Деловодна информация
00896
126 11/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/09/2017 (дд/мм/гггг)
00896-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЕКО МЕДЕТ ЕООД 112067709
ул. Георги Бенковски № 7, ет. 2
Панагюрище BG423 4500 България
д-р Ясен Христов +357 64030
ekomedet@abv.bg +357 64030

Интернет адрес/и

www.ekomedet.com

http://ekomedet.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170908qYvx313267
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инвестиционен проект „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет“
45110000      
Строителство

С провеждането на откритата процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на изпълнител, който да реализира работния проект за техническата ликвидация на обогатителна фабрика „Медет“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6180700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на обогатителна фабрика „Медет“, находяща се в непосредствена близост до гр. Панагюрище, област Пазарджик.

В предмета на обществената поръчка са включени следните основни групи дейности:
1/ подготвителни дейности, включително оформяне и организиране на площадката за разполагане на изпълнителя;
2/ демонтиране на машини и съоръжения;
3/ разрушителни дейности, включително извършване на пробивно-взривни работи;
4/ изместване на водопровод ф 1000 мм;
5/ изместване на 2 бр. въздушни кабелни линии;
6/ обезопасяване на Нови междинни бункери над кота 1044,50 м;
7/ управление на отпадъците, включително транспортиране и продажба от името на Изпълнителя и за сметка на Възложителя на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с кодове 17 04 01 мед, бронз, месинг; 17 04 02 алуминий и 17 04 05 желязо и стомана съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, образувани в резултат от разрушителните и демонтажни дейности, до определен/и от изпълнителя лицензиран/и търговец/и на ОЧЦМ.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
6180700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай че в процеса на изпълнение възникне необходимост от увеличаване на количеството/обема на някои видове работи или от възлагане на нови видове работи, невключени в количествено-стойностната сметка (КСС), вкл. дейности по извличане, транспорт и продажба на количества ОЧЦМ, надвишаващи посочените в т. 5.3 от Предложението за изпълнение на определения изпълнител, възложителят има право да възложи непредвидени работи на обща стойност до 4 на сто от общата стойност на КСС без ДДС.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Всеки участник трябва да:
1/ е вписани в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи от първа категория, първа и четвърта групи съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или в еквивалентен регистър за еквивалентни категории и групи строежи съгласно законодателството на държава, в която е установен;
2/ е регистриран като лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или да има еквивалентна регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
3/ е лицензиран за извършване на превоз на товари на територията на Република България, издаден по реда на Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, или да има еквивалентна лицензия съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
2. Информацията за съответствието с изискванията за годност се попълва в Част IV, раздел А от ЕЕДОП.
3. Документи за доказване:
1/ валиден документ за вписване в еквивалентен на ЦПРС регистър за еквивалентни категория и групи строежи съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2/ валиден документ за регистрация, еквивалентна съгласно законодателството на държавата, в която е установен, на регистрацията за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО, издаден по реда на Глава пета, Раздел II от същия закон;
3/ валиден лиценз, еквивалентен съгласно законодателството на държавата, в която е установен, на лиценза за извършване на превоз на товари на територията на Република България, издаден по реда на Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Информацията за вписването, регистрацията и лицензирането по т. 1/ - 3/ в България е публично достъпна, поради което Възложителят служебно ще провери съответствието на участниците с поставените изисквания. Ако информацията не може да бъде потвърдена от Възложителя, от участника ще бъде изискано представянето на съответните документи.
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изисквания за годност следва да са изпълнени за участниците в обединението, които ще извършват съответните дейности - строителство, събиране и транспортиране на отпадъци и превоз на товари. Когато участник предвижда участието на подизпълнител/и, изискванията се отнасят до този/тези подизпълнител/и, който/които ще изпълнява/т съответната дейност (строителство, събиране и транспортиране на отпадъци, превоз на товари) съгласно разпределението на дейностите, които ще извършва/т.
5. Участникът, определен за изпълнител, преди сключването на договор за обществената поръчка трябва да е вписан в ЦПРС, да е регистриран по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и да е лицензиран в съответствие с Наредба № 33 от 03.11.1999 г.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал определен минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участникът трябва да е реализирал определен минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
3. Участникът трябва да разполага с валидна застраховка за професионална отговорност на строителя за строежи от първа категория, първа и четвърта групи съгласно изискванията на чл. 137 и 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Документи за доказване:
- за изискването по т. 1 - удостоверение от банка и/или заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, за последните три приключили финансови години, и/или справка за общия оборот;
- за изискването по т. 2 - удостоверение от банка и/или справка за реализирания специализиран оборот, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
- за изискването по т. 3 - доказателство/а за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, напр. копие на застрахователна полица.
В случай че документ за доказване на съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояние е наличен в електронен формат и е публикувани в публичен регистър, и участникът е посочил информация за органа, който поддържа този регистър, Възложителят не изисква неговото представяне под формата на заверено копие.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част ІV, Раздел Б от ЕЕДОП.


1. Реализираният общ оборот следва да е не по-малък от 10 000 000 (десет милиона) лева.
2. Реализираният оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да е не по-малък от 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева.
3. Минималната застрахователна сума по застраховката за професионална отговорност на строителя следва да е в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката.
3. Системи и стандарти за управление на качеството и за опазване на околната среда.
4. Персонал за изпълнение на поръчката.
Документи за доказване:
- за изискването по т. 1 - списък на строителната/ите дейност/и, изпълнена/и през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, което/то съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
- за изискването по т. 2 - списък-декларация за машините, съоръженията, оборудването и транспортните средства, които ще са на разположение на участника за изпълнение на поръчката;
- за изискването по т. 3 - заверени копия на валидни сертификати или еквивалентни документи за внедрени системи с обхват, съобразно предмета на поръчката, или доказателство/а за еквивалентни мерки;
- за изискването по т. 4 - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са вписани позицията в екипа, трите имена и е посочена професионалната компетентност на всяко от лицата.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част ІV, раздели В и Г от ЕЕДОП.


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферти, участникът следва да има опит в успешното изпълнение на работи с предмет и обем, идентични или сходни с тези на Обществената поръчка, а именно да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, свързана с демонтаж на машини и съоръжения и разрушаване, включително чрез пробивно-взривни работи, на сгради, площадки, съоръжения и инсталации на строежи от високо строителство (жилищно, общественообслужващо или промишлено) с обща застроена площ от поне 10 000 (десет хиляди) кв.м.
2. Участникът трябва да разполага с минимален брой и вид машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, необходими за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:
• мобилна трошачка;
• автомобилна електронна везна В 60000М с габарити 10х3 м или еквивалентна;
• товарач с вместимост от 1 м3 до 1,5 м3;
• челен товарач;
• автокран с товароподемност от 6,3 т до 10 т;
• автокран с товароподемност от 12,5 т до 16 т;
• автокран с товароподемност от 18 т до 20 т;
• автокран с товароподемност от минимум 40 т;
• автокран с товароподемност от минимум 60 т;
• багер с обем на кофата от 0,41 м3 до 0,50 м3;
• багер с обем на кофата от 0,51 м3 до 0,65 м3;
• багер–хидрочук със стрела не по-къса от 30 м;
• багер;
• булдозер с мощност от 90 к.с. до 108 к.с.;
• самоходен виброваляк с тегло от 6 т до 8 т;
• перфоратор пневматичен комплект;
• подвижен компресор;
• оксижен комплект;
• електрическа помпа;
• стълби;
• хаспел;
• бордова кола;
• самосвал с товароносимост минимум 30 т;
• 5 (пет) броя транспортни средства, необходими за извозване на скрап.
3. Всеки участник трябва да прилага минимум следните системи:
1/ внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват, съобразно предмета на поръчката;
2/ внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентна, с обхват, съобразно предмета на поръчката.
4. Участникът трябва да разполага с екип (персонал), включващ следния минимален брой лица със съответната професионална компетентност:
1/ Ръководител на екипа – 1 бр.;
2/ Експерт Електроинженер – 1 бр.;
3/ Експерт Хидростроителство – 2 бр.;
4/ Експерт Ръководител на взривни работи – 1 бр.;
5/ Експерт Управление на отпадъци – 1 бр.;
6/ Експерт Координатор по безопасност и здраве – 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Дейностите по изпълнението на обществената поръчка следва да се осъществяват при спазване на: 1/ условията на договора за обществена поръчка; 2/ Техническите спецификации; 3/ Предложението за изпълнение, плана за управление на риска и линейния календарен график; 4/ Ценовото предложение, минималните продажни цени на ОЧЦМ и КСС ; 5/ Работния проект за обекта; и 6/ Действащата нормативна уредба, приложима за съответните дейности.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди сключване на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 5 на сто от стойността на договора. След приемане на изпълнението от приемателна комисия или прекратяване на договора, и в случай че Възложителят няма претенции към изпълнителя, Възложителят освобождава 95 % от сумата на гаранцията за добро изпълнение в срок до 10 (десет) работни дни. Остатъкът от сумата в размер на 5 % остава като гаранция за изпълнение за периода на гаранционните срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 7, ет. 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник: 1/за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и/или чл. 55, ал. 1 от ЗОП; 2/ участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК; 3/ който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон; 4/ който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 5/ който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, в т.ч. Техническите спецификации и/или правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 6/ който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП /когато се приложи тази процедура/ или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 7/ който е представил оферта със срок на валидност по-кратък от 180 дни или след покана от Възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си; 8/ чието ценово предложение надвишава определената от Възложителя прогнозна стойност; 9/ който не е представил в срок информация и документи съгласно реда по чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП при установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, съответно когато представените от участник документи не отстраняват допуснатата нередовност или не отговарят на предварително обявените условия; 10/ който предвижда да извлече в резултат от техническата ликвидация на ОФ „Медет“ количество ОЧЦМ под минимално изискуемото; 11/ е предложил минимална продажна цена на някой от видовете ОЧЦМ под посочените минимални единични цени; 12/е предложил срок за изпълнение на поръчката под 33 (тридесет и три) месеца или над 48 (четиридесет и осем) месеца.
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1 - 3 се попълва в Част III от ЕЕДОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване избраният за изпълнител участник представя документите по чл. 58 от ЗОП.
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: МТСП, интернет адрес: www.mlsp.government.bg
-Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg;ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва