Деловодна информация
00602
 
не
00602-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мирково 000777248
ул. Александър Стамболийски №35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - Специалист ППОП +359 7182-2286
ob6tinamirkovo@mail.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://www.mirkovo.bg

http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона”
45332200      
Строителство

Настоящата обществена поръчка е за извършване на строителство с предмет: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона”. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура „публично състезание“.
В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на подмяна на част от водопроводната мрежа на с.Смолско – средна зона, община Мирково. Включват се следните основни дейности:
• Земно-изкопни работи
• Водопроводни работи
• Насипни работи
• Разваляне и възстановяване на настилката
Водопроводните клонове от водопроводната мрежа на с.Смолско - средна зона са с обща дължина 5335 м. и е предвидено да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, РЕ 100-RC за налягане 1.00MPa (PN10).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
991929.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Мястото на изпълнение на поръчката е с. Смолско, общ. Мирково, обл. Софийска.

Настоящата обществена поръчка е за извършване на строителство с предмет: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона ”. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура „публично състезание“. Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка“ и/или „Поръчка“ и /или „Процедура“, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП чрез процедура „публично състезание“ по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП.
В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на подмяна на част от водопроводната мрежа на с.Смолско – средна зона, община Мирково. Включват се следните основни дейности:
• Земно-изкопни работи
• Водопроводни работи
• Насипни работи
• Разваляне и възстановяване на настилката
Водопроводните клонове от водопроводната мрежа на с.Смолско - средна зона са с обща дължина 5335 м. и е предвидено да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, РЕ 100-RC за налягане 1.00MPa (PN10).
С оглед спецификите на водопроводната мрежа на населеното място и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение проект, в предмета на поръчката се включва изпълнението на 30 /тридесет/ клона на водопроводната мрежа, от които два главни клона и 28 второстепенни клона.
Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническата спецификация – част от настоящата документация за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/    50%
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
991929.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от МОСВ чрез ПУДООС, като договорът между Община Мирково и ПУДООС, за отпускане на финансови средства за реализиране на проект: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона”, ще бъде подписан след приключване на настоящата обществена поръчка и подписване на договор с изпълнител.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език.
Доказване на професионална годност:
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) съответната информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел А: „Годност“, т. 1).
Преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител представя заверено от участника копие на валиден документ, удостоверяващ вписването на участника за посочените групи и категории строежи в ЦПРС, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: общо за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, е реализирал общ оборот не по-малко от 1 000 000,00 лева (един милион лева) без ДДС и оборот включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (строителство) - не по-малко от 750 000,00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС.
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а) съответната информация за общия годишен оборот и годишния оборот в стопанската област, обхваната от поръчката, за последните три приключили финансови години.
Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) съответната информация и прилага доказателство за наличие на застраховката.
Изискуеми документи: Преди сключване на договор за възлагане на обществената поръчка участникът, избран за изпълнител представя заверено за вярност от участника копие на валидна застраховка "Професионална отговорност".


Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: общо за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, е реализирал общ оборот не по-малко от 1 000 000,00 лева (един милион лева) без ДДС и оборот включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (строителство) - не по-малко от 750 000,00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС.
Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5 (пет) години назад, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е реализирал строително-монтажни работи с предмет и обем, идентичен и/или сходен с предмета на поръчката.
Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел В “Технически и професионални способности”, т. 1а) ) – в списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
* Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на водопроводна и/или канализационна мрежа.
Под обем, „сходен“ с обема на поръчката следва да се разбира изградена и/или рехабилитирана водопроводна и/или канализационна мрежа с минимална дължина 5 300 л.м.
Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на водопроводни (водоснабдителни) и /или канализационни мрежи и/или съоръжения.
Доказва се със: Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с изискуемия обхват – представя се заверено от участника копие.
Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на водопроводни (водоснабдителни) и /или канализационни мрежи и/или съоръжения.
Доказва се със: Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с изискуемия обхват – представя се заверено от участника копие.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издаден от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда с изискуемия обхват.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват строителството, предмет на поръчката.


През последните 5 (пет) години назад, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е реализирал строително-монтажни работи с предмет и обем, идентичен и/или сходен с предмета на поръчката.
Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.
Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на водопроводни (водоснабдителни) и /или канализационни мрежи и/или съоръжения.
Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на водопроводни (водоснабдителни) и /или канализационни мрежи и/или съоръжения.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" №35, етаж 2, Конферентна зала №2.

Неприложимо
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т. 5 от ЗОП.
Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-къс от 7 /седем/ месеца и по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца, считано от дата на откриване на строителната площадка до датата на приключване и приемане от Възложителя на строително-монтажните работи.
ВАЖНО!!! С оглед обема и сложността на поръчката, нейното технологично правилно и качествено изпълнение и съобразяване с условията за финансиране на обекта, Възложителят е определил посочените по-горе минимален реален и максимален срок за изпълнение. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения минимален /реален/ и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
При изчисляване на срокове от календарни дни в месеци, един месец да се приравнява към тридесет календарни дни.
Всеки участник сам оферира предлагания от него срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни. Графикът за изпълнението на поръчката, изготвен от участника в офертата му, следва да отговаря на предложения срок за изпълнение.
Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
В случай че участникът е обединение, същият трябва да представи договор или друг еквивалентен документ (в оригинал или в заверен препис), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:
? да е определен едни от партньорите (съдружниците), който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и който е упълномощен да задължава, да получава плащания и указания за и от името на всеки член на обединението;
? да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;
? да са описани правата и задълженията на участниците (съдружниците) в обединението;
? да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете (съдружниците) на обединението;
? да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
? да се съдържа клауза, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;
? да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението по време на изпълнението на договора;
? да е определено наименование на обединението;
Ако Обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената поръчка, трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, да открие банкова сметка на Обединението и да води самостоятелно счетоводство.
С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.
В съответствие с чл. 174, ал 4 от ЗОП, когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той:
? посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
? представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
? уведомява Възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.
Искания на разяснения по условията на обществената поръчка се правят писмено, до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват от възложителя в «Профила на купувача» в срок до три дни от получаване на искането, като не се посочва лицето, направило запитването.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП;
Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва