Деловодна информация
00740
2271 09/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
09/08/2017 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Евелина Турмакова +359 29559798
e.turmakova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

www.eea.government.bg

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“
73110000      
Услуги

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
425000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
73110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.
Критериите по-долу
 
ДА техническото предложение    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
425000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за правоспособност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Б.1. Участникът трябва да има минимален общ оборот (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева без ДДС.
В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за общ оборот се отнася за обединението като цяло, а документите, чрез които това се доказва, се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.
В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран общ оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
Б.2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е сума равна на частта от нетните приходи от услуги, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (пар. 2, т.67 ДР ЗОП). За целите на изчисляване на нетните приходи от услуги, под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка“ следва да се разбира Дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.
В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за специализиран оборот се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите, чрез които това се доказва се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.
В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран специализиран оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
Документи: За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на един или няколко от следните документи: 1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В.1. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на описаните в техническите спецификации задачи и задължително да посочи като минимум следните ключови експерти:
1. Ключов експерт № 1: Ръководител на екипа
? да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС, Хидрология, Екология или еквивалентна;
? 7 години професионален опит по признатата му специалност;
? да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта като ръководител на проект/договор/дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
2. Ключов експерт № 2: Хидробиолог
? да притежава висше образование, степен „магистър“, в областта на биология и/или екология или еквивалентна;
? минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;
? да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
3. Ключов експерт № 3: Хидролог
? да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС или Хидрология или еквивалентна;
? минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;
? да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката
Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.
4. Неключови експерти
4.1. Кандидатът следва да предложи в екипа си неключови експерти според разработената стратегия за изпълнение на поръчката, които да са взели участие в поне една от следните дейности:
? теренни проучвания за избор на подходящи пунктове/участъци за провеждане на хидрологичен, морфологичен и хидробиологичен мониторинг;
? планиране и извършване на хидрологични и морфологични изследвания и оценка;
? извършване на анализи и оценки за състоянието на повърхностните води;
? изготвяне на методики за оценка на екологично състояние на повърхностни водни тела по нормативно дефинираните елементи за качество;
? оценка на нарушенията в оттока, причинени от антропогенна намеса, оценка на нарушенията в непрекъснатостта на реките (речния континуум), причинени от изграждането на изкуствени напречни миграционни бариери, възпрепятстващи миграциите на рибите и нарушаващи наносния режим, оценка на нарушенията в морфологията на реките, причинени от изграждането на различни ХТС, корекции, андигиране, изземване на инертни материали и т.н., валидиране на методики за оценка на екологично състояние със съществуващи данни за биологични елементи за качество за повърхностни водни тела, където е оценено екологичното състояние по БЕК.
4.2. Предложените неключови експерти трябва да притежават висше образование, степен „бакалавър“ или по-висока, в областта, в която попада задачата, за която са предложени.
4.3. Предложените неключови експерти следва да са взели участие в минимум един успешно завършен проект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
4.4. Предложеният екип от неключови експерти общо следва да покрива всички от изброените по-горе дейности.
4.5. Не се допуска едно и също лице да заема едновременно две (ключова и неключова) експертни позиции.
Обстоятелствата по т. В.1. (1–4) се декларират от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6.
В.2. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, в рамките на последните 3 години от датата на подаване на офертата.
Под идентични с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги по изпълнение на програми за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води.


(продължение) Под сходни с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.
Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без забележки от възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2017 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

ИАОС, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, стая № 101

Отварянето за офертите е публично, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, за което следва да представят на комисията заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „1. На основание чл. 101, ал. 10 от ЗОП декларирам, че участвам само в едно обединение.“
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „2. На основание чл. 101, ал. 9 от ЗОП декларирам, че не участвам в обединение и не съм дал съгласие да бъда подизпълнител на друг участник в процедурата.“
Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е участник в процедурата.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки съгласно чл. 56 от ЗОП, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Възложителят няма да отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата, когато предприетите от него мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.
Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.
Други основания за отстраняване от участие: чл. 107 ЗОП, чл. 55, ал. 1 ЗОП.
Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата за офериране. Участник, предложил по-висока цена, ще бъде отстранен като неотговарящ на предварително обявените условия на поръчката.
Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на сключения договор за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка. Условията на гаранцията се уреждат с договора, приложен като проект към настоящата документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва