Деловодна информация
00373
4194 29/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170825OUQG1300173
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на Бърз тъканен процесор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

В обхвата на настоящата поръчка попада доставка на 1 брой Бърз тъканен процесор Възложителят подробно е описал апарата в т. 6 Техническа спецификация, с посочване на минимални и задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
273333.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Настоящата поръчка е за доставка на 1 (един) брой Бърз тъканен процесор със следните характеристика и параметри, които са задължителни: - Самостоятелно стоящ тъканен процесор с напълно затворен процес на обработка на хистологични тъкани в областта на патологията.-Общ капацитет не по-малък от 600 хистологични касети. - Две независими камери за обработка на материали с възможност за паралелна работа с независими протоколи. Капацитет на всяка една от камерите не по-малък от 300 хистологични касети. - Възможност за задаване на независими температури на обработка за всяка една камера и за всеки един реактив поотделно в диапазон от 35?С до 65?С. - Не по-малко от три сензора в камерата, следящи максималните и оптимални работни нива на реактивите. Автоматично пълнене с по-малко реактив при зареждане на по-малко касети. - Цветен сензитивен дисплей за управление и следене на процесите. - Фабрично програмирани и валидирани протоколи за тъканна обработка с продължителност от 1, 2, 4, 8 и 12 часа и възможност за добавяне на потребителски протоколи. Наличие на протоколи за тъканна обработка без използване на ксилол. - Вграден в камерата безконтактен механизъм за разбъркване на реактивите по време на обработка. -Възможност за тъканна обработка под действието на вакуум и налягане. -Не по-малко от 16 контейнери за реактиви, вертикално разположени с вместимост не по-малка от 5 л. - Система за управление на реактивите, следяща концентрацията на алкохолите и оптимизираща реда на тяхното използване. - Минимум 4 парафинови вани с обем на всяка една от тях достатъчен за напълването на цялата камера за обработка. Настройка на температурите на парафиновите вани в диапазон не по-малък от 55?С до 85?С. - Наличие на специални програми за автоматично почистване на апарата с предварително заредени минимум 2 бр. почистващи реактиви, без необходимост от допълнително външно зареждане. Възможност за модифициране на почистващите програми при необходимост. - Режими за безконтактна смяна на реактивите и парафините. - Не по-малко от 6 кошници от неръждаема стомана с капацитет минимум 100 касети. - Активен карбонов филтър за отнемане на вредните емисии. Възможност за свързване на апарата с външна вентилационна система. - Апаратът да притежава декларация за съответствие съгласно директива за in-vitro медицински изделия 98/79/ЕЕC. - Апаратът да се обслужва от сертифицирани за него сервизни инженери, преминали обучение във фирмата производител.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
273333.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване за притежание на Разрешително за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП, с информацията, съгл. изискването на Възложителя.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: заверено копие на валидно Разрешително за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, издадено на името на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП, с информацията, съгл. изискването на Възложителя. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор:- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Доставката, предмет на поръчката, трябва да е сертифицирана от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието й с посочените спецификации.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП, с информацията, съгл. изискването на Възложителя. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор: - заверено копие от декларация за съответствие или СЕ марка съгласно ЕС Директива за ин-витро медицински изделия 98/79/EC или еквивалентно.
3. Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора. Тези лица следва да притежават съответните документи за квалификация и опит за работа с техниката, предмет на поръчката.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП, като посочат данните на лицето, и данни на притежавания документ за специализация и/или обучение. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор: - списък-декларация за лицата и данни за тях, както и заверени копия на документите за доказване изискванията на Възложителя. Документите се представят и в превод, ако не са на български език.
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване и/или изделия, издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, с информацията, съгл. изискването на Възложителя. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор: - заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват, посочен от Възложителя. Сертификата или еквивалент трябва да е издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Посочената дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка и въвеждане в експлоатация на апарати, идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно на патоанатомични апарати.
2. Участниците трябва да предлагат апарат, който да притежава декларация за съответствие или СЕ марка съгласно ЕС Директива за ин-витро медицински изделия 98/79/EC или еквивалентно.
3. Възложителят поставя изискване, участника да посочи поне едно техническо лице – сервизен специалист и издаден на негово име документ за преминал курс на обучение при производителя за сервиз и гаранционно обслужване на предлаганата апаратура.
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване и/или изделия, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала, Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие са отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средства за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС. Стойността на договора представлява, посочената от участника крайна стойност на апарата, включваща доставката, включително монтаж, инсталация, задължителната окомплектовка, такси, и други различни разходи, направени от изпълнителя
Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва