Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП52-1 29/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/06/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0059 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева- ст. юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656800
todor_todorоv@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170529YVQE4854950
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Кетъринг - услуга по приготвяне и доставяне на топла храна и ободряващи напитки за нуждите на ОП "Общинска охрана"
55300000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услугата кетъринг – приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки за нуждите на работниците и служителите на ОП „Общинска охрана“, извършващи дванадесетчасови нощни и дневни работни смени, като ежедневните доставки следва да се извършват по местонахождението на обектите на ОП „Общинска охрана“, съгласно предварително подадена седмична заявка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
183333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услугата кетъринг – ежедневно приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки за нуждите на работниците и служителите на ОП „Общинска охрана“, извършващи дванадесетчасови нощни и дневни работни смени, като ежедневните доставки следва да се извършват по местонахождението на обектите на ОП „Общинска охрана“, съгласно предварително подадена седмична заявка. Прогнозният брой на служителите дневна смяна е 48 (четиридесет и осем) души, а на служителите нощна смяна – 56 (петдесет и шест) души. Стойността за храна на един човек на едно дневно дежурство е фиксирана– 2 (два) лв. с включен ДДС. Стoйността за храна и напитка на един човек на едно нощно дежурство е до 3 (три) лева с включен ДДС.Доставките на храна и ободряващи напитки ще се извършват ежедневно, по следния график:
- от 11 до 13 часа следва да бъде доставяна храната на служителите дневна смяна;
- от 20 до 22 часа следва да бъде доставяна храната и ободряващата напитка на служителите нощна смяна.
Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие между страните по договора.
Критериите по-долу
 
ДА Количество ястие    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
183333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок (1+1г.), обем и обща стойност, при условията, посочени в проекта на договор,.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставя

Не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставя

Не се постявя
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на услугата ще се осъществява след подадена седмична заявка от длъжностно лице от структурата на възложителя, с която е конкретизиран броят и видът на менютата, както и конкретните обекти, на които да бъдат доставени от изпълнителя. Броят на заявените менюта ще зависи от броя на предвидените дежурства на служителите в ОП "Общинска охрана". Заявката се подава най-късно на последния работен ден на предходната седмица. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно документацията за обществената поръчка и проекта на договор – Приложение №2.Стойността за храна на един човек на едно дневно дежурство е фиксирана– 2 (два) лв. с включен ДДС. Стoйността за храна и напитка на един човек на едно нощно дежурство е до 3 (три) лева с включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала №36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане на срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнали преди или по време на процедурата: А. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП. Изискването се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от посочените основания. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗОП възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Б. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП; В. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл.54, ал. 1, т.3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1% от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, т. 3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване и преди подаването на офертата същият е предприел мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описат в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на настоящата поръчка ще е със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е 91666,67 лв. (деветдесет и една хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без вкл.ДДС. Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок (1+1г), обем и обща стойност, при условията, посочени в проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП, посочената в настоящото обявление прогнозна стойност е с включено предвиденото подновяване. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранция, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 и 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаване/усвояване следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва