Деловодна информация
00360
2206 11/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/08/2017 (дд/мм/гггг)
00360-2017-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170811hirC3537859
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД”
55520000      
Услуги

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети за период от 24 (двадесет и четири месеца), съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984 г. на МЗ- 1-ви вариант, по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 22.11.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болничното хранене.
Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на база на прогнозните годишни количества и видове диети по техническoто задание.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Всички сградни блокове и самостоятелни клиники на УМБАЛ "АЛександровска" ЕАД - до етажа, на който е разположена клиниката.

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети за период от 24 (двадесет и четири месеца), съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984 г. на МЗ- 1-ви вариант, по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 22.11.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болничното хранене.
Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на база на прогнозните годишни количества и видове диети по техническoто задание. Посочените количества по техническото задание са ориентировъчни и не пораждат задължение за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД да ги заяви и закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти, брой персонал отговарящ на условията на Наредба 11 от 22.11.2005г. на МТСП и МЗ и финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Предлагана цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
1700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

- Всеки участник трябва да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критичните точки - НАССР система за управление на безопасността на храните. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.
Изискването се доказва с представянето на документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ въвеждането на система НАССР или копие на сертификат EN ISO 22000:2005 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, или еквивалентни сертификати и други доказателства.
- Участниците трябва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството в съответствие с ISО 9001:2008 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти.
Изискването се доказва с представянето на копие на сертификат ISО 9001:2008 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по издаден от орган по чл. 64, ал. 5 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства.
-Участниците трябва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на околната среда в съответствие с ISО 14001:2004 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти.
Изискването се доказва с представянето на копие на сертификат ISО 14001:2004 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл. 64, ал. 5 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства.
-Участниците трябва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти.
Изискването се доказва с представянето на копие на сертификат BS OHSAS 18001:2007 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл. 64, ал. 5 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства.
- Съответствие на посудата за еднократно ползване по чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Глава ІV на Регламент (ЕС) № 10/2011, издадена в съответствие с чл. 25 от Наредба № 2 на МЗ и МОСВ от 23.01.2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.
Изискването се доказва с декларация по образец към настоящата документация.
- Участниците да притежават разрешителни за помещенията в които се приготвя храната, санитарни разрешителни за транспортните средства, с които разполага участника за изпълнение на обществената поръчка, съгласно нормативните изискванията.
Изискването се доказва с представяне на копия на удостоверения от ОДБХ за съответните помещения и транспортните средства, които ще се използват при изпълнението на поръчката.
Продължава в раздел "Допълнителна информация".


Посочените изисквания за технически и професионални възможности възложителят определя като минимални, участниците следва да отговарят на тях.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/09/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел "Технически и професионални възможности":
- Участниците трябва да са изпълнили услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като стойност или количество, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Като „предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на дейности по приготвяне и доставка на готова храна, а като стойност или количество се разбира дейност, чиято съпоставима стойност (преизчислена съобразно продължителността на периода) е не по-малка от 80% от прогнозната стойност на настоящата поръчка или прогнозното количество на ориентировъчния брой хранодни за пациентите и дежурния персонал за 2 години.
Изискването се доказва чрез представяне на Списък на изпълнени услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
- Участниците да разполагат с минимум 1 /един/ инструктор хранене, който да притежава необходимата квалификация и умения, и минимум с 2 /два/ готвач-технолога, както и с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.
Изискването се доказва чрез Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, лицата отговарящи за контрола и качеството, както и за инструктора хранене. В списъка трябва да се посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата.
- Участникът трябва да разполага със собствен или нает превоз – минимум две превозни средства, разполагащи с удостоверения от ОДБХ.
Изискването се доказва със Списък за техническото оборудване - на наличния собствен или нает специализиран превоз, който ще бъдат на разположение за срока на договора.
- Участникът трябва да разполага със собствена или наета материална база - обект за приготвяне на готова храна (обект тип- кухня- майка, кетъринг) на територията на Област София-град, с регистрация за производство в списъка за групите храни и ястията, които се произвеждат към удостоверението, за храни/ястия, категоризирани съгласно § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните.
Изискването се доказва чрез представяне на Списък на материалната база, която е на разположение на участника (посочва се точното й местонахождение) и копие на удостоверението за регистрация на помещението, издадено от ОДБХ.
При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-горе обстоятелства, като попълват в ЕЕДОП единствено част IV „Критерии за подбор", раздел „Общо указание за всички критерии за подбор". Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията е платима преди подписване на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция.
- парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” EАД
Банка “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19, BIC:TTBBBG22
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва