Деловодна информация
00373Тракийски университет
3223 26/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
26/06/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
инж.Живка Генова +359 42699270
zhivka_genova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622cGEq1182468
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчка е обособена в 21 /двадесет и една/ позиции: № 1"Доставка на PCR Апарат“ ;№ 2„Доставка на Видеорекордер“; № 3 „Доставка на Система за хоризонтална електрофореза“; № 4 „Доставка на Диамантен нож за меки тъкани“; № 5 „Доставка на Бърз тъканен процесор“; № 6„Доставка на Устройство за рязане на ножове“; № 7 „Доставка на Преподавателски микроскоп с оптичен мост и втора зрителна глава”; № 8 „Доставка на Ph метри“; № 9 „Доставка на Професионален анализатор за телесна маса“; № 10 „Доставка на 12-канален електрокардиограф с интерпретация“; № 11 „Доставка на Професионален анализатор за телесен състав“; № 12 „Доставка на Стоматологичен юнит“; № 13„Доставка на Клетка на Роше“; Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
517983.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на PCR Апарат 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на PCR Апарат - 1/един/ бр. Общи условия: Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация; Сервиз и поддръжка - минимум 5 год след въвеждане в експлоатация; Осигурено обучениe за работа с апарата; Техническа спецификация: Градиентен PCR апарат с възможност за работа в 96-ямков формат (използване на плака, стрипове или отделни епруветки);Обем на реакцията да варира от 10 ?l до 100 ?l.; Пелтие-термална система за охлаждане и нагряване на термоблока с висока скорост(до 5 С? /сек); С възможност за подържана на поне 8 различни температури на анелинг (хибридизация) в един PCR протокол; Диапазон на температура на градиента от 30?С до 80 ?С; Диапазон на градиента от 1 ?С до 20 ?С; Температурният обхват е от 4 ?С до 99? С, с точност на температурата ± 0.2 С?; Висока хомогенност на температурата в целият блок ±0.4 С?; Апаратът да разполага с интуитивен тъч-скрийн дисплей; С възможност за запаметяване на поне 500 протокола; Автоматично рестартиране след прекъсване на захранването; Апаратът да притежава опростен интерфейс с доказана функционалност; Възможност за свързване в мрежа с други PCR апарати или с компютър; USB порт; Захранване - 230 V, 50?–?60 Hz.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Видеорекордер 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Видеорекордер - 1 /един/ бр. Медицински видеорекордер с висока резолюция:
Видеозапис с Full HD резолюция 1920 х 1080; Вграден 3.5“ LCD дисплей за жив образ; Автоматична детекция на входно-изходната видеорезолюция; Устройства за запис: вграден твърд диск 500 GB и два USB извода за външни устройства за запис; Мрежова връзка (FTP/CIFS): RJ45 10/100/1000 Ethernet; Управление чрез USB: възможност за включване на дистанционно управление, педал, картов/баркод четец, клавиатура; Устойчив на течности преден панел; Безопасно автоматично самоизключване, в случай на отпадaне на захранването.
Спецификации:
Устройства за запис: USB флаш памет
USB твърд диск
Вграден твърд диск(500 GB)
Дисплей 3.5“ LCD
Захранване 230V/50 Hz
Работна температура 5 - 40°C
Размери не по-големи от 215 х 240 х 90 мм
Тегло до 2.8 кг.
Записвани формати:
Снимки: JPEG, DICOM
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Входове и изходи:
Видеовходове:
SDI (BNC) – 1 бр. 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p SD-SDI: 480i /576i
DVI – 1 бр. Високарезолюция
S-video – 1 бр. NTSC, PAL
Композитен (BNC) – 1 бр. NTSC, PAL
Аудиовходове:
SDI (BNC) – 1 бр. Общ с SDIвидеовхода
Стерео мини жак – 2бр. От външно устройство, микрофон
Видеоизходи:
SDI (BNC) – 1 бр. 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p SD-SDI: 480i /576i
DVI – 1 бр. Високарезолюция
S-video – 1 бр. NTSC, PAL
Композитен (BNC) – 1 бр. NTSC, PAL
SDIThru– 1 бр.
Аудиоизходи:
SDI (BNC) – 1 бр. Общ с SDI видеоизхода
Стерео мини жак – 1 бр. За външно устройство
Други интерфейси:
RJ45 (10/100/1000)
USB2.0, тип А – 3 бр. Два на предния панел за записващи устройства
Един на задния панел за опционални аксесоари
USB2.0, тип B – 1 бр. Един на задния панел за достъп до вградения диск
Стерео мини жак – 3 бр. За външни тригери
Капацитет на запис на вградения диск:
HD 1920 х 1080; 12 bps – над 84 часа; 18 bps – над 56 часа; 24 bps – над 42 часа
SD 640 х 4800; 5 bps – над 168 часа; 8 bps – над 120 часа; 10 bps – над 90 часа
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Система за хоризонтална електрофореза 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Система за хоризонтална електрофореза - 1 /един/ бр. Хоризонтална гел електрофореза: Размери (Ш x Д x В): 20 x 32 x 7cm , Размери на гела (Ш x Д): 12.8 x 15cm, Обем на буфера: 900 ml и Гребен за хоризонтална електрофореза, Дебелина – 1 мм, бр.проби – 20, Ширина на зъба - 4 мм, Макс.разстояние - 2 мм, Обем на пробата в ямка с дълбочина 5 мм- 17 µl.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Диамантен нож за меки тъкани 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Диамантен нож за меки тъкани - 1 /един/ бр. Диамантен нож за рязане на меки тъкани за ултра микротом и получаване на тънки и полу-тънки срези в диапазаон 30-200 nm; Широчина на диамантеното острие не по-малко от 3мм и ъгъл на рязане 45°.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Бърз тъканен процесор 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Бърз тъканен процесор - 1 /един/ бр.Самостоятелно стоящ, напълно затворен вакуумен тъканен процесор за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията.Процесът на обработка на материалите да се извършва стационарно в една камера без трансфер по време на работа, с автоматично редуване на вливането на различните реактиви и парафин. - Камера за обработка на материали с правоъгълно сечение от неръждаема стомана с обем не по-малък от 4.3 литра и вместимост от не по-малко от 300 стандартни хистологични касети. Капак с възможност за лесно сваляне при почистване.- Зареждането с касети да се извършва в кошници от неръждаема стомана на три нива по 100 касети с вградени разделители.- Вграден в камерата безконтактен механизъм за разбъркване на реактивите по време на обработка. - Минимум 2 оптични сензори в камерата за обработка за постоянен контрол на нивото на реактивите – минимално и максимално допустимо ниво.- Подгряване на реактивите, различни от парафин, в камерата за обработка в температурен диапазон не по-малък от 30°С до 50°С. Възможност за работа при стайна температура.- Подгряване на парафин в камерата за обработка в диапазон не по-малък от 40°С до 65°С.-Минимум четири режима за обработка на тъканите – комбиниран с вакуум и налягане, само вакуум, само налягане, без вакуум и налягане. Вакуум минимум до -70kPa, Налягане минимум до 35kPa.- Минимум три режима за източване на реактивите от камерата за обработка - 80, 120, 140 секунди.- Възможност за отлагане на старта до една седмица със задаване на определен ден и час в който програмата да приключи. - Минимум 15 програми за обработка с възможност за промяна на стъпките. Задаване на минимум 5 програми, като често използвани, за бързо и лесно избиране . Функция за пълна проверка на апарата преди стартиране на съответна програма, тестваща всички модули необходими за нейното протичане. Функция за пълна рециркулация на използваните реактиви по време на обработката, позволяваща източване и повторно вливане на реактива в камерата през определено време.- Голям цветен LCD сензитивен дисплей (touch screen) за визуализация и управление на апарата, с покритие устойчиво на агресивни химикали.- Минимум три парафинови вани с вместимост на всяка една минимум 4.3 литра. Директна връзка към камерата за обработка. Общ капак на трите парафинови вани с възможност за лесно сваляне при почистване. Функция за оказване на апарата при зареждане със стопен парафин за минимизиране на времето, необходимо за стапяне.- Общ брой на контейнерите за реактиви - минимум 14.- Контейнерите за реактиви да са с твърда връзка към апарата, която автоматично се фиксира при поставяне на контейнера в съответната позиция. - Минимум 10 контейнера за реактиви, с полезен обем от минимум 4.3 литра и максимален обем от минимум 5 литра, с цветно кодирана маркировка за разпознаване от апарата и невъзможност за смяна на местата на контейнерите. Етикети за фронтална визуализация на контейнерите за реактиви за лесно разпознаване от лаборантите. Етикетите да са в различни цветове в зависимост от типа реактиви. - Реактивите да са вертикално разположение в апарата за минимизиране на опасността от разливане.- Сензори за контрол нивото на реактивите и парафина.- Контейнери за автоматичните цикли на почистване -минимум 3 плюс 1 външен. - Контейнер за събиране на кондензирани изпарения - минимум 1 бр. - Система за смяна на реактиви без изваждане на контейнерите, позволяваща както изпразването, така и пълненото да се извършва без контейнера да се вади от апарата. Системата да следи автоматично за количеството на добавените реактиви и да не позволява недопълване на контейнерите. - Система за безконтактно източване на парафина.Описанието продължава в т.6 Техническа спецификация, т.6.5 "Доставка на Бърз тъканен процесор" от Указанията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
270000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Устройство за рязане на ножове 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Устройство за рязане на ножове - 1 /един/ бр. Напълно механично устройство за получаване на стъклени ножове от стъклени ленти с широчини 6,4 мм, 8 мм, 10 мм. Механизъм със скала за получаване на равномерен натиск при чупене на стъклото. Автоматично връщане в нулево положение след отчупване. Плъзгащ механизъм за получаване на линия на срез с регулиране силата на натиск. Плъзгащ модул за лесно и сигурно изваждане на получените стъклени ножове. Топла плоча с възможност за настройка на 3 различни температури, за монтиране на ванички върху ножовете, чрез стопен парафин, както и за оцветяване и сушене на полутънки срези върху стъкла. В комплект с: Стъклени ленти с размери около 6 х 400 х 25 мм – не по-малко от 30 бр.; Стъклени ленти с размери около 8 х 400 х 25 мм – не по-малко от 20 бр. Стъклени ленти с размери около 10 х 400 х 25 мм – не по-малко от 15 бр. ; Кутии за съхранение на получените ножове – мин. 2бр.; Парафин – мин. 500гр.; Ванички с размер около 6 мм - не по-малко от 50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27980.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Преподавателски микроскоп с оптичен мост и втора зрителна глава 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Преподавателски микроскоп с оптичен мост и втора зрителна глава - 4 /четири/ бр. Солиден метален корпус
Оптика коригирана за безкрайност; Oптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм.; Светлинни техники за преминаваща светлина– светло поле; Осветление – вариабилно Кьолерово, LED с постоянна цветна температура; 4W LED източник с живот не по-малко от 100 000 часа; Възможност за работа на батерии, както и окомплектоване със слънчев панел за захранване на LED осветлението; Предметна масичка с ултратвърдо керамично покритие, възможност монтаж на Х,Y винта за работа с дясна и лява ръка, диапазон на движение – не по-малко от 76мм х 25мм; Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка; Микро и макро винт за фино и грубо фокусиране, двустранно разположени, на едно ниво с X,Y винта; Промяна на височината на микро и макро винта с цел по-добра ергономичност; Бинокулярна зрителна глава с възможност за настройка на междуочно разстояние – диапазон не по-малък от 55 до 75 мм. Ъгъл на наблюдение не по-голям от 30°; Допълнителна, втора зрителна глава за едновременно наблюдение от двама специалисти, с вграден LED показалец и захранване. Странично разположение спрямо основното работно място; Револверна глава за мин. 5 броя обективи; Цветнокодиран кондензер с NA мин. 0.9/1.25 при имерсия, за работа със светло поле и фазов контраст; Филтърен държач за преминаваща светлина в комплект с филтри: дневна светлина, неутрален и зелен; Планахроматни обективи : 4х/0.10; 10х/0.25; 20х/0.40; 40х/0.65; 100х/1.25 (имерсия); Планахроматни окуляри – 10х и зрително поле не по-малко от 20 мм с очни протектори, фокусируеми – 4бр.
Противопрахово покривало.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
56666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Ph метри 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Ph метри - 10 /десет/ бр. Настолен лабораторен рН метър; Обхват не по-малък от: - 2.000 до 20.000 pH; - 2000.0 до +2000.0 mV; - 30.0 до 130.0 °С; Резолюция: - 0.001/0.01/0.1 pH или по-добра; - 0.1/1 mV или по-добра; - 0.1/1 °С или по-добра
Точност:±0.002 pH или по-добра; ±0.2 mV или по-добра; ±0.2 °С или по-добра; Температурна компенсация – автоматична или ръчна; 5- точкова калибрация, не по-малко от 8 предефинирани буферни групи и не по-малко от 1 потребителска група от 5 буфера; Автоматично разпознаване на буфера; Напомняне за нужда от калибрация на рН метъра; Автоматично, ръчно или на определен интервал от време записване на крайна точка; Възможност за серийни измервания – през времеви интервал, зададен от потребителя; Система за автоматична идентификация на електрода, съхраняваща последните калибрации на електрода и възможност за автоматичното им прехвърляне към апарата; Идентификация – възможност за ID на потребител, проба, електрод и сериен номер на електрод; Възможност за автоматизация на идентификация – посредством USB свързване на баркод четец или клавиатура; Вградена памет за не по-малко от 1000 измервания; Възможност за архивиране на данни в паметта на рН метъра, принтиране или пренос на данни от измерванията на USB –преносима памет или РС посредством специализиран софтуер
Формат на принтерна разпечатка – кратък, нормален и GLP; Вграден цветен дисплей; Входящ порт за електроди и сензори- BNC
Входящ порт за температурни сонди- Cinch; Входящ порт за референтни електроди; RS232 и USB интерфейси; Конектор за магнитна бъркалка; Всички конектори да са снабдени с гумени тапи, предпазващи ги от влага и прах; Клас на защита от вода и прах IP54 или по-добър; В комплект с комбиниран електрод, статив за закрепване, буфери за рН 4.01, 7.00, 9.21 и 10.00 и прозрачен пластмасов капак.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20240.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Професионален анализатор за телесна маса 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Професионален анализатор за телесна маса - 1/един/ бр. Метод на измерване: Директно сегментно мултичестотно измерване на биоелектрически импеданс на тялото; Анализът да е мултичестотен, да се извършва с не по-малко от 2 честоти: 20kHz ±10%, 100kHz ±10%; Измерването да е директно и сегментно, да разделя човешкото тяло на не по-малко от 5 зони (лява ръка; дясна ръка; ляв крак; десен крак; торс); Измерването да не използва статистическа (емпирична) оценка; Измерването да се осъществява посредством не по-малко от 8 електрода (дланите на ръцете; палците на ръцете; ходилата на краката; петите на краката); Възможност за измерване и анализ на: Тегло в кг ; Маса на телесните мазнини; Процент на телесните мазнини (PBF); Съдържание на вода в тялото (TBW); Телесна маса без мазнини (FFM); Мускулна маса (SMM); Маса на протеини и минерали; Бодимас индекс (BMI); Съотношение на обиколка талия-ханш (WHR); Оценка на базов метаболизъм (BMR); Сегментен анализ на мускулна маса и мазнини; Оценка на висцерална мастна тъкан; Препоръка за постигане на оптимално тегло с корекция на теглото мастна и мускулна маса; Препоръка за дневен прием на калории; Цялостна оценка на телесния състав; Сегментно съпротивление при всяка честота; Време за измерване: 15 секунди ±10%; Да притежава различни режими за анализ при възрастни и деца; Цветен TFT LCD тъчскрийн дисплей, не по-малък от 7 инча и с разделителна способност не по-малка от 600х1024 пиксела; Управление от тъчскрийн и клавиатура; Софтуер на български език; Апаратът да подава и гласови инструкции на български език; Да има вграден USB вход за директна връзка с принтер; Да има възможност за свързване с компютър посредством: LAN; Wi-fi; Bluetooth
Да има възможност за работа в мрежа; Измерващ ток 200µА ±20%; Да има вградена памет за не по-малко от 50000 измервания
Тегло на апарата: 15кг ±10%; Апаратът да е сгъваем и подходящ за лесно транспортиране; Да е подходящ за пациенти с тегло: от 10кг ±5% до 250кг ±5%; Опция: чанта за съхраняване и пренасяне на апарата; Опция: надграждане с автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане; Опция: надграждане с дигитален свободно стоящ ръстомер, свързващ се с анализатора посредством Bluetooth; Опция: баркод четец
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 12-канален електрокардиограф с интерпретация 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на 12-канален електрокардиограф с интерпретация- 10 /десет/ бр. 12-канален електрокардиограф с мрежово и акумулаторно захранване; Осветен 3-канален LCD – дисплей едновременно изобразяващ 3 ЕКГ криви, както и следната информация: - дата; - час; - статус на акумулаторите; - източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите)
- сърдечна честота; - скорост на записа; - чувствителност; - статус на треморния (мускулния) филтър; - прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел; Апаратът да има режим на измерване и изобразяване на контактния потенциал в mV между пациента и електрокардиографа; Капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 3 часа
Пълна буквено-цифрова клавиатура; Вграден термален принтер с висока разрешаваща способност, използващ регистрираща хартия с ширина 210 mm (формат А4); Едновременно (симултанно) или последователно (секвенциално) разпечатване на ЕКГ сигнали, по желание на потребителя; Разпечатване на електрокардиограми в автоматичен режим, в едновременен 12-канален формат и (6+6)-канален формат на интегрирания в апарата термопринтер; Инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой със следните функции: - изобразяване върху регистриращата хартия на усреднени комплекси и маркиране на частите на QRS комплекса; - автоматични ЕКГ измервания на: интервали, амплитуди, сърдечни електрически оси; Инсталиран Интерпретиращ софтуер за ЕКГ в покой за деца и възрастни, дефиниращ статуса на пациента в текстов вид; Скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s
Чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV или автоматично; Честота на дискретизация на ЕКГ усилвателя – минимум 1000 Hz; Детекция на пейсмейкър; В комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни; Апаратът да има възможност за бъдещо разширение на функциите с Опция Спирометрия
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Професионален анализатор за телесен състав 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Професионален анализатор за телесен състав - 1/един/ бр. Метод на измерване: Директно сегментно мултичестотно измерване на биоелектрически импеданс на тялото; Анализът да е мултичестотен, да се извършва с не по-малко от 6 честоти: 1kHz ±10%, 5kHz ±10%, 50kHz ±10%, 250kHz ±10%, 500kHz ±10%, 1МHz ±10%
Измерването да е директно сегментно, да разделя човешкото тяло на не по-малко от 5 зони (лява ръка; дясна ръка; ляв крак; десен крак; торс); Измерването да не използва статистическа (емпирична) оценка; Измерването да се осъществява посредством не по-малко от 8 електрода (дланите на ръцете; палците на ръцете; ходилата на краката; петите на краката); Възможност за измерване и анализ на: Телесно тегло в кг с референтна стойност; Маса и процент телесните мазнини (PBF); Общо тегло на вода та в тялото с информация за процента на извънклетъчното водно съдържание (ECW); Сегментно измерване на водата в организма. Телесна маса без мазнини (FFM); Маса на протеини и минерали; Общ и сегментен анализ на мускулна и мастна маса; Бодимас индекс (BMI); Отношение на обиколка талия-ханш (WHR); Оценка на базов метаболизъм (BMR); Индикация за пълна обиколка на ръката в см в зоната на бицепса; Общо съдyржание на клетъчна маса; Цялостна оценка на телесния състав; Препоръка за постигане на оптимално тегло с корекция на теглото на мастна и мускулна маса; Цялостна оценка на телесния състав; Сегментно съпротивление при всяка честота; Време за измерване: 60 секунди ±10%; Да притежава различни режими за анализ при възрастни и при деца; Цветен TFT LCD, тъчскрийн дисплей, не по-малък от 10 инча и с разделителна способност не по-малка от 800х480 пиксела; Управление от тъчсрийн и клавиатура; Софтуер на български език; Да има вграден USB вход за директна връзка с принтер; Да има възможност за свързване с компютър посредством: LAN; Wi-fi; Bluetooth; Измерващ ток: 80µА ±20%; Да има вградена памет за не по-малко от 50000 измервания; Тегло на апарата: 40кг ±10%; Да е подходящ за пациенти с тегло: от 10кг ±5% до 270кг ±5%; Опция: надграждане с автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане надграждане с дигитален свободно стоящ ръстомер, свързващ се с анализатора посредством Bluetooth; Опция: баркод четец.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Стоматологичен юнит 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Стоматологичен юнит - 1/един/ бр.Юнит–закачен на пантографско рамо с широк периметър на движение окомплектован с:- ПК – вода-въздух-спрей;- Гнездо електрически микромотор;- Шланг турбина
Стол стоматологичен DCPA – програмно управление:- програма 1 – изходно положение; - програма 2 – PANIK
Ергономичен стол – странично повдигане с освобождаване на пространството под седалката на пациента; Шарнир за закачане на водния модул(плювалник Щ-въртяш се пред пациента; Основно рамо на юнита; Основно рамо за осветителното тяло
Лед осветително тяло със сензорно управление, дублирано с ключ и огледало за пациента; Сестринска част на воден модул с четири гнезда: Слюнкосмукател; Свободно гнездо; Свободно гнездо; Свободно гнездо; Свободните гнезда могат да бъдат запълнени с:- аспирационен накрайник; - фотолампа; - втора ръкохватка за въздух/вода; - ултразвук; - интра орална камера
Аспирационна уредба; Компресорна уредба; Операторско столче на стоматолога
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23255.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Клетка на Роше 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Клетка на Роше - 1 /един/ бр. Уред за активна рехабилитация на цяло тяло, горен и долен крайник, китка, глезен, шия; Размери на конструкцията: 2000 х 2000 х 2000 мм; Изработена от правоъгълна винкелна рамка с монтирана вътре метална мрежа; В комплект със следните принадлежности: Приспособление за тяло - 1бр; Приспособление за долен крайник - 1бр; Приспособление за горен крайник – 2бр.; Приспособление за китка – 1бр; Приспособление за китка, лента – 1бр.; Приспособление за глезен, лента – 1бр; Приспособление за глезен, пета – 1бр.; Въже не по-късо от 3м с малка макара и 2 карабини – 1бр.
Въже поне 3м с голяма макара и 2 карабини; Въже не по-късо от 3м с 2 големи макари и 2 карабини – 1бр.; Въже не по-късо от 3м с халки и 2 карабини – 1бр.; S-образни куки – 4бр.; Тежест 0,5кг – 2бр; Тежест 1кг – 2бр; Тежест 2кг – 2бр; Тежест 3кг – 1бр
Подбрадник на Глисон - 1 брой; Кушетка - 1 брой
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Комбиниран преносим апарат за ранна пасивна рехабилитация на долен крайник в тазобедрена става, колянна и бедрена става 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Комбиниран преносим апарат за ранна пасивна рехабилитация на долен крайник в тазобедрена става, колянна и бедрена става - 1 /един/ бр. Апарат за пасивна рехабилитация на долен крайник с непрекъснато пасивно движение; Апаратът да позволява мобилизация на долния крайник в тазобедрена, колянна и глезенна става; Обхват на движението за:- колянна става: от 0° до 110°±10%; - глезенна става: 20°±10% ? 0° ? 40°±10%; - тазобедрена става: от -7±10% до 115°±10%; Регулиране скоростта на движение при сгъване и разгъване: от 0,8 °/сек до 3,5 °/сек; Регулиране силата на натоварване: от 0 до 40 кг ±10%; Възможност за задаване времето на процедурата; Автоматично увеличаване на обхвата на флексия / екстензия; Задаване на лимит на автоматичното увеличаване на движението при флексия/екстензия; Задаване на пауза по време на флексия / екстензия
Задаване на брой повторения до достигане на зададения лимит за флексия / екстензия; Програма за подготовка и загряване на крайника; Дистанционно управление за пациента с кабел с бутони Старт/Стоп; Възможност за избор на дистанционно управление с дисплей и мобилна клавиатура за програмиране на функциите; 1 брой приставка за ползване на уреда от деца и ниски пациенти с дължина на крайника от 61 - 72 см +/-10%; Тролей с рафт за лесно придвижване; Използване на карта памет; Тегло: 15кг ±10%
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Мобилен уред за активно раздвижване на горен крайник 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Мобилен уред за активно раздвижване на горен крайник - 1 /един/ бр. Уред, подходящ за активно раздвижване на рамо и лакът за изпълнение от изправено и седнало положение; Стабилна метална подвижна конструкция с 2бр. колела, за лесно преместване и позициониране с височина 180 см ±5%; Вградено подвижно колело с диаметър 100см ±10%; Регулиране във височина от 70см ±5% до 150см ±5%; Регулиране на съпротивлението с не по-малко от 8 степени на трудност; Регулиране обхвата на движение посредством подвижна ръкохватка; В комплект с принадлежности: 2 вида ръкохватки; противотежести; подпора за лакътя; Тегло на уреда: 55 кг ±5%; Комплект с ръководство и DVD с упражнения.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Центрофуга с летящ ротор 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на Центрофуга с летящ ротор - 1 /един/ бр. Техническа спецификация: Центрофуга за 2 броя 96-PCR-плаки от 0.2ml PCR-епруветки; С включени адаптори/аксесоари за центрофугиране на semi-skirted/non-skirted PCR плаки; Ниско-оборотна с възможност за регулиране на скоростта; Диапазон на скоростта 300 -1500 обор/ мин; Време на центрофугиране от 0 до 30 мин
С възможност за вортексиране (разбъркване) в диапазон от 300-1200 обор/мин; Време на вортексиране от 0 до 60 сек; Електрическо захранване с напрежение 230V; Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация;
Осигурено обучение за експлоатация, сервиз и поддръжка на апарата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на апарат за хоризонтална електрофореза 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на апарат за хоризонтална електрофореза - 1 /един/ бр. Апарат за хоризонтална електрофореза с токоизправител
Техническа спецификация: Апарат за хоризонтална мини-гел електрофореза; размери на гела - 9 x 11 cm; с 2 броя улеи за 2 гребена; с включени гребени -2 бр за 14 проби и 2 бр за 12 проби с дебелина на гребена 1.5 mm; Електрофоретична вана с обем 600 мл; С включен подходящ токоизправител, регулируем - от 5 до 300 V DC, 80 W максимум, захранващо напрежение -220V AC, 50 Hz, с режими за постоянно напрежение или постоянен ток; Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация
Осигурено обучение за експлоатация, сервиз и поддръжка на апарата
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2041.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на инкубатор 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на инкубатор - 1 /един/ бр. Инкубатор (Thermo-shaker) с възможност за загряване / разклащане на 1.5ml; 0.2ml епруветки; С възможност за смяна на работните блокове; С включен термоблок блок за 20х0.2ml и 12х1.5ml епруветки
Температурният обхват е от 25 ?С до 100? С, с точност на температурата ± 0.5 ?С; Скорост на загряване: 4 С? /сек.; Скорост на разклащане 250-1400 обор/мин; С възможност за задаване на време от 1 мин до 96 часа; Електрическо захранване с напрежение 240V.; Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация; Осигурено обучение за експлоатация, сервиз и поддръжка на апарата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на инкубатор 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на инкубатор - 1 /един/ бр. Инкубатор (Thermo-shaker) с възможност за загряване / разклащане на поне 2 броя 96-ямкови ELISA плаки; С възможност за регулиране на температура, време и скорост; Температурният обхват е от 25 ?С до 60? С, с точност на температурата ± 0.25 ?С; Скорост на разклащане 250-1200 обор/мин; С възможност за задаване на време от 1 мин до 96 часа; Електрическо захранване с напрежение 240V; Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация;
Осигурено обучение за експлоатация, сервиз и поддръжка на апарата
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на тъканен хомогенизатор 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на тъканен хомогенизатор - 1 /един/ бр.Тъканен ротор-хомогенизатор за малки количества изходен материал
Тъканен хомогенизатор за малки количества изходен материал; Подходящ за хомогенизиране на биопсичен материал (свежа или замразена тъкан) с цел изолиране на РНК/ДНК; Обем на изходния материал : 0.2-1.0 мл; С автоклавируем резец от неръждаема стомана; С възможност за регулиране на скоростта от 5000 до 35 000 обор/мл; Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на лабораторен настолен pH-метър 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко: Медицински факултет, при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

Доставка на лабораторен настолен pH-метър - 1/един/бр. Лабораторен настолен pH-метър; С включен електрод, държач на електорда и буфери за калибриране; Диапазон на pH–0.0-14.0; pH резолюция – 0.01; Калибровката в поне 2 точки;
С възможност за автоматично калибриране с автоматично разпознаване на буфера; Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация; Осигурено обучение за експлоатация, сервиз и поддръжка на апарата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.Участниците следва да декрарират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т.1 б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.- доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка за съответната обособена позиция.
2.Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:- Заверени копия от декларации за съответсвие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3.Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни апарати и/или оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил доставка на минимум 1 /един/ брой лабораторен апарат и/или оборудване по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
2.Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3.Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/08/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/08/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Заседателната зала на Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Продължение от р-л II. 1.4: №14 „Доставка на Комбиниран преносим апарат за ранна пасивна рехабилитация на долен крайник в тазобедрена става, колянна и бедрена става“; № 15 „Доставка на Мобилен уред за активно раздвижване на горен крайник“; № 16 „Доставка на Центрофуга с летящ ротор“; № 17 „Доставка на апарат за хоризонтална електрофореза“; № 18 „Доставка на инкубатор“; № 19 „Доставка на инкубатор“; № 20 „Доставка на тъканен хомогенизатор“; № 21 „Доставка на лабораторен настолен pH-метър“;
2.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора по съответната обособена позиция без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Съгласно чл.111, ал. 10, изр.2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва