Деловодна информация
601община Долна Митрополия
6064 28/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/08/2017 (дд/мм/гггг)
601-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долна Митрополия 000413725
ул. Свети Свети Кирил и Методий № 39
Долна Митрополия BG314 5855 Вануату
инж.Пепа Герашка - директор на дирекция ООСИКИ +359 65522506
dolna_mitropolia@el-soft.com +359 65522506

Интернет адрес/и

http://dolnamitropolia.acstre.com/

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170828qdUt1072701


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170828qdUt1072701
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
община Долна Митрополия 000413725
ул.Св. Св.Кирил и Методий № 39
Долна Митрополия BG314 5855 България
инж.Пепа Герашка - директор на дирекция ООСИКИ +359 64680704
dolna_mitropolia@el-soft.com +359 65522506

Интернет адрес/и

http://dolnamitropolia.acstre.com/

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170828qdUt1072701

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за функционирането на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.12.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Операт
15800000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е: Доставка на хранителни продукти за функционирането на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.12.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България “ по 9 обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо и месни продукти
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция №4: Яйца
Обособена позиция №5: Масла и мазнини
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти
Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
190312.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Месо и месни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозна стойност на количествата - съгласно Техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69478.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Мляко и млечни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6125.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти и други морски храни 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Риба, рибни продукти и други морски храни", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Яйца 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Яйца и яйчни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1572.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

, франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Масла и мазнини", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
31/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

, франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Зърнени храни и храни на зърнена основа", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43930.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Картофи, кореноплодни и варива 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Картофи, кореноплодни и варива", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7915.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци и продукти от тях 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03220000      
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Плодове, зеленчуци и продукти от тях", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27866.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15870000      
15800000      
15831000      
15840000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

, франко складовете на ДСП находящи се в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия, Република България.

Доставка на хранителни продукти от група "Други хранителни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите в тази обособена позиция - съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18341.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/12/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б

Участникът, предложил най-ниска обща цена, получена като сбор от цените на отделните продукти за групата ще бъде избран за изпълнител.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва:
- За обособена позиция № 1 - за група „Месо и месни продукти“
- За обособена позиция № 2 - за група „Мляко и млечни продукти“
- За обособена позиция № 3 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“
- За обособена позиция № 4 - за група „Яйца и яйчни продукти“
- За обособена позиция № 5 - за група „Масла и мазнини“
- За обособена позиция № 6 - за група „Зърнени храни и храни на зърнена основа“
- За обособена позиция № 7 - за група „Картофи и кореноплодни“ и за група „Варива“
- За обособена позиция № 8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"
- За обособена позиция № 9 - за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Други храни" и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед"
Документи за доказване на изискването по т.2.1: Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, което се представя в случаите на чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
При участие в повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава оферта.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките на съответната група храни, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Към момента на подаване на офертата, участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор, с попълване на Част IV, Раздел А, поле 1 от ЕЕДОП, съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за която/ които участникът участва.
2. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти сходни с тези, за обособената позиция, за която кандидатства.
Към момента на подаване на офертата, участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор по т.1 и т.2 с попълване на част IV Критерии за подбор, раздел В, в приложимите полета в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Преди сключването на Договор за обществена поръчка (или в условията на чл.67, ал.5 от ЗОП), Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.


1. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистрирани в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група "Риба, рибни продукти и други морски храни", и/или от група "Яйца и яйчни продукти", в зависимост от обособената позиция/и, за които участникът участва.
Изискването по т.2.5.1 се отнася само за Обособена позиция №1 - Месо и месни продукти, Обособена позиция №2 - Мляко и млечни продукти, Обособена позиция № 3 – „Риба, рибни продукти и други морски храни и За обособена позиция №4 - за група "Яйца и яйчни продукти".
Забележка: Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички обособени позиции, т.е. ако участникът участва за две, за три от позициите или и за всичките четири е достатъчно да разполага с едно хладилно превозно средство,регистрирано в ОДБХ, за да покрие критерия за подбор по т. 2.5.1.
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Документи за доказване на изискването по т. 1: Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, която се представя в случаите на чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Месо и месни продукти – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Мляко и млечни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Риба, рибни продукти и други морски храни - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Яйца и яйчни продукти".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Масла и мазнини - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Зърнени храни и храни на зърнена основа".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове".
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: Други хранителни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Кафе, чай, какао" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от за група "Други храни".
Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, същият следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за дейности, сходни с предмета и обема на всяка обособена позиция, за която участва.
Продължава в поле VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


По всички обособена позиции, доставките се извършват след получаването на Заявка на Възложителя и срокът за доставка тече с получаването на същата. Срокът за доставка на хранителните продукти е 1 календарен ден от получаването на заявката.
В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа от заявяването. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок от 1 /един/ календарен ден от получаване на заявката или експресна заявка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

община Долна Митрополия

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Документи за доказване на изискването по т. 2:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на общ.поръчка (конкретната об.позиция), с посочване на стойностите, датите, получателите и обема, за съответната обособена позиция, заедно с док-во за тяхното извършване. Документите се представят в случаите на чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Ако участникът участва за повече от една об. позиция, същият следва да покрие мин. заложено от възложителя изискване за дейности, сходни с предмета и обема на всяка обособена позиция, за която участва.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с мин. изисквания за технически и професионални способности по т. 2.5.1 и т.2.5.2 се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности по т. 2.3. съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато уч-кът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси.Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор.
Деклариране на личното състояние, специфичните основания за изключване и съответствие с критерите за подбор:При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, липсата на специфични основания за изключване и съответствието с критериите за подбор по т.2 чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация. Съгласно чл. 67, ал.3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП с попълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от прогнозната цена на договора без ДДС за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава Двадесет и седма чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва