Деловодна информация
02709СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ
607 14/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
02709-2017-0039 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ 2016174760092
УЛ.ЗВЪНЧЕ 2
СВОГЕ BG313 2260 България
инж.Христо Янев +359 885149705
dgs_svoge@abv.bg +359 885149705

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170814hRmg8670175


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170814hRmg8670175
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от ЗГ.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонтни дейности на първи и втори етаж от сграда за нуждите на ТП ДГС Своге"
45000000      
Строителство

Извършване на строително монтажни дейности, подробно описани по вид и количества в документацията на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр.Своге, ул.Звънче 4

Строително монтажните работи обхващат:
1.обрушване на стара мазилка
2.грундиране
3.варо-циментова мазилка
4.боядисване с фасаген
5.остъкляване /силикониране, боядисване на дограма/
6.затваряне с шперплат или решетка
За извършването на горните СМР е необходимо да се използва скеле.
Количествата дейности са подробно описани в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Право на участие в откритата процедура имат всички физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, отговарящи на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, подробно описани в документацията.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за доказване на икономическо и финансово сътояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да представи доказателства за технически възможности и/или квалификация - Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП – Приложение № 5. Към списъка се прилагат доказателства за квалификацията на лицата и се посочва професионалната компетентност.
Удостоверение от НАП за регистрирани трудови договори, със срок за действие най-малко 3 месеца занапред, считано от деня на подаване на офертата/безсрочни или със срок на действие 3 месеца, считано от деня на подаване на офертата/
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в срок и в съответствие с нормативните изисквания - минимум 5 бр. обекти.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Да бъде предоставен ЕЕДОП. В случай, че кандидата е посочил, че ще използва капацитета на трети лица и подизпълнител, за всяко от тези лица се предоставят отделни ЕЕДОП.
Да притежава минимум 3 броя технически лица, като посочи квалификацията им, с оглед изпълнение на видовете дейности.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Своге, ул.Звънче 2

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни пълномощници, както и средствата за масово осведомяване. присъстващите се легитимират с лична карта или нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всяка оферта се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към нея се прилагат:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
- Представяне на участника - Приложение № 2, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и.
Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
-Доказателство за технически възможности и /или квалификация - Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП – Приложение № 5. Към списъка се прилагат доказателства за квалификацията на лицата и се посочва професионалната компетентност.
-Удостоверение от НАП за регистрирани трудови договори, със срок за действие най-малко 3 месеца занапред, считано от деня на подаване на офертата/безсрочни или със срок на действие 3 месеца, считано от деня на подаване на офертата/
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в срок и в съответствие с нормативните изисквания - минимум 5 бр. обекти.
-Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 6 .
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице.
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 1.
-Техническо предложение – Образец № 2, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
е) декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на технически лица отговарящи за изпълнението поръчката;
Срокът на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване.
Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Образец № 2 и трябва да съдържа всички условия от страна на участника за изпълнението на услугата, включително срок за изпълнение, който трябва да е съобразен с определения максимален срок от Възложителя.
Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, което не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. Предложението на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация.
-Ценово предложение /образец 3/-Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който се поставя в общия плик с офертата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителя. Решенията се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност. Срокът за обжалване е 10 дневен.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва