Деловодна информация
00267Община Пловдив
1292 30/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
30/08/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0081 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и и контрол на транспорта Община Полвдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 032622550
opokt@abv.bg +359 032666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170818PbmO5289263
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на ОП "ОКТ" в помещенията на кота +11.60 в административната сграда на Община Пловдив, с адрес бул. "Шести септември" № 274
45200000      
Строителство

За нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” Община Пловдив се налага извършване на строително-ремонтни работи на кота +11.60м/5-ти етаж/на административната сграда на Община Пловдив на бул. „Шести септември" № 274", свързани с устройване на индивидуални работни места и тяхното обособяване с преградни стени, което води до необходимостта от ремонт на помещенията на тази кота по части Архитектурна, ВиК, Електро, ОВК. При изпълнението на всички видове строително-монтажни, ремонтни и инсталационни дейности водещо е индикативното архитектурно разпределение на кота +11,60 м. и индикативната количествена сметка.
Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация на Възложителя и приложенията към нея, неразделна част от докум. за общ.поръчка.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е част от докум. за общ. поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
75000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

За нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” Община Пловдив се налага извършване на строително-ремонтни работи на кота +11.60м /5-ти етаж/на административната сграда на Община Пловдив на бул. „Шести септември" № 274", свързани с устройване на индивидуални работни места и тяхното обособяване с преградни стени, което води до необходимостта от ремонт на помещенията на тази кота по части Архитектурна, ВиК, Електро, ОВК. При изпълнението на всички видове строително-монтажни, ремонтни и инсталационни дейности водещо е индикативното архитектурно разпределение на кота +11,60 м. и индикативната количествена сметка.
Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация на Възложителя и приложенията към нея, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в ЦПРС за строежи Пета група, отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция строителство на КИД-2008- 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради, 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, 43.31 Полагане на мазилки, 43.33 Полагане на облицовки и настилки, 43.39 Други довършителни строителни дейности или еквивалент.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. За доказване на изискванията, относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът представя:
Участникът представя заверено копие на валидно удостоверение от ЦПРС за строежи Пета група, отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция строителство на КИД-2008- 41.20. Строителство на жилищни и нежилищни сгради, 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, 43.31 Полагане на мазилки, 43.33 Полагане на облицовки и настилки, 43.39 Други довършителни строителни дейности или еквивалент.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
Документите се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изпълнителят следва да представи заверено копие на валидна Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
Документите се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.


Изпълнителят следва да притежава валидна Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък на строителствата, сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 5 години от датата на подаване на офертата, включително, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържат стойностите, датите и получателите.
Удостоверенията се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2.Списък на персонала и ръководния състав, които ще изпълняват строителството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискването.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.


1.През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум три строителства с предмет и обем идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
2.Изпълнителят да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката – правоспособни специалисти за изпълнение на видовете работи, предмет на обществената поръчка.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискването.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
Забележка: под идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” следва да се разбира изпълнение на довършителни работи и вътрешни инсталации, като част от строителство и/или ремонт на сгради.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията за обществена поръчка. Финансови условия:а/Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като средствата са заложени в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта” за 2017г.
б/Прогнозна стойност на поръчката: Максимално допустимата стойност за изпълнение предмета на поръчката, с включени непредвидени разходи е в размер до 90 000,00 (деветдесет хиляди) лв. с включено ДДС или до 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лв. без включено ДДС. Сумата е лимитна. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписването на договора определеният изпълнител представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включено ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 090-175977
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
786113

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. Шести септември, стая на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив, ет. 3

Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник по реда на чл. 107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете в чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва