Деловодна информация
2700
163 15/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
2700-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина №92 Мечта 121009135
район „Подуяне”, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев №2, /срещу бл.28 и 29-основен корпус/, ж.к. Левски - В, ул. Генерал Инзов №44 - филиал
София BG411 1836 България
Виолета Маринова Александрова +359 884801491
odz_92@abv.bg +359 29466100

Интернет адрес/и

www.%20odz_92.com

http://www.odz92.com/?page_id=225


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.odz92.com/?page_id=225
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №92 Мечта на територията на Столична община, район Подуяне
15000000      
Доставки

периодичната доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение
или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на:
І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни
ІІ. Месо, месни продукти и риба
ІІІ. Млечни продукти
ІV. Плодове и зеленчуци
V. Плодове и зеленчуци - консервирани
VІ. Други хранителни продукти
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Детска градина № 92 „Мечта” – Район „Подуяне”,ж-к ”Левски-Г ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“№2 -основен корпус;
Детска градина № 92 „Мечта”, ж.к. "Левски - В", ул. "Ген. Инзов" 44 - филиал

Предметът на настоящата поръчка е доставка на стоки - хранителни продукти. Достанките следва да се изпълнят в пълно съответствие с техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания.
Критериите по-долу
 
ДА Цена за хляб и тестени изделиялзърнени храни    20
Цена месо, месни продукти и риба    20
Цена за млечни продукти    20
Цена за плодове и зеленчуци    10
Цена за плодове и зеленчуци- консервирани    10
Цена за други хранителни пордукти    20
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата процедура Възложителят не поставя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата процедура Възложителят не поставя изискване за икономическото и финансово състояние на кандидатите

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум три договора за доставка, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка
*Забележка: Под дейности с идентичен или сходен предмет следва да се разбира: "доставка на хранителни продукти за групите храни, включени в настоящата обществена поръчка".
Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.
2. Участниците трябва да разполагат с минимум един обект, регистриран по чл.12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, предмет на поръчката, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри/списъци съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
3. Участниците следва да разполагат с минимум 2 (два) броя собствени или наети автомобили, регистрирани в Областна дирекция „Безопасност на храните“/ОБДХ/, а за чуждестранни лица - регистрирани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, за превоз на хранителните продукти, обект на доставката.
* Транспортирането на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях се извършва със специализирани транспортни средства, регистрирани по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.).
4. Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти, удостоверяващи съответствието му със:
- Система за управление на качество по стандарт EN ISO 9001: 2008 или еквивалентна с обхват идентичен на предмета на поръчката – производство и/или продажба и/или доставка и/или търговия на “хранителни продукти” или еквивалентно.
Сертификатът следва да отговаря на изискванията на чл.64, ал.5 от ЗОП. Сертификатът следва да е валиден и изготвен от независими лица и да удостоверява съответствието на участника със съответните европейски или международни стандарти за управление на качеството. Независимите лица трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation). Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът следва да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
-Система за управление на безопасността на храните по стандарт EN ISO 22000: 2005 или еквивалентна с обхват идентичен на предмета на поръчката – производство и/или продажба и/или доставка и/или търговия на “хранителни продукти” или еквивалентно.
Сертификатът следва да отговаря на изискванията на чл.64, ал.5 от ЗОП. Сертификатът следва да е валиден и изготвен от независими лица и да удостоверява съответствието на участника със съответните европейски или международни стандарти за управление на качеството. Независимите лица трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation). Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него


Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1 б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея .
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът представя: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участниците трябва да разполагат с минимум един обект, регистриран по чл.12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, предмет на поръчката, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри/списъци съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически възможности и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.9 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея и се посочват адрес и вид на обекта, наименование на собственика, номер на удостоверение от Областна дирекция „Безопасност на храните“ за регистрация на обект/и по чл. 12 от Закона за храните, групите храни за които е издадено, както и данни за основанието за ползване.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът представя: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Участниците следва да разполагат с минимум 2 (два) броя собствени или наети автомобили, регистрирани в Областна дирекция „Безопасност на храните“/ОБДХ/, а за чуждестранни лица - регистрирани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, за превоз на хранителните продукти, обект на доставката.
* Транспортирането на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях се извършва със специализирани транспортни средства, регистрирани по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.).
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности”, т.9 от ЕЕДОП съгласно описаното в нея и посочват марка, модел и вид, регистрационен номер, номер на удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД, вида на суровините и храните, които могат да се превозват с транспортното средство и данни за основанието за ползване.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът представя Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4. Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти, удостоверяващи съответствието му със:
- Система за управление на качество по стандарт EN ISO 9001: 2008 или еквивалентна с обхват идентичен на предмета на Изискуемата информация относно изпълнените договори участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1 б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея .
Изискуемата информация относно обект, регистриран по чл.12 от Закона за храните участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.9 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея и се посочват адрес и вид на обекта, наименование на собственика, номер на удостоверение от Областна дирекция „Безопасност на храните“ за регистрация на обект/и по чл. 12 от Закона за храните, групите храни за които е издадено, както и данни за основанието за ползване.
Изискуемата информация относно собствени или наети автомобили участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионал
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/09/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Детска градина №92 Мечта, район „Подуяне”, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“№2, /срещу бл.28 и 29-основен корпус/, методичен кабинет

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в следните случаи:
1. Срещу решението за откриване на процедурата или решението за одобряване на обявлението за изменение - в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП;
2. Срещу решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата - в 10-
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва