Деловодна информация
00373
3347 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00373-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170620Tlqd1177960
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
30230000      
Доставки

Поръчката е обособена в две позиции: - обособена позиция № 1 „Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ и - обособена позиция № 2 „Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери и UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
159000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Техниката, предмет на поръчката, се доставя франко Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат, ст. 246, Студентски град

1. Настолен компютър - тип 1 - 56бр.; 2. Настолен компютър - тип 2 - 34бр.; 3. Монитор - тип 1 - 48бр.; 4. Монитор - тип 2 - 34 бр.; 5. Преносим компютър – тип 1 - 31бр.; 6. Преносим компютър – тип 2 - 14бр.; 7. Преносим компютър – тип 3 - 1бр.; 8. Преносим компютър – тип 4 - 2бр.; 9. Таблет – тип 1 - 1бр.; 10. Таблет – тип 2 - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери и UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Техниката, предмет на поръчката, се доставя франко Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат, ст. 246, Студентски град

1. Мултимедиен проектор – тип 1 - 23бр.; 2. Мултимедиен проектор – тип 2 - 6бр.; 3. Лазерен принтер – тип 1 - 22бр.; 4. Лазерен принтер – тип 2 - 3бр.; 5. Цветен лазерен принтер – тип 1 - 1бр.; 6. Цветен лазерен принтер – тип 2 - 3бр.; 7. Мултифункционално устройство – тип 1 - 13бр.; 8. Мултифункционално устройство – тип 2 - 1бр.; 9. Цифрова копирна машина - 1бр.; 10. Скенер - 9бр.; 11. Непрекъсваем токозахранваш източник - 4бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата му, които да отговарят за контрол на качеството. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП с посочване на информация за квалификация и специфичен опит на експерта.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- списък-декларация на технически персонал, включени или не в структурата на участника за гаранционна поддръжка на техниката.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да притежава валиден сертификат или еквивалент, с предметен обхват: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия, производство на компютърна техника. Сертификатът трябва да е издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия на компютърна техника, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - по отношение на обособена позиция № 1 – дейности по доставка на настолни компютри, монитори и преносими компютри. Участникът следва да докаже изпълнени доставки на всички видове техника в обособената позиция; - по отношение на обособена позиция № 2 - доставка на периферна компютърна техника, включваща принтери, мултифункционални устройства, скенери, копирна техника, мултимедийна техника. Участникът следва да докаже изпълнени доставки на всички видове техника/оборудване в обособената позиция. Под „дейност с обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - по отношение на обособена позиция № 1 – доставка на настолни и преносими компютри и монитори с обем минимум ? от посочените в Техническата спецификация количества на артикулите в обособената позиция; - по отношение на обособена позиция № 2 – доставка на принтери, мултифункционални устройства, скенери, копирна техника, мултимедийна техника, с обем минимум ? от посочените в Техническата спецификация количества на артикулите в обособената позиция.
2. С цел обезпечаване на доставките, както и своевременното изпълнение на сроковете за реакция и за гаранционното обслужване, участникът следва да разполага с технически персонал (минимум един експерт) за осъществяване на гаранционната поддръжка на техниката. Възложителят изисква посоченият експерт да има квалификация за осъществяване на гаранционното обслужване и не по-малко от 2 години придобит специфичен опит в тази област.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да притежава валиден сертификат или еквивалент, с предметен обхват: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия, производство на компютърна техника. Сертификатът трябва да е издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, следва да осигури гаранционна поддръжка на доставената и монтирана техника за гаранционния срок, съгласно техническото си предложение. Гаранционното обслужване на техниката за звената, намиращи се на територията на гр. Стара Загора, се извършва на място, а за тези, които са извън гр. Стара Загора – в посочената от участника сервизна база. Възложителят определя време за реакция при повреда след регистриране на заявката (CTR) до 2 часа. Заявките за възникнал проблем се подават и регистрират в посочения сервиз на Изпълнителя на стационарен телефон. Повредите се отстраняват на място (в съответното структурно звено на Тракийски университет гр. Стара Загора). При невъзможност за отстраняване на повредата на място, дефектиралата техника се заменя с еквивалентна до отстраняването на проблема. В Техническата спецификация по всяка от обособените позиции Възложителят е посочил необходимите количества на видовете техника, предмет на доставката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/07/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала - 2 ет. в Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставената техника, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение, е конкретизирана в проекта на договор.
3. Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет-страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "профил на купувача", на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170620Tlqd1177960

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва