Деловодна информация
00752
5785опм-24-5785р-18672 21/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/08/2017 (дд/мм/гггг)
00752-2017-0070 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на вътрешните работи 000695235
ул. 6-ти септември №29
София BG411 1000 България
Гергана Петрова +359 29822547
int.82@mvr.bg +359 29813010

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/default.htm

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/тестове-наркотични-вещества


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/тестове-наркотични-вещества
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи 129010157
ул. Княз Борис I № 124
София BG 1301 България
Ивелина Колева +359 29824676
int.82@mvr.bg +359 29813010

Интернет адрес/и

http://dussd.mvr.bg/

http://dussd.mvr.bg/profil_kupuvach.htm

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС"
33690000      
Доставки

Доставка на еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
116600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, кв. “Захарна фабрика”, ул. “Кукуш” № 1, склад на Полицейска техника – сектор “Управление на собствеността” - ГД ”Национална полиция”, централни технически складове на МВР.

Доставка на еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС - 5830 (пет хиляди осемстотин и тридесет) броя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
116600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (ако не е производител, установен на територията на Република България) да е вписан в регистъра по чл.81 от ЗМИ на лицата имащи право на търговия с медицински изделия на територията на Република България с обхват инвитро диагностични изделия. Информацията се попълва в ЕЕДОП, в част IV, раздел А.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с този на поръчката.
* За целите по т.1 и т.2 под сходен с предмета на поръчката се разбира: доставки на тестове, касети за анализатори и други, чрез които се извършва проверка за употреба на наркотични вещества.


1.Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, от датата на подаване на офертата, дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, като общият обем на доставените изделия да е минимум 5830 броя.
Участникът да представи списък в ЕЕДОП, в част IV, раздел В, с посочване на стойностите, датите и получателите.
За доказване на съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2.Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката.
Информацията се представя в ЕЕДОП, в част IV, раздел В.
Съответствието с този критерий се доказва със сертификат, издаден на името на участника за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с този на поръчката. Сертификатите следва да са издадени от акредитирана ИА „БСА“ или чуждестранен орган за акредитация – пълноправен член на Европейската служба по акредитация.
* За целите по т.1 и т.2 под сходен с предмета на поръчката се разбира: доставки на тестове, касети за анализатори и други, чрез които се извършва проверка за употреба на наркотични вещества.
Към офертата участниците представят попълнен ЕЕДОП по образец с информация относно критериите за подбор. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информация по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/09/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I" № 124

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му. Ако участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания гаранцията за изпълнение е 2% (две на сто) от стойността му. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 09 BNBG 96613300146201, BICкод: BNBGBGSD, банка БНБ , на името на Министерство на вътрешните работи. Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът й и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – срокът за изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни.
Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът й, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – срокът за изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранция за изпълнение. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.54 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри ” елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация или е допуснал аритметична или техническа грешка в ценовото си предложение.
3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.
4. Срок за изпълнение на обществената поръчка - до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора или до доставяне на цялото количество еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества, а именно 5 830 /пет хиляди осемстотин и тридесет/ броя.
Доставката на договореното количество еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества ще се извърши по следния график: 1.1. Първа доставка на 2000 (две хиляди) бройки - до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора; 1.2.Всяка следваща доставка – до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подаване на заявка от Главна дирекция “Национална полиция”.
5. Срок на годност на медицинските изделия - минимум 6 (шест) месеца от датата на доставка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Сектор Правно-нормативно обслужване - ДУССД - МВР
ул. Княз Борис I № 124
София 1301 България
int.82@mvr.bg +359 29822567
http://dussd.mvr.bg/default.htm +359 29813010

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва