Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП54 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/07/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0062 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170629Bdpc5057201
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020 20170629Bdpc5057201
22000000      
Услуги

Дейностите, предмет на поръчката включват изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, разпределени в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билбордове и информационни табели (ОП 1)
Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билбордове и информационни табели 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
22000000      
44423400      
79341000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват:
Изработване на интернет банер;
Организиране и провеждане на 20 (двадесет) официални церемонии – „първа копка“ и „рязане на лента“ за десет обекта по Проекта – по една церемония „първа копка“ и „рязане на лента“ за всеки обект;
Провеждане на 2 (две) публични събития – в началото и в края на Проекта;
4 (четири) публикации в печатни медии и 2 (два) репортажа в телевизия;
Доставки на брандирани информационни и промоционални материали, както следва: химикалки (500 бр.), чанти за документи от екокожа (100 бр.); чадъри (500 бр.), USB флаш памет (500 бр.), чаши за сублимация (500 бр.), термо чаши (500 бр.), стъклени чаши (500 бр.), комплекти подложки за чаша (500 комплекта от по 2 броя), антистрес сърца (500 бр.), автоматични моливи (500 бр.), електронни метеорологични станции (500 бр.), ролетки (500 бр.), фенерчета (500 бр.);
Изработване, доставка, монтаж и демонтаж на 10 (десет) броя временни билбордове;
Изработване, доставка и монтаж на 10 (десет) броя постоянни обяснителни табели;
Изработван и доставка на транспарант;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
88000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, включен в Инвестиционната програма на Община Пловдив по процедура BG16RFOP001-1.003

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността му без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е лимитна.

II.2) Описание 1

Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22150000      
22817000      
18331000      
18936000      
22852000      
79811000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват изработване и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, както следва:
300 броя брошури;
500 броя бележници;
500 броя тениски;
400 броя чанти за документи от текстил;
500 броя папки;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, включен в Инвестиционната програма на Община Пловдив по процедура BG16RFOP001-1.003

На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, настоящата обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 2 % от стойността му без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е лимитна.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Нямя изисквания

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Естеството и обема на дейностите, предмет на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяко обособена позиция са подробно представени в техническите спецификации на възложителя – Приложение №1.1 и Приложение №1.2 към документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката по всяка обособена позиция, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проектите на договори за възлагане на същата, които са представени в Част ІІ от документацията за обществената поръчка.
На основание чл. 114 от ЗОП настоящата поръчка се обявява под условие „наличие на финансиране“, тъй като към момента на откриване няма сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Финансирането на обществената поръчка се очаква да бъде осигурено от бюджета на проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/08/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
Заседанието за отваряне на ценовите предложения също е публично и ще бъде насрочено чрез съобщение в профила на купувача, което ще бъде обявено най-рано два дни преди датата на провеждането му.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят прилага основянията за отстранявене по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и ще се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
2. Пояснение към раздел ІІ.1.6: Оферти могат да бъдат подавани за една или и за двете обособени позиции.
3. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска подаването на общ ЕЕДОП за двете обособени позиции (в приложимите случаи).
4. Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва