Деловодна информация
00579
ОП-4(2) 11/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2017 (дд/мм/гггг)
00579-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април №1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и мес
15000000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции:
1: Мляко и млечни продукти;
2: Месо и местни изделия:
3: Плодове и зеленчуци;
4: Консерви;
5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;
6: Хляб и хлебни изделия;
за нуждите на ДСП Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
372000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - с.Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

ПРЯСНО МЛЯКО – ПАСТЬОРИЗИРАНО ЛИТЪР 3-3,6 % БДС Л 7000
КИСЕЛО МЛЯКО /0,400/ 3,6% БДС БР 12800
КРАВЕ СИРЕНЕ БДС КГ 1200
КАШКАВАЛ – ТИП ВИТОША БДС КГ 280
МАСЛО /0,125/ от сурово мляко БР 1850
МАРГАРИН /0,250/ БР 1450
БОЗА / 2 ЛИТРА/ БР 1000
ИЗВАРА /0,500/ БДС БР 470
ПРЯСНО МЛЯКО – ПАСТЬОРИЗИРАНО /ЛИТЪР/ 2 % Л 2820
КИСЕЛО МЛЯКО /0,400 / 2 % БДС БР 2750
Критериите по-долу
 
ДА срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя /П2/    20 %
3. Срок на доставка (П3)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - с.Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

КАЙМА – СМЕС /40%СВИНСКО МЕСО И 60% ТЕЛЕШКО МЕСТО/ БДС КГ 2300
ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА – ОХЛАДЕНИ НА РЕД КГ 1500
НАДЕНИЦА КГ 500
ПИЛЕТА /СТАНДАРТНИ, ОХЛАДЕНИ/ КГ 1400
СВИНСКО МЕСТО – БУТ - ОБЕЗКОСТЕН КГ 2700
ШПЕК САЛАМ /КГ/ КГ 120
КРЕНВИРШИ – ПИЛЕШКИ /КГ/ КГ 200
ТЕЛЕШКО МЕСТО - ТРУПНО КГ 36
ТЕЛЕШКО МЕСО – БУТ - ШОЛ КГ 26
АГНЕШКО МЕСО - ТРУПНО КГ 46
КЮФТЕ /0,060/ БР 11800
КЕБАПЧЕ /0,060/ БР 3800
РИБА СКУМРИЯ С ГЛАВИ /0,400-0,600/ КГ 730
РИБА ХЕК /ЧИСТЕНА, БЕЗ ГЛАВИ/ КГ 780
ПАСТЕТ – ПТИЧИ /КОНСЕРВА 0,180/ БР 150
ПАСТЕТ – СВИНСКИ / 0,180 КОНСЕРВА/ БР 1200
ПИЛЕШКИ ДРОБ КГ 180
БЯЛА РИБА - ФИЛЕ КГ 400
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
3. Срок на доставка (П3)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
72000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - с.Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

КАРТОФИ КГ 11120
КРОМИД – ЛУК /СТАР/ КГ 6000
КРОМИД – ЛУК /ЗЕЛЕН/ БР 1200
ЗЕЛЕ КГ 6800
ЧУШКИ КГ 2400
МОРКОВИ КГ 2670
ДОМАТИ КГ 3200
КРАСТАВИЦИ КГ 3000
МАРУЛЯ БР 2000
ЯБЪЛКИ КГ 9580
ПОРТОКАЛИ КГ 6880
БАНАНИ КГ 3200
ДИНИ КГ 3000
ГРОЗДЕ КГ 1500
ЛИМОНИ КГ 160
МАНДАРИНИ КГ 3800
КАЙСИИ КГ 1920
ЧЕРЕШИ КГ 2400
ПРАСКОВИ КГ 2200
СПАНАК КГ 1200
ТИКВА - БЯЛА КГ 1200
ПАТЛАДЖАН КГ 1600
ПРАЗ КГ 1500
ЧЕСЪН КГ 130
ЗЕЛЕН ФАСУЛ КГ 800
КАРТОФИ - ПРЕСНИ КГ 600
КРУШИ КГ 2000
МАГДАНОЗ /100ГР./ ВРЪЗКА БР 2000
ЯГОДИ КГ 1120
ПЪПЕШИ КГ 3200
ОРЕХИ КГ 30
КИВИ КГ 1800
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ КГ 50
КОПЪР / 100 ГР./ ВРЪЗКА БР 1000
ТИКВА - ЗЕЛЕНА КГ 500
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
3. Срок на доставка (П3)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
96000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консерви 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15897200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - с.Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

ДОМАТИ /0,680/ БР 1550
ГЮВЕЧ /0,680/ БР 512
ПАПРИКАШ /0,680/ БР 530
ЛЮТЕНИЦА /0,310/ Браншови стандарт 01.2011г. БР 450
ЗЕЛЕН ФАСУЛ /0,680/ БР 5800
ГРАХ /0,680/ БР 5800
КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ /0,680/ БР 580
КОНФИТЮР /0,310/ 60 % плод БР 820
МАРМАЛАД /0,310/ БР 120
СЛАДКО /0,310/ 60 % плод БР 220
МЕД /0,400-0,450/ БР 120
КОМПОТ – ПРАСКОВИ /0,680/ БР 720
КОМПОТ – КАЙСИЯ /0,680/ БР 720
ПУНШ /ПЛОДОВ/ - 3Л БР 360
НЕКТАР – ПЛОДОВ /0,500/ БР 480
САЛАТА – ТУРШИЯ /3КГ/ БР 144
ДОМАТЕНО ПЮРЕ /0,680/ БР 1340
ГЪБИ /0,680/ БР 500
ЗЕЛЕНЧУКОВ СОК БР 360
БЕЗАЛКОХОЛНО КЕН БР 420
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
3. Срок на доставка (П3)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, варива, замразени продукти и др. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - с.Струмяни, ДГ Патиланци и ДВХПР с.Раздол

ЯЙЦА /0,040/ М БР 3200
ЯЙЦА /0,050/L БР 28000
СТАР БОБ /КГ/ КГ 970
ЛЕЩА /0,500/ БР 1220
ОРИЗ – БЪЛГАРСКИ /КГ/ КГ 1120
ПШЕНИЦА /0,500/ БР 530
КУСКУС /0,400/ БР 1150
МАКАРОНИ /0,400/ БР 1250
ЮФКА /0,400/ БР 750
ГРИС /0,500/ БР 610
ФИДЕ /0,400/ БР 880
ТОЧЕНИ КОРИ /0,500/ БР 220
НИШЕСТЕ – ЯГОДА /70ГР./ БР 1250
НИШЕСТЕ – ВАНИЛИЯ /70ГР./ БР 1700
НИШЕСТЕ – МАЛИНА /70ГР./ БР 2450
НИШЕСТЕ – ШОКОЛАД /70ГР./ БР 800
БРАШНО – БЯЛО /1КГ/ БДС КГ 3570
ЗАХАР /1КГ/ КГ 3900
ПУДРА ЗАХАР /0,500/ БР 130
ОЦЕТ /0,700Л/ БР 270
ОЛИО /1Л/ БРАНШОВИ СТАНДАРТ 01/2014 БР 6730
ХАЛВА /1КГ/ БР 200
ОБИКНОВЕНИ ВАФЛИ БР 4000
МЕДЕНКИ /60ГР/ БР 2000
СУХА ПАСТА /30ГР/ БР 2240
ОБИКНОВЕНИ БИСКВИТИ /0,130/ БР 2500
ЛОКУМ /0,140/ БР 100
ШОКОЛАД МЛЕЧЕН /100ГР./ БР 1120
ЧАЕНИ БИСКВИТИ 0,150 БР 1050
ШОКОЛАДОВИ ВАФЛИ – ЛУКСОЗНИ БР 240
ЧЕРВЕН ПИПЕР /80ГР/ БР 1400
ВАНИЛИЯ /2ГР/ БР 4600
СОДА БИКАРБОНАТ /80ГР/ БР 130
МАЯ /0,500КГ/ БР 6
МАЯ СУХА – ПАКЕТЧЕТА /11ГР/ БР 300
БАКПУЛВЕР /10ГР/ БР 170
КАКАО /0,300/ БР 340
ДАФИНОВ ЛИСТ /8ГР/ БР 900
ЧЕР ПИПЕР – МЛЯН /10ГР/ БР 650
ЧУБРИЦА /10ГР/ БР 1650
СОЛ ГОТВАРСКА /1КГ/ КГ 2100
ДЖОДЖЕН /10ГР/ БР 500
СУХИ РАЗТВОРИМИ СОКОВЕ ПАК. /10ГР/ БР 450
МАСЛИНИ КГ 80
ЧАЙ – КУТИЯ /20 ПАКЕТЧЕТА ПО 1,5 ГР/ БР 290
ТОРТИЧКИ /130ГР/ БР 930
ТЕЧЕН ШОКОЛАД /0,500/ БР 166
ЛИМОНОВ СОК – КОНЦЕНТРАТ /0,260/ БР 84
СЛАДОЛЕД – КУТИЯ, ВАНИЛИЯ /0,250ГР./ БР 740
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ЖИТО КГ 40
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ОВЕСЕНИ ЯДКИ КГ 170
КРАВЕ МАСЛО 0,125ГР. БР 1120
МАРГАРИН 0,250 ГР БР 1150
КАНЕЛА БР 460
СПАГЕТИ 0,400 КГ БР 240
ГАЛЕТА КГ 30
БИШКОТИ /0,100ГР/ БР 610
ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕН БОБ КГ 220
ЗАМРАЗЕН ГРАХ КГ 220
КРОАСАНИ БР 720
ЗАМРАЗЕН СПАНАК КГ 100
МЮСЛИ КГ 50
ДИЕТИЧЕН ШОКОЛАД БР 120
ТОЧЕНИ КОРИ /1 КГ/ БР. 200
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
3. Срок на доставка (П3)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
64000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хляб и хлебни изделия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП с.Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

ХЛЯБ /0,750, БЯЛ, НАРЯЗАН/ БР 26300
БАНИЦА /0,180/ БР 2100
КИФЛА /0,180/ БР 1740
СИРЕНКА /0,180/ БР 2240
ПИЦА /0,200/ БР 1500
КРЕНВИРШКИ /0,200/ БР 1500
КОЗУНАК /0,500/ БР 920
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ /0,650-0,750/ БР 960
ТИПОВ ХЛЯБ /0,650-0,750/ БР 4860
ХЛЯБ, ПРОИЗВЕДЕН ПО БДС – ЗА УЧЕНИЦИ БР 2750
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
3. Срок на доставка (П3)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата следва да са вписани в търговския регистър при Агенцията по вписванията, а за чуждестранните лица - аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя следното изискване: Участникът да е реализирал общ оборот, включително и оборот в сферата на поръчката (съответната обособена позиция) за последните три години равен или по-голям от стойността на максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция. /ако дружеството не е новосъздадено/

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с - минимум един обект за производство и/или търговия на едро с храни регистриран по реда на чл.12, ал.10 от Закона за храните; минимум два регистрирани автомобила, единият от които да е с хладилна камера, за които да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ, а за автомобила с хладилна камера и регистрация съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (само за участниците, които предлагат оферти по обособени позиции "мляко и млечни продукти" и " месо и месни продукти"); ползва минимум едно складово помещение, хладилна техника или хладилни помещения, поддържащи необходимата за съхранение на хранителните продукти температура; участикът да е изпълнил минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните три години , включително стойностите, датите и контрагентите; участникът да разполага с наличен персонал

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/08/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с.Струмяяни, пл. 7 - ми Април № 1, залата на общински Съвет

Василка Панкова - старши експерт
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

21.07.2017г. - краен срок за жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; десет дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва