Деловодна информация
00826
Д-1797 14/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
14/08/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП “Св. Наум", гр. София
33115100      
Доставки

Предметът на поръчката включва извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64 срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум” до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР);Демонтаж на UPS устройството към стария компютърен томограф в МБАЛНП „Св. Наум”; лицензиране от АЯР
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
791633.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33115100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД, гр.София на адрес:Гр.София, ул."Д-р Любен Русев" №1

Предметът на поръчката включва извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64 срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум” до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР);Демонтаж на UPS устройството към стария компютърен томограф в МБАЛНП „Св. Наум”; лицензиране от АЯР
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
791633.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато участникът е търговец, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. За удостоверяване на това обстоятелство, участникът може да представи заверено копие на удостоверение за регистрация, съгласно чл. 68, ал. 1 ЗОП.
Участникът трябва да притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и други услуги. Това обстоятелство се доказва с представяне на заверена от участника лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения или еквивалентно;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

възложителят не поставя изисквания за инокомическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За идентична дейност ще се счита доставка на 64-срезов компютърен томограф, а за сходна – доставка на компютърен томограф;
За обезпечаване на гаранционното обслужване на оборудването е необходимо участникът да разполага с технически лица. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне 1 (едно) лице с необходимата квалификация, отговарящо за гаранционното обслужване на оборудването. Лицето следва да притежава правоспособност за работа с ИЙЛ;
Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2008; ISO 9001:2015, БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна;
Производителят на предлаганата апаратура да е сертифициран по стандарт ISO 13485 или еквивалентен.


1. Извършена най-малко една сходна или идентична доставка;
2. участникът да разполага с поне 1 (едно) лице с необходимата квалификация, отговарящо за гаранционното обслужване на оборудването. Лицето следва да притежава правоспособност за работа с ИЙЛ;
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2008; ISO 9001:2015, БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна;
4. . Производителят на предлаганата апаратура да е сертифициран по стандарт ISO 13485 или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Оферираното оборудване трябва да е фабрично ново, нерециклирано и неупотребявано, произведено не по-рано от 2016 г., да не е било демонстрационно или рециклирано. Предлаганото оборудване трябва да отговаря на минималните изисквания, описани в техническата спецификация (Приложение № 1) или да притежава по-добри параметри.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/01/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/09/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

в сградата на МБАЛНП „Св. Наум „ ЕАД – гр. София на адрес: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.
забраната за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон;
забрана за участие по чл. 22, ал. 2 ЗПУКИ.
Забранява се представяне на варианти в офертите.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП - в 10дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва