Деловодна информация
00138
ЗОП 40-02 14/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
14/08/2017 (дд/мм/гггг)
00138-2017-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Шумен 000931721
бул. Славянски № 17
Шумен BG333 9700 България
Цвета Николова +359 54857747
ts.stilianova@shumen.bg +359 54800400

Интернет адрес/и

http://www.shumen.bg

http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=MCSyvYV56ug%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=MCSyvYV56ug%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно подд-не – снегопоч., опесъч., луг-не на ул., тротоари и терит. за обществ. ползване в гр. Шумен,142,524 км. общ. пътна мрежа, ул-те в селата на терит. на Общ. Шумен и кв.
90611000      
Услуги

„ Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на улици, тротоари и територии за обществено ползване в град Шумен, 142,524 км. общинска пътна мрежа, улиците в селата на територията на Община Шумен и кварталите Дивдядово, Мътница и Макак, за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2020г., съгласно приложени списъци към техническата спецификация“ по обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване в град Шумен, кварталите Дивдядово, Мътница и Макак – за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2020г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на 142,524 км. общинска пътна мрежа, посочени в приложения към техническата спецификация – за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2020г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ Зимно поддържане – снегопочистване на улиците в селата на територията на Община Шумен, съгласно приложени списъци към техническата спецификация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1333330.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

  Всеки участник може да подава оферта, както следва:
- една оферта само за Обособена позиция № 1
- една оферта за Обособена позиция № 2 и/или Обособена позиция № 3 (заедно или поотделно)

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване в град Шумен, кварталите Дивдядово, Мътница и Макак – за периода 01.01.2018 г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90611000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

град Шумен, кварталите Дивдядово, Мътница и Макак

Настоящата обществена поръчка включва почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на поддържаните участъци от улични платна, тротоари, територии за общо ползване в град Шумен, улици в селата на територията на Община Шумен и в кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и общинските пътища, с обща дължина 142,524 км., на територията на община Шумен, съгласно приложени списъци към техническата спецификация.
Изпълнителят е длъжен да осигури нормална проходимост по поддържаните участъци от улични платна, тротоари, територии за обществено ползване в град Шумен, улици в селата на територията на Община Шумен, в кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и общинските пътища, с обща дължина 142,524 км., на територията на община Шумен, с приоритети във времето от 7:00 ч. до 9:00ч. и от 17:00 ч. до 19:00 ч.
Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.
Критериите по-долу
 
ДА II. ТП – Технически показател – срок за излизане на техниката    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
600000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2018 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на 142,524 км. общинска пътна мрежа, посочени в приложения към техническата спецификация – за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90611000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

общинска пътна мрежа – Община Шумен

Настоящата обществена поръчка включва почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на поддържаните участъци от улични платна, тротоари, територии за общо ползване в град Шумен, улици в селата на територията на Община Шумен и в кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и общинските пътища, с обща дължина 142,524 км., на територията на община Шумен, съгласно приложени списъци към техническата спецификация.
Изпълнителят е длъжен да осигури нормална проходимост по поддържаните участъци от улични платна, тротоари, територии за обществено ползване в град Шумен, улици в селата на територията на Община Шумен, в кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и общинските пътища, с обща дължина 142,524 км., на територията на община Шумен, с приоритети във времето от 7:00 ч. до 9:00ч. и от 17:00 ч. до 19:00 ч.
Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.
Критериите по-долу
 
ДА ТП-Технически показател - срок за излизане на техниката    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
608330.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2018 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ Зимно поддържане – снегопочистване на улиците в селата на територията на Община Шумен, съгласно приложени списъци към техническата спецификация“ - за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90611000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

селата на територията на Община Шумен

Настоящата обществена поръчка включва почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на поддържаните участъци от улични платна, тротоари, територии за общо ползване в град Шумен, улици в селата на територията на Община Шумен и в кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и общинските пътища, с обща дължина 142,524 км., на територията на община Шумен, съгласно приложени списъци към техническата спецификация.
Изпълнителят е длъжен да осигури нормална проходимост по поддържаните участъци от улични платна, тротоари, територии за обществено ползване в град Шумен, улици в селата на територията на Община Шумен, в кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и общинските пътища, с обща дължина 142,524 км., на територията на община Шумен, с приоритети във времето от 7:00 ч. до 9:00ч. и от 17:00 ч. до 19:00 ч.
Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.
Критериите по-долу
 
ДА ТП-Технически показател-срок за излизане на техниката    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2018 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не залага изисквания за годност (правоспособност) към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.*ЗАБЕЛЕЖКА: Под „предмет и обем, сходен с този на поръчката” се разбират дейности по снегопочистване, опесъчаване, лугиране на улични платна, тротоари, територии за обществено ползване и общинска пътна мрежа, съобразно предвидените прогнозни стойности за всяка ОП.Съотв. с този критерий за подбор се доказва по сл. начин: Уч. попълва съотв. раздел от ЕЕДОП, където се посочват усл., които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
2.Уч., за всяка от позициите, трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Съотв. с този критерий за подбор се док. по сл. начин: Уч. попълва съотв. раздел от ЕЕДОП, с посочване на техн. параметри на разполагаемите инструменти, съоръжения и техн. оборудване, както и на правното основание, по силата на което уч. разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необх. за изп-е на поръчката.
3. Участникът е необходимо да декларира, че ще използва машините само за зимно поддържане на пътната мрежа, предмет на договора. Съотв. с този критерий за подбор се док. по сл. начин: Уч. попълва съотв. раздел от ЕЕДОП.
4. Уч. да разполага с покрита мат.-техническа база за паркиране и поддържане на снегопочистващата техника, за съхранение на м-лите за обезопасяване против хлъзгане, с оглед своевременно изп-е на задълженията по дог. за общ. поръчка. Съотв. с този критерий за подбор се док. по сл. начин: Уч. попълва съотв. раздел от ЕЕДОП, с посочване на адрес, местонахождение, идентификатор №, правно основание за ползването на имота.
5. Участникът да разполага най-малко със следния квалифициран персонал – квалифицирани специалисти, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, а именно:•За обособена позиция 1: технически ръководител – 2 (двама) и машинисти, шофьори, работници – 36 (тридесет и шест); •За обособена позиция 2: технически ръководител – 2 (двама) и машинисти, шофьори и работници – 30 (тридесет); •За обособена позиция 3: технически ръководител – 1 (един) и машинисти, шофьори и работници – 16 (шестнадесет).Съотв. с този критерий за подбор се док. по сл. начин: Уч. попълва съотв. раздел от ЕЕДОП, с посочване на три имена, данни за образование, придобита образователно-квалификационна степен и/или, специалност, професионален опит на лицата


1. Уч. сл. да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. Преди скл. на дог. за общ. поръчка, възложителят изисква от уч., опр. за изпълнител: Списък на усл., които са идентични или сходни с предмета и обема на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с док-во за изв. услуга; 2. Участникът, за всяка от позициите, трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: 2.1. За Обособена позиция № 1:•Роторен снегорин – 1 бр.; •Снегорин с мини гребло – 4 бр.;•Снегорин с леко гребло – 4 бр.;•Снегорин с тежко гребло – 4 бр.;•Автомобили /Машини/ за разпръскване на материали в градски условия – 2 бр.;•Автомобил за ръчно разпръскване на материали – 1бр.•Челен товарач – 2 бр.;•Комбиниран колесен багер товарач /с кофа и гребло/ – 2 бр.;•Самосвали – 4 бр.;•Лугоразпръсквачи – 2 бр.;•Малогабаритна техника за снегопочистване на тротоари и територии за обществено ползване – 6 бр.•Влекач – 1 бр.;•Лек проходим автомобил – 1 бр.; 2.2. За Обособена позиция 2:•Роторен снегорин – 1 бр.;•Снегорин с леко гребло – 4 бр.;•Снегорин с тежко гребло – 5 бр.;•Автомобили /Машини/ за разпръскване на материали в извънградски условия – 4 бр.;•Лугоразпръсквачи – 2 бр.;•Самосвали – 6 бр.;•Челен товарач – 4 бр.;•Автогрейдер – 1 бр.;•Влекач – 1 бр.;•Лек автомобил с повишена проходимост – 1 бр.; 2.3.За Обособена позиция 3:Челен товарач – 4 бр.;•Снегорин с мини гребло – 4 бр.;•Снегорин с леко гребло – 4 бр.;•Комбиниран колесен багер товарач / с кофа и гребло/ - 4 бр.;•Лек автомобил с повишена проходимост – 1 бр;•Влекач – 1 бр.;•Самосвали – 4 бр.;•Малогабаритна техника за снегопочистване на улици – 4 бр. Преди скл.на дог. за общ. поръчка, възл. изисква от уч., опр. за изп-л: Декл-я за инструментите, съоръженията и техн. оборудване, които ще бъдат използвани за изп-е на поръчката, с посочване на техн. параметри (напр.марка, модел и др.);3.Участникът е необходимо да декларира, че ще използва машините само за зимно поддържане на пътната мрежа, предмет на договора. Преди скл. на дог. за общ. поръчка, възл. изисква от уч., опр. за изпълнител: Декл-я,че ще използва машините само за зимно поддържане на пътната мрежа, предмет на договора; 4. Уч. да разполага с покрита мат.-техн. база за паркиране и поддържане на снегопочистващата техника, за съхранение на материалите за обезопасяване против хлъзгане, с оглед своевременно изпълнение на задълженията по дог. за общ. поръчка. - Уч. следва да декларира в ЕЕДОП, че към датата на скл. на дог. за общ. поръчка, ще разполага с най-малко 1 мат.-техническа база, предназначена за паркиране и поддържане на снегопочистващата техника, за съхранение на м-лите за обезопасяване против хлъзгане.В случай, че към момента на подаване на офертата уч. не може да покрие наст. изискване, сл. да подаде декл. в свободен текст, че при евентуален избор за изпълнител, последният ще има на разположение ползването на мат. база съгласно наст. изисквания, като за това приложи необх. документация.Преди скл. на дог. за общ. поръчка, възл. изисква от уч., опр. за изпълнител: Декл-я за местонахождение на базата, идентификатор, документ, удостоверяващ правото на ползване на базата и др.)5.Уч. да разполага с квалиф. персонал – кв. специалисти, които ще вземат участие в изп.-то на поръчката.Мин. изисквания за квалифицирания персонал: За техн. ръководител – образование и/или квалификация мин. Стр. техник, проф. опит най-малко 3 год.За шофьори и машинисти – квалификация, съобразно категорията на машината, която ще управляват, проф. опит най-малко 1 год. Преди скл. на дог. за общ. поръчка, възл. изисква от уч., опр. за изп-л: 1/ Списък на техн. лица и/или организации, вкл. или не в структурата на кандидата или уч-ка които ще изпълняват поръчката, в който е посочена проф. компетентност на лицата и др.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гар. за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 3 % от прогнозната стойност на договора за възлагане на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, без вкл. ДДС. Гар. се предоставят в една от следните форми:а) парична сума;б) банкова гаранция (оригинал) - в случай, че се представя банкова гар., същата трябва да е безусловна, неотменима, непрехвърляема, в нея да е записан предмета на общ. поръчка името на дог. и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

зала 304, ет. 3, административната сграда на Община Шумен

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Община Шумен в рамките на съответната бюджетна година и от предоставени от държавата целеви средства за зимно снегопочистване.На етап подаване на оферта за участие, участниците декларират липсата на основанията за изключване в ЕЕДОП.За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документи съгласно чл.58 от ЗОП.
Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на участника.
„Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност на поръчката, както като цяло така и по отделните обособени позиции.
Оферти, надвишаващи посочената максимална обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните обособени позиции ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.“
При установени числови и аритметични грешки в ценовото предложение на участника, същият се отстранява от участие в процедурата.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 3 % (три на сто) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, без вкл. ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция (оригинал) - в случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна, неотменима, непрехвърляема, в нея да е записан предмета на обществената поръчка името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора; банковата гаранция трябва да съдържа текст, че ще бъде безусловно заплатена при предявен иск от възложителя, при частично и/или изцяло неизпълнение на договорните задължения. Банковата гаранция трябва да покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застрахователната полица трябва да съдържа текст, че ще застрахователното обезщетение ще бъде заплатено на Възложителя при представяне на доказателства за възникване на застрахователното събитие, а именно системно (три или повече пъти) и/или частично и/или изцяло неизпълнение на договорните задължения. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Когато участникът, определен за изпълнител, избере да предостави гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез обезпечаване отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- да е сключена със застраховател, отговарящ на изискванията на чл.12, ал.1, т.1, 2 и 3 от Кодекса за застраховането (Обн. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);
- застрахователната сума по застраховката да бъде равна на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на община Шумен;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На обжалване подлежи решението за откриване на процедурата, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва