Деловодна информация
601община Долна Митрополия
6541 15/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
601-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долна Митрополия 000413725
ул. Свети Свети Кирил и Методий № 39
Долна Митрополия BG314 5855 България
инж.Пепа Герашка - директор на дирекция ООСИКИ +359 65522506
dolna_mitropolia@el-soft.com +359 64680704

Интернет адрес/и

http://dolnamitropolia.acstre.com/

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170915cCPB1086530


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170915cCPB1086530
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
община Долна Митрополия 000413725
ул.Св. Св.Кирил и Методий № 39
Долна Митрополия BG314 5855 България
инж.Пепа Герашка - директор на дирекция ООСИКИ +359 65522506
dolna_mitropolia@el-soft.com +359 64680704

Интернет адрес/и

http://dolnamitropolia.acstre.com/

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170915cCPB1086530

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Долна Митрополия”
09310000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
114070      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Мястото на доставка на електрическа енергия е община Долна Митрополия по кметства, посочени в таблица 1 от Техническата спецификация

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
114070      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максималната единична цена за доставката на един MWh нетна активна електрическа енергия е 85,00 лв. без ДДС (осемдесет и пет лева), като участниците нямат право да оферират цена над 85,00 лв. без ДДС за един MWh нетна активна електрическа енергия. Участник, оферирал по-висока цена от посочената - 85,00 лв. без ДДС за един MWh нетна активна електрическа енергия, ще бъде отстранен от участие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или за „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и/или т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“.
2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, като посочи EIC код и със статус „активен“.
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.
Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на доставки на електрическа енергия, за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени, с които са доставени не по-малко от 1342 MWh електрическа енергия.
Участникът следва да предостави информация в Част IV, Раздел „В“, точка 1б от ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите MWh , датите и получателите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* Декларираните обстоятелства ще се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП /списък с доказателства за извършени доставки/, които участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключването на договора за обществена поръчка.
2. Участникът следва да има сключен рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор, действащ към момента на подаване на офертата. На етап подаване на офертата това обстоятелство се декларира в Техническото предложение, а документ ще бъде изискан от възложителя преди подписването на договора.


1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.
Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на доставки на електрическа енергия, за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени, с които са доставени не по-малко от 1342 MWh електрическа енергия.
2. Участникът следва да има сключен рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор, действащ към момента на подаване на офертата. На етап подаване на офертата това обстоятелство се декларира в Техническото предложение, а документ ще бъде изискан от възложителя преди подписването на договора.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят на основание чл. 54 ЗОП ще отстрани от участие всеки Участник, при когото е налице някое от следните обстоятелства:
1) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала на община Долна Митрополия, ул. "Св.св.Кирил и Методий" № 39

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Предвижда се публикуване на следващо обявление за поръчка след 12 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Финансиране и схема на плащане. Настоящата поръчка се финансира със собствени средства на Възложителя, като средствата ще се изплащат по следния начин:
Плащането се извършва един път в месеца, след издаване на фактура за реално използваното количество електрическа енергия. Датата на издаване на фактурата е до 10 (десет) календарни дни след изтичане на календарния месец, за който ще се извършва плащането. Отчетен период е един календарен месец. Срокът на плащане е до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното потвърждаване. Фактурирането за реално използваното количество електрическа енергия ще става отделно за всеки от второстепенните разпоредители - кметства, ДСХ и ДСП, като към всяка фактура следва да бъде приложена справка за израходената ел. енергия на обектите, находящи се на територията на съответния разпоредител.
2.Място и срок за подаване на оферти. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Долна Митрополия, а именно: гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. ,, Св. Св. Кирил и Методий“ № 39, деловодство.
3.Отваряне на оферти. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията писмено пълномощно от законния/те представител/и на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето им. Копие от пълномощното остава към досието на обществената поръчка.
4. Критерий за възлагане на поръчката. Критерий за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 70 ал.2 т.1 от ЗОП е икономически най изгодната оферта въз основа на критерий най - ниска предложена цена за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение без ДДС.
5. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от прогнозната обща стойност на договора без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Определеният Изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Когато кандидатът или участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума, по банков път, трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:
Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД,
клон Плевен, офис Долна Митрополия
IВАN: BG78 IABG 7473 8410 0323 00
В1С: IABGBGSF
При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.
Когато участникът определен за изпълнител, избере гаранцията да бъде представена под формата на банкова гаранция,в нея следва изрично да е посочено, че тя е:
- безусловна и неотменима;
- в полза на Община Долна Митрополия,
-със срок на валидност 30 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка;
- за настоящата обществена поръчка
Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания: застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС, формирана на база предложената от участника, класиран на първо място, единична цена за MWh

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава Двадесет и седма чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва