Деловодна информация
00159Община
1704 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/07/2017 (дд/мм/гггг)
00159-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Добричка 000852188
ул. Независимост № 20
Добрич BG332 9300 България
Теодора Василева +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600180

Интернет адрес/и

www.dobrichka.bg

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-28062017-210?preview=true


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dobrichka.bg/profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2017/2018 г.”, по 17 обособени позиции /ОП/
90620000      
Услуги

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2017/2018 г. се извършва поради необходимостта от безопасна експлоатация на общинските пътища при зимни условия. Зимното поддържане на пътищата включва: снегопочистване (патрулно и периодично) и опесъчаване. Подготовката на пътищата за зимния сезон включва дейности по предпазване от снегонавяване, осигуряване на бързо отводняване и предотвратяване на задържането на вода върху пътната настилка, като: отстраняване на повреди по настилката, подравняване и профилиоране на банкетите и почистване на храсти и саморасли дъвета по банкетите и канавките.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
390475.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Ф. Дянково
Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 1 – район с. Ф. Дянково

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 1 – район с. Ф. Дянково
1.Път DOB2096 /ІІ – 71, Хитово – Карапелит/ - Ф. Дянково
от км 0+000 до км 1+400
2. Път DOB3091 /ІІ – 71, Хитово – Карапелит/ - Дряновец
от км 0+000 до км 1+200
3. Път DOB3094 /ІІ – 71, Хитово – Алцек
от км 0+000 до км 1+400
Обща дължина на маршрута – 4, 000 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3728.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Карапелит

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 2 – район с. Карапелит
1.Път DOB2100 /ІІІ – 7106/ Карапелит – Медово – Бенковски /DOB1199/
от км 0+000 до км 9+300
2.Път DOB2073 /ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ Гешаново – Енево /DOB2100/
от км 0+000 до км 4+400
3.Път DOB2072 /ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон
от км 0+000 до км 1+000
Обща дължина на маршрута – 14, 700 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13702.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 3 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Владимирово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 3 – район с. Владимирово
1. Път DOD3113 /ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци – Граница общ.
(Добричка – Вълчи дол) – Метличина /VAR1112/
от км 0+000 до км 3+700
2. Път DOB3115 /ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци – Вратарите
от км 0+000 до км 2+200
3. Път DOB1199 /ІІІ – 207, Векилски – Кочмар/ Жегларци – Граница общ.
(Тервел – Добричка) – Бенковски – Владимирово /ІІ – 27/
от км 3+700 до км 17+500 = 13,800 км
Обща дължина на маршрута – 19, 700 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18362.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 4 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Смолница и с. Ловчанци

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 4 – район с. Смолница и район с. Ловчанци
1. Път DOB3099 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Малка Смолница
от км 0+000 до км 1+100
2. Път DOB1095 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Смолница – Ловчанци – Полковник Иваново
от км 0+000 до км 13+500
3. Път DOB3093 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Миладиновци – Ловчанци /DOB1095/
от км 0+000 до км 4+400
4. Път DOB3097 /ІІІ – 7105/ Козлодуйци – Смолница /DOB1095/
от км 0+000 до км 2+400
Обща дължина на маршрута –21, 400 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19064.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 5 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Самуилово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 5 – район с. Самуилово
1.Път DOB3101 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Златия – Самуилово - /ІІ – 27/
от км 0+000 до км 10+200
Обща дължина на маршрута – 10, 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9507.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Дончево

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6 – район с. Дончево
1.Път DOB1071 /ІІ – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка) –
Дончево – Опанец – Драганово
от км 1+200 до км 10+300
2.Път DOB2114 /DOB1071, Дончево – Опанец/ - Богдан – Граница общ.
(Добричка – Добрич)
от км 0+000 до км 5+800
3.Път DOB3112 /DOB1071/ Дончево – Птицекомбинат Дончево
от км 0+000 до км 2+300
Обща дължина на маршрута – 17, 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16032.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 7 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Ведрина

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 7 – район с. Ведрина
1.Път DOB3111 /ІІІ – 2702/ Ведрина – Ново Ботево
от км 0+000 до км 6+100
Обща дължина на маршрута – 6, 100 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5686.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 8 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Стожер

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 8 – район с. Стожер
1.Път DOB3106 /ІІ – 29, Аксаково – Добрич/ Стожер – Соколник
от км 0+000 до км 5+400
2.Път DOB3118 /ІІ – 29, Аксаково – Добрич/ - Дебрене
от км 0+000 до км 3+100
3.Обслужващ път – регионално депо Стожер от км 0+00 до км 6+00 / от ІІ-29 до регионално депо „Стожер“/
Обща дължина на маршрута – 14,500 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7923.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 9 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Стефаново и с. Батово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 9 – район с. Стефаново и район с. Батово
1. Път DOB3102 /ІІ – 29, Стожер – Добрич/ - Стефаново
от км 0+000 до км 3+100
2. Път DOB3103 /ІІ – 71, Добрич – Батово/ Славеево – Пчелино
от км 0+000 до км 2+500
3. Път DOB1107 /ІІ – 71, Добрич – Батово/ - Одърци – Граница общ. (Добричка
- Балчик) – Храброво – Бобовец – Стражица /DOB2004/
от км 0+000 до км 3+500
4. Път DOB3119 /ІІ – 71/Батово – Прилеп
от км 0+000 до км 6+900
Обща дължина на маршрута – 16, 000 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14913.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Победа и с. Плачидол

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с. Плачи дол
1. Път DOB1104 /ІІІ – 9701/ Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк.
Свещарово – Поп Григорово
от км 0+000 до км 11+000
2. Път DOB3117 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Приморци
от км 0+000 до км 0+500
3. Път DOB2116 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Плачи дол – Бранище/ІІ – 71/
от км 0+000 до км 5+100
Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15473.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 11 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Царевец

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 11 – район с. Царевец
1.Път DOB1122 /ІІ – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Граница общ. (Добричка –
Ген. Тошево) – Пчеларово – Житен – Красен/ ІІІ – 2903/
от км 0+000 до км 4+900
2.Път DOB2121 /ІІ – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Царевец - /DOB1122/
от км 0+000 до км 2+800
3.Път DOB3123 /ІІ – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Ген. Колево
от км 0+000 до км 0+800
Обща дължина на маршрута – 8, 500 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13515.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 12 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Овчарово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 12 – район с. Овчарово
1.Път DOB3124 /ІІІ – 293, Паскалево – Крушари/ - Свобода – Добрево
от км 0+000 до км 3+300
2.Път DOB2110 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Овчарово – Сливенци
от км 0+000 до км 3+400
3.Път DOB2109 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Ломница – Овчарово/DOB2110/
от км 0+000 до км 4+700
4.Път: Добрево – Овчарово – с дължина 3, 800 км.
Обща дължина на маршрута – 15, 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14168.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 13 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Божурово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 13 – район с. Божурово
1.Път DOB1108 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Росеново – Божурово –Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец - /DOB2176/
от км 0+000 до км 11+800
2.Път DOB2070 /ІІ – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка)-Врачанци от км 1+600 до км 3+800 = 2+200км.
3.Път DOB3098 /ІІІ – 7105/ Козлодуйци – Росеново /DOB1108/
от км 0+000 до км 4+700
4.Път DOB3125 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Божурово /DOB1108/
от км 0+000 до км 5+900
Обща дължина на маршрута – 24, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22929.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 14 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Черна

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 14 – район с. Черна
1.Път DOB2176 /ІІІ – 293/ Крушари – Северци – Граница общ. (Крушари – Добрич) – Черна – Житница – Тянево
от км 5+400 до км 16+300 = 10.900км.
2.Път DOB3092 /DOB2176, Крушари – Черна/ - Крагулево
от км 0+000 до км 4+200
3.Път DOB3090 /ІІІ – 7105, Житница – Козлодуйци/ Лясково – Камен
от км 0+000 до км 1+500
Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15473.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за ОП се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките. Извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на необходимост. 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Пътната мрежа на община Добричка.

С извършването на тези видове работи ще се предотврати увеличаване на съществуващите повредите по пътната настилка, ще се подобри безопасността на движението и ще се улесни работата при снегопочистването
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Подравняване и профилиране на банкетите. 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Пътната мрежа на община Добричка.

Тези подготвителни работи се извършват с цел по-добро и бързо отводняването на пътната настилка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до 15 см. по банкетите и канавките. 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77211500      
77211300      
45111220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Пътната мрежа на община Добричка.

С тези видове работи се цели предотвратяване или значително намаляване снегонавяването по общинските пътища.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиця 15 „Отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките. Извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на необходимост.“ – Възложителят изисква изпълнителят на поръчката да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Изпълнителят следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителите, при камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от трета или по-висока категория, съгл.чл.137 от Закона за устройство на територията и втора група и или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката.
Възложителят ще подпише договор за изпълнение с определения участник при условие, че в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаване на решението за определянето му за изпълнител представи удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС. Удостоверението за вписване в ЦПРС се придружава с валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, в посочения срок следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Република България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите.
За останалите обособени позиции възложителят не поставя критерии за подбор годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на технически и професионални възможности Възложителя изисква единствено всеки участник да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката описани в документацията.

Ако участникът кандидатства за повече от една ОП /от ОП1 до ОП14/, трябва да притежава най-малко една от гореизброените техники за извършване на снегопочистването за всяка обособена позиция, за която кандидатства. При условие, че участникът кандидатства за повече от две обособени позиции е необходимо да осигури за всеки 50 км. сумарна дължина на маршрутите на обособените позиции по една машина за опесъчаване с пясъко - солни смеси; ако участникът кандидатства за една или две обособени позиции – осигурява една машина.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие публикуване на сайта на община Добричка в профила на купувача - http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-28062017-210?preview=true
Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията поставени от Възложителя. За участниците в процедурата трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/08/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административната сграда на община Добричка.

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, като могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване. При отварянето на офертите, основание чл.61, т.1 от ППЗОП във вр. с чл.104, ал.2 от ЗОП ще се оповестят предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени е документацията за поръчката. При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Едно лице може да подава само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързаните лица не могат да бъдат самостоятелни участници. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Документите, свързани с участието, се подават на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, която включва: - Опис на представените документи; - ЕЕДОП, като когато участникът кандидаства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП; - Предложение за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция, за която се кандидатства; - Ценово предложение за всяка обособена позиция – може да не се представя в запечатан непрозрачен плик, съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал.2 от ЗОП. За всяка обособена позиция Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение се окомплектоват заедно. При положение, че участникът желае да постави Ценовото предложение в плик то задължително върху плика се поставя надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция ….“
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или са представени след изтичане на крайния срок за получаване и лицата не са включени в списъка, съставен при изтичане на срока за подаване на оферти.
Гаранция за изпълнение е 2 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция по отделно и се представя в една от следните форми:
-парична сума преведена внася по сметка на община Добричка: Общинска банка АД, клон Добрич: IBAN BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF;
-оригинал на банкова гаранция тогава в нея следва да е изрично записано, че е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 дни след изтичане на срока на договора.
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията. Гаранцията се представя към датата на сключване на договора за изпълнение.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение.
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс.
Документацията публикувана в профила на купувача е неразделна част от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Десет дневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва