Деловодна информация
00223
ФС-27-1800 12/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
00223-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за спешна медицинска помощ 123004119
бул. Руски 62
Стара Загора BG344 6000 България
Живодар Георгиев +359 042620090
csmp-stara_zagora@mh.government.bg +359 042621132

Интернет адрес/и

www.csmp-sz.com

http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/222-op-201605.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.csmp-sz.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт и техн. обслужване на сан. автомобили на ЦСМП - Ст.З посочени по марка и брой в спецификацията , вкл. доставка на необходими резервни части и извършване на ремонтни усгл. през 2018 г.
50112100      
Услуги

Текущ ремонт и техн. обслужване на сан. автомобили на ЦСМП - Ст.З посочени по марка и брой в спецификацията , вкл. доставка на необходими резервни части и извършване на ремонтни усгл. през 2018 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Сервиз на изпълнителя в гр. Ст.Загора

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарни автомобили на ЦСМП - Ст.Загора, посочени по марка и брой в спецификецията, включително доставка на необходими резервни части и извършване на ремонт
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2018 (дд/мм/гггг) / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да са реализирали оборот, попадащ в обхвата на поръчката изчислен на база годишни обороти.

Участникът трябва да е реализирал оборот в обхвата на поръчката в размер на 170000 лв., който оборот обхваща последните 3 /три/ приключили финансови години в зависимост от датата , на която датата е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем , идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата. В случай , че участникът е обединение , което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло.
Участникът трябва да разполага с необходимите технически средства и съоражения и с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.


Участникът трябва да е изпълнил минимум три дейности , еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Участникът следва да притежава поне един собствен или нает под наем автосервиз на територията на гр. Ст. Загора, отговарящ на следните изисквания :
а/ автосервизът да разполага с минимум 5 /пет/ работни места /клетки/ за обслужване на автомобили в сервизната част, като минимум 3 /три/ от тях да са снабдени с електрохидравличен крик за повдигане на автомобил.
б/ Автосервизът да разполага с фирмена диагностична апаратура за автомобили от марките Ситроен, Форд и Фолксваген.
в/ Автосервизът да разполага с персонал с опит в ремонтни дейности на МПС със специално предназначение - санитарни автомобили , от който поне един специалист по електронна техника, поне двама специалисти по двигатели с вътрешно горене и поне един специалист от специалност монтьор на ел.мрежи и уредби
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката се изпълнява съобразно действащата нормативна уредба и подписания договор, съответстващ на проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

ЦСМП - Ст.Загора , бул. Руски 62 Управление

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 във връзка с чл.196 от ЗОП жалби се подават в 10-дневен срок от узнаване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва