Деловодна информация
00373
4065 17/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
00373-2017-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
инж.Живка Генова +359 42699270
zhivka_genova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170816HfUO1291095
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“
39100000      
Доставки

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 7 /седем/ позиции, както следва: ОП №1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП №2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП №3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП №4 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Педагогически факултет и Стопански факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП №5 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“; Описанието продължава в р-л VI.3 Допълнителна информация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
81845.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ректорат при Тракийски университет – гр. Стара Загора, Студентски град.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 1. Работно бюро 300/70 см. – 1 брой: - пдч с меламиново покритие;- плот на масата 25 mm и кант 2 mm; - метални крака ?6 с прахово полимерно покритие, протектори за защита на подовите настилки; - цвят: по избор на Възложителя. 2. Работно бюро 180/70 см. – 1 брой: - пдч с меламиново покритие;- плот на масата 25 mm и кант 2 mm; - метални крака ?6 с прахово полимерно покритие, протектори за защита на подовите настилки; - цвят: по избор на Възложителя. 3. Офис столове (кожа) – 4 броя:- стабилна метална рамка с хромирано покритие;- седалка от многослойна дървесина, тапицирана с висококачествена екокожа клас V; - метални подлакътници с тапицирани падове;- протектори за защита на подовите настилки; - цвят: по избор на Възложителя. Доставка на мека мебел: - Канапе – 1 бр.: - размери: L105 B71 H82 см.; - тапицерия: висококачествена екокожа клас V, дунапрен 8 см., допълнителни тапицерски материали;- конструкция: ПДЧ, масивна дървесина;- крачета, до 5 см.; - цвят: по избор на Възложителя. - Фотьойл – 1 бр.:- размери: L62 B71 H82 см.; - тапицерия: еко кожа, дунапрен 8 см., допълнителни тапицерски материали;- конструкция: ПДЧ, масивна дървесина;- крачета, до 5 см.; - цвят: по избор на Възложителя. 5. Маса 80/80 см. – 1 бр.; - пдч с меламиново покритие;- плот на масата 25 mm и кант 2 mm; - метални крака ?6 с прахово полимерно покритие; - цвят: по избор на Възложителя. 6. Стелажи – 6 части (бр.); - размери ш/в/д/: 75/ 220/ 40см.; - по 5 рафта на отделен стелаж ш/в/д/: 75/ 44/ 40см. – снимка – брой рафтове;- пдч с меламиново покритие, дебелина 20мм., кант: 2 мм. - цвят: по избор на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет – гр. Стара Загора, Студентски град.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“
1. Офис стол - 3 /три/ броя: Спецификация: Работен стол– ергономична седалка и облегалка, тапицирана с висококачествена дамаска. Регулиране на височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желаната позиция. Комплект ергономични подлакътници. Стабилна петлъчева основа с метална сърцевина и самозаключващи колелца за мека повърхност. Цвят по избор на Възложителя.
2. Лабораторна маса - 1 /един/ брой., 8 работни места, тип островна с химикоустойчив плот с дебелина 30мм, L 275/140/ 75 Н
3. Маса – 11 /единадесет/ броя – 2 места, - размер 120/60/75 Н, дебелина плот - 2,5 см.
4. Лабораторен стол – 10 /десет/ броя: - ергономичен; - регулируема височина на седалката; - без подлакътници; - с колелца - 5
- материал корпус: пластмаса; - материал тапецерия: мрежа; - материал облегалка: мрежа; - цвят: по избор на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет - гр. Стара Загора, Студентски град.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 1. Офис стол - 15 /петнадесет/ броя: Спецификация: Работен стол– ергономична седалка и облегалка, тапицирана с висококачествена дамаска. Регулиране на височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желаната позиция. Комплект ергономични подлакътници. Стабилна петлъчева основа с метална сърцевина и самозаключващи колелца за мека повърхност. Цвят по избор на Възложителя. 2. Посетителски стол - 41 /четиридесет и един/ броя: Спецификация: - метална конструкция – прахово боядисана, цвят черен, устойчива на неблагоприятни условия; - седалката да е изработена от 10 мм шперплат, пресован под налягане, дебелина на дунапрена– 40 мм; - предпазни капачки на основата; - тапицерия – дамаска антистатична и негорима, лесна за почистване, устойчива на светлина; - цвят – по избор на Възложителя
3.Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за биохимична лаборатория по предварителен проект, състояща се от две зали: Зала I. - горен ред шкафове - с размери (височина, ширина, дълбочина) 400/400/300мм с вратички – 6 /шест/ бр. и 400/600/300 мм отворени с 1 един рафт – 4 /четири/ бр.; - долен ред шкафове - Контейнери вертикални 6 /шест/ бр. с размери (височина, ширина, дълбочина) 800/400/500мм. (4 /четири/ бр. с вратичка и чекмедже и 2 /два/ бр. с 3 чекмеджета). вградено хоризонтална част – Размери на хоризонтална част (дебелина, дълбочина) 28/600 мм., видима част на подпорно краче – 50 мм., с обща дължина – 14 800мм . - обособена част за хигиена – 1/един/ бр., от която долен шкаф с мивка с две врати с размери (дължина, ширина, височина) – 1000/600/900мм., горен шкаф с две врати – 1000/300/800мм. и втори горен шкаф с една врата с размери 630/300/770 мм.; - горен ред шкафове - с размери (височина, ширина, дълбочина) 400/400/300мм с вратички – 6 /шест/ бр. и 400/600/300 мм отворени с 1 един рафт – 4 /четири/ бр.; - долен ред шкафове - Контейнери вертикални 6 /шест/ бр. с размери (височина, ширина, дълбочина) 800/400/500мм. (4 /четири/ бр. с вратичка и чекмедже и 2 /два/ бр. с 3 чекмеджета). вградено хоризонтална част – Размери на хоризонтална част (дебелина, дълбочина) 28/600 мм., видима част на подпорно краче – 50 мм., с обща дължина – 14 800 мм .; - витрина вертикална – 1 /един/ бр. Размери на вертикална част -180 см. Дължина, ширина – 90/50см. , с три чекмеджета с плавно прибиране, както е показано на чертежа и стъклена витрина в алуминиев профил.; - обличане на стените над плотовете – Стените зад мебелите са облечени с ПДЧЛ – 18 мм във вид на ламперия на височина 1800 мм; - работни плотове - остров – 1 /един/ бр. с размери 3000/1500/800 мм.- долна част работни плотове - контейнери 6 /шест/ бр.(от тях 2/два/бр. с 3 /три/ чекмеджета и 4 /четири/ бр. с вратичка и чекмедже); - бюро с две работни места – 1 /един/ бр. – с размери 2000/1500/800 – дизайнерски вързано с „острова“ и два контейнера с размери – 780/400/500 мм.
- цвят на обзавеждане - мебелировка на зала I - по избор на Възложителя. Зала II. - долен ред шкафове - Контейнери вертикални 4 /четири/ бр. с размери (височина, ширина, дълбочина) 800/400/500мм. (3 /три/ бр.с вратичка и чекмедже + 1 /един/ бр.с 3 чекмеджета) . Размери на хоризонтална част (дебелина, дълбочина) 28/600 мм., видима част на подпорно краче –50 мм., с обща дължина –4 800мм .; - горен ред шкафове – с размери (височина, ширина, дълбочина) 600/1000/300мм с две вратички – 3 /три/ бр. и 600/1000/300 мм отворени с 1 един рафт – 3 /три/ бр.; - гардероб двукрилен с надстройка - с размери (височина, ширина, дълбочина) 2600/1000/600мм.- долен шкаф с мивка - с размери (дължина, ширина, височина) – 1000/600/800мм.; - долен шкаф с колела - с размери (дължина, ширина, височина) – 900/600/300мм. + височината на колелата. Описанието продължава в II.2.14 Допълнителна информация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11062.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение на описанието от II.2.4 Корпусните мебели следва да бъдат произведени от меламинирани ПДЧ плоскости 18 мм и работни плотове 28 мм – с двустранно меламиново покритие клас Е1.; - цвят на обзавеждане - мебелировка на Зала II - по избор на Възложителя.

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Педагогически факултет и Стопански факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Пезагогически факултет - гр. Стара Загора, ул. "Армейска" №9, за Стопански факултет -гр. Стара Загора, Студентски град.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Педагогически факултет и Стопански факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 1. Офис стол: Спецификация за нуждите на Педагогически факултет: Работен стол 20 /двадесет/ броя – ергономична седалка и облегалка, тапицирана с висококачествена дамаска. Регулиране на височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желаната позиция. Комплект ергономични подлакътници. Стабилна петлъчева основа с метална сърцевина и самозаключващи колелца за мека повърхност. Цвят черен.
2. Посетителски стол - 20 /двадесет/ броя:
Спецификация за нуждите на Стопански факултет:
- метална конструкция – прахово боядисана, цвят черен, устойчива на неблагоприятни условия; - седалката да е изработена от 10 мм шперплат, пресован под налягане, дебелина на дунапрена– 40 мм; - предпазни капачки на основата; - тапицерия – дамаска антистатична и негорима, лесна за почистване, устойчива на светлина; - цвят – по избор на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максимален разполагаем финансов ресурс за Педагогически факултет е до 2500.00 лева без ДДС, а за Стопански факултет е до 500.00 лева без ДДС.

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

- за нуждите на Медицински колеж гр. Стара Загора – мястото на изпълнение на поръчката (място на доставка и монтаж) е на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 1. Сгъваема кушетка – 3 /три/ броя: - двусекторна масажна кушетка с тапицерия от водоустойчив и устойчив на масажно олио винил; - краката на сгъваемата масажна кушетка да се отварят лесно и с минимално усилие; - сгъването, разгъването и пренасянето на кушетката да е улеснено; - практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата
- отвор за глава и подложки за ръце; - дължина: не по-малко от 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см; - ширина не по-малко от 70 см, Ширина с подложката за ръка: от 93 - 96 см; - регулируема височина от 63 см до 84 см; - работно тегло: минимум 250 кг. (включително натиска на масажиста); - статично натоварване: 950 кг; - тапицерия: винил (материал на основата на полимери), цвят тъмен по избор на Възложителя.
2. Посетителски стол - 20 /двадесет/ броя: Спецификация: - метална конструкция – прахово боядисана, цвят черен, устойчива на неблагоприятни условия; - седалката да е изработена от 10 мм шперплат, пресован под налягане, дебелина на дунапрена– 40 мм
- предпазни капачки на основата; - тапицерия – дамаска антистатична и негорима, лесна за почистване, устойчива на светлина
- цвят – по избор на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Филиал Хасково - гр. Хасково, бул. Съединение № 48.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 1.Учебно практически кабинет – обзавеждане за 4 /четири/ броя кабинети: Учебна маса – 8 /осем/ броя:
- размер: L 2300 / 1200 / 740 Н мм; - плот работен – мдф с естествен фурнир с дебелина 36 мм, кант - фурнир
- основа – метална конструкция – П – образна; - цвят – по избор на Възложителя. 2.Стол учебен – размер L 550 / 450 / 880 Н – 68 броя: - конструкция – метална хромирана; - предпазни капачки на основата; - тапицерия – еко кожа; - цвят – по избор на Възложителя. 3.Шкаф за документи – с две врати и два рафта – 16 /шестнадесет/ броя:- размер : L 900 / 500 / 1200 Н
- дъна, рафтове и страници – лпдч с меламиново покритие с дебелина 25 мм, кант ABS с дебелина 1 мм; - фронтални елементи – врати – лпдч с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 2 мм; - сглобки – минификс – с възможност за многократен монтаж и демонтаж; - мебелен обков – съгласно нормативните изисквания; - крака мебелни – PVC - Н 80 мм – с възможност за нивелация
- цвят – по избор на Възложителя. 4. Шкаф за документи – с две врати и един рафт – 12 /дванадесет/ броя:
- размер : L 900 / 700 / 875 Н; - дъна, рафтове и страници – лпдч с меламиново покритие с дебелина 25 мм, кант ABS с дебелина 1 мм; - фронтални елементи – врати – лпдч с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 2 мм; - сглобки – минификс – с възможност за многократен монтаж и демонтаж; - крака мебелни – PVC - Н 80 мм – с възможност за нивелация; - цвят – по избор на Възложителя
5.Шкаф за болнична стая – с три врати и един рафт – 4 /четири/ броя: - размер : L 1500 / 450 / 900 Н; - дъна, рафтове и страници – лпдч с меламиново покритие с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 1 мм ;- фронтални елементи – врати – лпдч с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 2 мм; - сглобки – минификс – с възможност за многократен монтаж и демонтаж; - крака мебелни – луминиеви - Н 80 мм – с възможност за нивелация; - цвят – по избор на Възложителя. 6.Гардероб за болнична стая с две врати, един рафт и лост за дрехи – 4 /четири/ броя:- размер : L 800 / 550 / 1900 Н;- дъна, рафтове и страници – лпдч с меламиново покритие с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 1 мм; - фронтални елементи – врати – лпдч с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 2 мм
- сглобки – минификс – с възможност за многократен монтаж и демонтаж; - мебелен обков – съгласно нормативните изисквания
- крака мебелни – пвц - Н 80 мм – с възможност за нивелация; - цвят – по избор на Възложителя. 7.Шкаф за лекарства – метален със заключване – 4 /четири/ броя; - две врати остъклени, две плътни врати; - прахово боядисан метал; - размер : L 900 / 400 / 1850 Н; 8.Коридор: Пейка за чакалня – 3 местна – размер L 1800 / 680 / 800 Н – 10 /десет/ броя: - да бъде изработена от висококачествена перфорирана ламарина..; - хромирани подлакътници, крака и лайсни на седалките; - регулируеми крачета;
- да бъде с възможност за закрепяне към основа; - цвят – по избор на Възложителя. 9. Гардероби съблекалня – 130 /сто и тридесет/ броя: Шкаф за поставяне на дрехи - размер : L 450 / 500 / 1800 Н; - дъна, рафтове и страници – лпдч с меламиново покритие с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 1 мм; - фронтални елементи – врати – лпдч с дебелина 18 мм, кант ABS с дебелина 2 мм; - сглобки – минификс – с възможност за многократен монтаж и демонтаж; - мебелен обков – съгласно нормативните изисквания; - гардеробът е с преграда; - със секретна ключалка; - цвят – по избор на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

ДИПКУ – гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9.

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора“
1. Бюро – основно – 4 /четири/ броя: - пдч дебелина 18 мм. с кант PVC 1 мм. с размери: 138/68/72; - цвят – по избор на Възложителя.
2. Бюра – помощно - 4 /четири/ броя: - пдч дебелина 18 мм. с кант PVC 1 мм. с размери: 92/51/72; - цвят – по избор на Възложителя.
3. Контейнер с 3 /три/ бр. чекмеджета – 4 /четири/ броя: - пдч дебелина 18 мм. с кант PVC 1 мм. с размери: 44/45/55; - цвят – по избор на Възложителя.
4. Помощен сектор ъглов без крак – 4 /четири/ броя: - пдч дебелина 18 мм. с кант 1 мм. с размери: 68/51/72; - цвят – по избор на Възложителя.
5. Открита етажерка – 6 /шест/ броя: - пдч дебелина 18 мм. с кант PVC 1 мм. с размери: 60/35/152; - цвят – по избор на Възложителя.
6. Учебна маса с 2 бр. метални крака – 20 /двадесет/ броя: - плот – пдч с дебелина 18мм с кант 1мм с размери: 2100 / 68 / 72
- цвят – по избор на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обообена позиция. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите. - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по съответната обособена позиция.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват на сертификация: производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия с обзавеждане – мебели.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия с обзавеждане – мебели. Сертификатът следва да е издаден на името на участника.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по изработка, доставка и монтаж на обзавеждането.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват на сертификация: производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия с обзавеждане – мебели.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от р-л II. 1.4 Кратко описание: ОП №6„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП №7„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл. 55, ал.1, т. 1, т.3, т.5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, 1/5 от внесената гаранция за изпълнение да служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на обзавеждането съгласно уговорените условия и срокове.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва