят съответната част от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП и приложено копие на Сертификата.
4. Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2005 или еквивалентен с обхват в областта на проектантски услуги и консултантски услуги за управление в областта на въздуха
Доказване: участниците следва да попълнят съответната част от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП и приложено копие на Сертификата.
*Забележка:
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството и управление на околната среда с обхват сходен на предмета на поръчката или еквивалентни.


1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му минимум една услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
*Забележки: Сходни с предмета и обема на поръчката са услуги по изготвяне на програми за опазване на околната среда и/или за качеството на атмосферния въздух.
2. Участникът трябва да разполага със следния екип с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, по следните ключови позиции:
Ръководител на екип – Квалификация: Висше образование „Инженерни науки в областта на опазване на околната среда“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент.
Общ професионален и специфичен опит:
? общ професионален опит по съответната специалност - минимум 5 години;
? специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на един проект/договор за услуги за предпроектни проучвания в сектор „околна среда“ и един проект/договор за изготвяне на програма за качеството на атмосферния въздух.
Експерт „Климатолог“ – Квалификация - Висше образование “Климатология“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент.
Общ професионален и специфичен опит:
-професионален опит по съответната специалност - минимум 3 (три) години;
- специфичен опит като експерт при изпълнението на поне два проекта/договора, включващи изготвянето на анализи и/или програми и/или експертизи и/или други в областта на опазване на чистотата и качеството на атмосфериния въздух.
Финансист - Квалификация: Висше образование „Финанси“ и/или „Икономика“
или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент;
Общ професионален и специфичен опит:
- професионален опит по съответната специалност - минимум 3 (три) години
- специфичен опит в изготвянето на минимум един финансов анализ и/или анализ „разходи – ползи“.
Експерт „Инженер-еколог“ - Квалификация - Висше образование – „Инженерна Екология“ или „Опазване на околната среда“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент;
Специфичен опит:
- участие в изпълнение на поне 1 услуга в качеството му на експерт при подготовка на предпроектно проучване в областта на околната среда и/или програма и/или план за управление на качеството на атмосферния въздух.
Други (неключови) експерти: Всеки участник може по своя преценка да предложи и неключови експерти за изпълнение на поръчката, като разходите за допълнителни експерти трябва да са предвидени в офертата на Изпълнителя.
3. Участникът прилага система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, за проектиране и предоставяне на консултантски услуги в областта на въздуха.
4. Участникът прилага система за управление, съгласно стандарта ISO 14001:2005 или еквивалентен, за проектиране и предоставяне на консултантски услуги в областта на въздуха.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е 2 /две/ на сто от стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума по сметка на Възложителя
2. банкова гаранция в полза на Възложителя
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уредени в договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Академик Николай Хайтов"№9, ет.5, зала 517

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП.Специални основанич за изключване: Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Участникът удостоверява липдата на горните обстоятелства с полълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията за отстраняване и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Обществената поръчка се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ проект „„Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва