Деловодна информация
00109Дирекция ПНООП
ИЗ-00-3126 11/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2017 (дд/мм/гггг)
00109-2017-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Никола Радойчев +359 73867788
nradoychev@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

http://www.blgmun.com

https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=Z%2b5T2Wj4oEg%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=Z%2b5T2Wj4oEg%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация - Благоевград, продължава в раздел VI.3.
45000000      
Строителство

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация - Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект по части предвидени в документацията за участие и изпълнение на строително-монтажни работи предвид обследването за енергийна ефективност, техническия паспорт на сградата и условията предвидени в документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2775666.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45320000      
45000000      
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

Предвижда се изработване инвестиционен проект за подобряване енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация - Благоевград, осигуряване достъп на хора с увреждания и следва да бъдат изпълнени строително - монтажни работи. Изпълнението на дейността следва да започне с изготвянето на инвестиционен проект за обекта на интервенция, по части: Архитектура;Конструкции;ВиК;Енергийна ефективност;Отоплителна инсталация;Ел. Инсталации и осветление;Пожарна Безопасност;План за управление на строителни отпадъците;План за безопасност и здраве; Към работните проекти за всяка част следва да се изготвят КС и КСС с единични цени за предвидените за изпълнение дейности. Инвестиционният проект следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. За база на инвестиционния проект следва да послужи изготвеното техническо обследване и обследването за енергийна ефективност на сградата. Проектантите следва да опишат спецификацията на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми. Инвестиционният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за финансиране по проекта. Инвестиционният проект следва да бъде съобразен със запазване на съществуващия облик на фасадите на сградата.Изпълнението на дейностите по СМР започва след издаване на разрешение за строеж на обекта. Разрешението за строеж ще се издаде от общинска администрация при представяне на техническа документация с оценено съответствие от външния изпълнител. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта следва да са съобразени с изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ . Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР съответният външен изпълнител посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, следва да осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на инвестиционния проект се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. За обекта са предвидени и дейности по СМР, които не са задължителни в енергийното обследване, но са включени в техническото обследване като задължителни и препоръчителни мерки. Включването им се обосновава от факта, че след въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда следва да се постигне клас на енергопотребление "А" и 61, 2 % енергийни спестявания.
Задължителни дейности за изпълнение на обекта съгласно обследването за енергина ефективност:1. Дограма – 2108 м2;2. Топлоизолация покрив – 1520 м2;3. Топлоизолация – стени(вътрешна) – 1968 м2;4. Енергоспестяващо (LED) осветление – съгласно проектното предложение;5. Отоплителна инсталация – съгласно проектното предложение;6. Топлоизолация под – 258 м2;
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    10
Срок за изпълнение на строителството    25
Срок за проектиране    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
2775666.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по ОПРР 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Проектант” и клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.

Наличието на застраховка се декларира от участника в ЕЕДОП – част IV, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние, точка 5.
Преди сключване на договора за доказване на съответствие с критериите за подбор Участникът следва да представи доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Проектант” и клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, доказателство за наличие на Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите поотделно. В този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ, с клауза „Строител”.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка.Участникът следва да е изпълнил през последните пет години от датата на подаване на офертата минимум две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. За дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката”, възложителят ще приема: Строително - монтажни работи, които включват полагане на хидроизолация, топлоизолация и поставяне на дограма.,Попълва се Част IV:, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП. Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както следва:1.Архитект-1бр.да притежава пълна проектантска правоспособност(ППП)по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране(ЗКАИИП) или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз(ЕС), или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство(ЕИП);2.Конструктор–1 бр. да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;3.Проектант по част В и К – 1 бр. да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;4.Проектант по част „Електро” – 1 бр. да ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;5.Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП и е преминал курс за изготвяне на обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради или е проектант по част ОВК или е вписан в удостоверение издадено от Агенцията по енергийна ефективност за вписване в публичен регистър на лица извършващи обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради или еквивалент ;6.Проектант по част „ОВК” – 1 бр. да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;7.Проектант по част „ПБЗ”–1бр. да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП, да притежава удостоверение(сетификат) за преминат курс по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент;8.Проектант по част „Пожарна безопасност – 1 бр. да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;9.Проектант по част „Управление на отпадъците” – инженер - да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава–страна по споразумението за ЕИП;Попълва се Част IV:, Раздел В:, т. 2 от ЕЕДОП декларират се трите имена на посоченото лице, по коя част е ангажирано, професионален регистър, в който е вписано същото(ако е приложимо) и съответния номер в професионалния регистър, под който е вписано посоченото лице.Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:1.Ръководно – експертен екип:1.1.Строит. инж. с проф. опит мин. 3г. или строителен техник с професионален опит минимум 7г.-1 бр.;1.2.Контрол по качеството-1бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:- да притежава удостоверение за премитат курс контрол по качеството.1.3.Координатор по безопасност и здраве–1бр.;2.Квалифицирани работници:Работници топлоизолация-5бр;Работници хидроизолация–5бр;Ел.работници-6 бр;Работници монтаж дограма-10бр;Работници за настилки–6бр; Бояджии-7бр;Работници ОВК-8бр;3.Общи работници-8бр;Попълва се Част IV:, Раздел В:, т. 2) от ЕЕДОП

Участникът да разполага със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва:Заваръчен апарат –2бр.;Оградни пана -550м.л.;Тръбно скеле-2500м2,;Пробивна техника-6бр.;Лекотоварни автомобили -2бр.; Попълва се Част IV:, Раздел В:, т. 9) от ЕЕДОПВсеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП; ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, 11 от ЗОП.Сертификатите трябва да са валидни към момента на подаване на офертата от участника.Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
Доказване на съответствие с критериите за подбор, свързани с технически и професионални способности:
Доказване на изискването за сходен предмет:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Доказване на изискването за наличие на инженерни-технически състав и екип от проектанти - Списък на инженерно-техническия състав и екипът, който ще изпълнява поръчката.
Доказване на изискването за ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници:
Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството.
Доказване на изискването за разполагане с оборудване /механизация/ минимум:
Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството.
Доказване на изискването за сертифициране в областта на строителството по следните стандарти:ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП; ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, 11 от ЗОП. За доказване изпълнението на това минимално изискване участникът трябва да притежава сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. или еквивалентни документи. на Възложителя се предоставят копия от сертификатите.
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят от участника определен за изпълнител преди сключване на договора за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НK;1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна.Продължава в доп. информация!
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 101 на Община Благоевград

Получените заявления/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на д-ра, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията за авансово предоставените средстава е в размер на 20% от стойността на д-ра, представя се в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП.Прод от II.1.1- във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.Прод. от III.2.2. има задължения за данъци и задълж. осигурителни вноски по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК и лихвите по тях,към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата/участника,или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгл. законодателството на държавата,в която кандид./участ. е установен,освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпеч. на задълженията или задълж. е по акт,който не е влязъл в сила;1.4.установено,че:а)е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б)не е предоставил изискваща се инфор-я,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване/изпълнението на критериите за подбор;1.5.е установено с влязло в сила наказателно постановление/съдебно решение,че при изп. на д-р за обществена поръчка е нарушил чл.118,чл.128,чл.245 и чл.301-305 от КТ или аналог. задължения,установени с акт на компетентен орган,съгласно законодат. на държавата,в която кандид./участ. е установен;1.6.е налице конфликт на интереси,който не може да бъде отстранен;1.7.обявен е в несъстоятелност или е в произв. по несъстоятелност,или е в процедура по ликвидация,или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 ТЗ,или е преустановил дейността си,а в случай че кандид./участ. е чуждестранно лице-се намира в подобно пол-е,произтичащо от сходна процедура,съгл. законодат. на държавата,в която е установен;1.8.лишен е от правото да упражнява определена проф. или дейност съгл. законодат. на държавата,в която е извършено деянието;1.9.скл. е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкур.,когато нарушението е установено с акт на компетентен орган 1.10.доказано е, че е виновен за неизп. на д-р за обществена поръчка/на д-р за концесия за строителство или за услуга,довело до предсрочното му прекрат.,изплащане на обезщетения или други подобни санкции,с изкл. на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на дог.,1.11.са налице обстоятелствата посочени в чл.3,т.8 и чл.5, т.3 от Закона за иконом. и финансовите отн. с дружествата, рег. в юрисдикции с преф. дан. режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва