Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
432 07/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
02711-2017-0095 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен 2016174120145
ул.Хр.Трендафилов №54
с.Цонево BG331 9200 България
Тодор Динев-- домакин при ТП ДГС Цонево +359 517-27232
dgs.conevo@dpshumen.bg +359 517-27232

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

http://wp.me/p82oCV-czh


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://wp.me/p82oCV-czh
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2017 година, определени прогнозно по вид и количество съгласно техническа спецификация
34351100      
Доставки

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2017 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34351100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Техническа спецификация на стоките предмет на поръчката, по вид и количество:
Гуми летни за а-л 4х4 Тойота HiLux; размер: 215/ 75R 16 или еквивалент; Минимални характеристики по Европейски регламент относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009):
1.Горивна ефективност- В ; С
2.Сцепление на мокро- В;
3.Външен шум – до 70dB
прогнозно количество- 4 броя.
Гуми зимни за а-л Сузуки; размер: 205/60/R16 или еквивалент; Минимални характеристики по Европейски регламент относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009):
1.Горивна ефективност- В ; Е;
2.Сцепление на мокро- В; С;
3.Външен шум – до 68dB
прогнозно количество- 4 броя.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 1800 (хиляда и осемстотин) лева без включен ДДС.
Доставките по видове и количества гуми ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченият прогнозен ресурс- същият е прогнозен и зависи изцяло от нуждите му.
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата спецификация гуми
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания по отношение на професионална дейност , включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изисквания към транспорта. Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта и разтоварването на оговорената доставка до мястото на предназначението. Избраният за изпълнител е длъжен да опакова доставката така, че да предотврати повреда или влошаване на състоянието й по време на транспортирането й до крайната дестинация. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за сметка на избрания за изпълнител. Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на избрания за изпълнител.
Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество, вид на доставката, която зависи от конкретните нужди на Възложителя.
Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственициЗа удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за всяко от подизпълнителите/третите лица участникът представя отделен ЕЕДОП.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението като участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация,представяне на сертификат или друго условие, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата,при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Документи, с които се доказва информацията в ЕЕДОП могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва