Деловодна информация
00051
ПО-01-10-1923 23/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00051-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Видин 000159508
пл. Бдинци №2, Информационен център
Видин BG311 3700 България
Лидия Панайотова - Началник отдел Обществени поръчки +359 94609473
kmet@vidin.bg +359 94601132

Интернет адрес/и

www.vidin.bg

http://vidin.bg//pages/Remontnovyzstanovitelni-raboti-na-ulici-i-pytishta-2480


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://vidin.bg//pages/Remontnovyzstanovitelni-raboti-na-ulici-i-pytishta-2480
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции"
45233000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, включващи рехабилитация на улици и частични ремонти на компрометирани участъци на пътната настилка на пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин и междублокови пространства в гр. Видин, както и полагане на трошено – каменна настилка на улици от населени места на община Видин, по обособени позиции, както следва:
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
682985      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Ремонт и рехабилитация на ул.”Редута” в гр. Видин и частични ремонти на компрометирани участъци на пътната настилка по четвъртокласна пътна мрежа на община Видин“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Община Видин

Ремонт и рехабилитация на ул.”Редута” – от улица „Екзарх Йосиф I” до ул. ”Широка”. Предвиждат се частични ремонти на компрометирани участъци на пътната настилка по четвъртокласната пътна мрежа: Път VID 1120 (II-14 Видин - Кула) - граница с община Кула - Каленик - Дружба - Ген.Мариново - Рупци - о.п. Видин; Път VID 2054 (III-121) Градец – Плакудер; Път VID 2053 (III- Иново - Градец) – Динковица; Път VID 1042 (III- 1221) -Кошава - Гомотарци - Покрайна( III - 1221) и път VID 2055 (VID 1020) -Долни Бошняк от км 0+000 до км 3+300.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    20
Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
222754.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят предвижда следната опция, включена в прогнозната стойност на обществената поръчка: При възникване на необходимост от увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на количествата за изпълнение на обществената поръчка, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за цялостната изпълнение на обектите, Възложителят ще възложи същите в рамките на определените прогнозни стойности на обособените позиции и отделните обекти.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Рехабилитация на обслужваща улица в ж.к. „Христо Ботев” пред бл.1, на ул.”Любен Порчелов”, на ул.” Михаил III Шишман”и на ул. „Андрей Николов” в гр. Видин“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

Рехабилитация на обслужваща улица в ж.к. „Христо Ботев” пред бл.1, ул. ”Любен Порчелов”- в участъка от кръстовището с ул.”Любен Каравелов” до кръстовището с ул.”Никола Палаузов”, ул.” Михаил III Шишман” - в участъка от кръстовището с ул.”Преславска” до кръстовището с ул.”Кочо Чистименски” и ул. „Андрей Николов” - в участъка от кръстовището с ул.”Димитър Хранов” до кръстовището с ул.”Цар Симеон Велики”
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    20
Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
194749.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят предвижда следната опция, включена в прогнозната стойност на обществената поръчка: При възникване на необходимост от увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на количествата за изпълнение на обществената поръчка, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за цялостната изпълнение на обектите, Възложителят ще възложи същите в рамките на определените прогнозни стойности на обособените позиции и отделните обекти.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ремонт и рехабилитация на междублокови пространства в жилищни квартали в гр. Видин“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

Ремонт и рехабилитация на междублокови пространства в жилищните квартали:
•ж.к. „Баба Тонка” – участъка около детска градина „Здравец”, подходи от улица „Отец Паисий” и улица „Баба Тонка”;
•ж.к. „Гео Милев” – участъците пред блок 9, блок 11 и блок 12;
•ж.к. „Бонония” – междублоково пространство между гаражи, блок 11, блок 12 и кръстовище; междублоково пространство около блок 9;
•ж.к.” Панония” - междублоково пространство около блокове 5, 6 и 2 ; околно пространство пред блок 7; подходи към блокове 9, 10 и 11;
•ж.к.”Вида” – околно пространство около бл.2, 3 и детска градина „Вида”
•ж.к.”Крум Бъчваров” – околно пространство между блок 1 и блок 2, междублоково пространство около блок 10 и ул. „Ильо войвода” и околно пространство около блок 16;
•ж.к. „Химик” – околно пространство пред блок 21 и около блок „Локомотив”
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
195481.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят предвижда следната опция, включена в прогнозната стойност на обществената поръчка: При възникване на необходимост от увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на количествата за изпълнение на обществената поръчка, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за цялостната изпълнение на обектите, Възложителят ще възложи същите в рамките на определените прогнозни стойности на обособените позиции и отделните обекти.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Полагане на трошено – каменна настилка на улици от населени места от община Видин“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

Дейности, включени в предмета на обособената позиция:
1. Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и профилирано пътно легло.
2. Разстилане на трошения камък с челен товарач.
3. Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
4. Окончателно уплътняване и заглаждане на основата.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
70000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят предвижда следната опция, включена в прогнозната стойност на обществената поръчка: При възникване на необходимост от увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на количествата за изпълнение на обществената поръчка, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за цялостната изпълнение на обектите, Възложителят ще възложи същите в рамките на определените прогнозни стойности на обособените позиции и отделните обекти.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. За обособена позиция №1 - Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението за строежи от втора група, минимум 3-та категория по смисъла на 137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ, или в съответен регистър съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз, в която е установен, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на посочения вид строежи (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).
2.За обособена позиция №2 и №3 - Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението за строежи от втора група, минимум 4-та категория по смисъла на 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, или в съответен регистър съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз, в която е установен, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на посочения вид строежи (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).
3.За обособена позиция №4 - Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението за строежи от втора група или в съответен регистър съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз, в която е установен, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на посочения вид строежи (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация, и се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват.
За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор, а именно заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на името на Изпълнителя(участника/ците в обединението), или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи втора група (чл.3, ал.2 от Закона за камерата на строителите).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка за "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел"Б": „Икономическо и финансово състояние", т.5) от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват./когато е приложимо се посочват публични регистри/
За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор, а именно заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.


Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на обособената позиция“ се разбира: За ОП №1 – ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на не по-малко от 800 м(4000 м2) улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната; За ОП №2 – ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на не по-малко от 500 м(3000 м2) улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната; За ОП №3 – ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на не по-малко 3000 м2 улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната; За ОП №4 – ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт и/или текущ ремонт и/или полагане на трошено-каменна настилка на не по-малко 2000 м2 улици и/или пътища и/или пътни съоръжения или такива с еквивалентни х-ки извън страната.
Попълва се Част IV, Раздел"В", т.1а) от ЕЕДОП, като се посочва подробна информация, съгласно т.3.1, буква "В": "Критерии за подбор", раздел III от Документацията. Строителството /СМР/СРР/ се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаването му на Възложителя.Участникът, определен за изпълнител представя Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. За посоченото в Списъка строителство се представят следните доказателства: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или удостоверения за добро изпълнение, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида, стойността и обема на изпълнените строителни дейности.
2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
3.Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
Обстоятелствата по т. 2 и т. 3 се удостоверява в Част IV, Раздел"Г" от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата, обхват и срок на валидност. Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и на сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.
4. Участникът следва да има на разположение оборудване за изпълнение на обществената поръчка: За ОП №1, №2, №3 не по-малко от: Земекопна техника–1 бр.; Водоноска с оросяващо устройство–1бр.; Машина за студено фрезоване–1бр.; Асфалтополагаща машина–1бр; Валяк пневматичен–1бр.; Валяк бандажен вибрационен минимум 8 тона –1бр; Товарачна техника –1бр.; Самосвали–2бр; Автогудронатор 1бр.; Асфалтова база за доставка на асфалтови смеси. За ОП №4 не по-малко от: Земекопна техника–1бр.;Челен товарач с грайферна кофа–1бр.; Валяк бандажен вибрационен минимум 8 тона–1бр.;Самосвали-2бр. Попълва се Част IV, Раздел"В" като се посочва информация, съгласно т.3.4, буква "В": "Критерии за подбор", раздел III от Документацията. Участникът определен за изпълнител представя Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване.
5. Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на обособената позиция съгласно посоченото по-долу минимално изискване. Попълва се част IV раздел В, т. 2 и т.6 от ЕЕДОП. Участникът определен за изпълнител представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и членовете на ръководния състав.


1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
3. Участникът да прилага система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
4. Участникът да има на разположение оборудване за изпълнение на обществената поръчка съгласно посоченото по-горе.
5. Участникът да разполага минимум със следния екип:
За ОП №1,№2,№3: Технически ръководител на обекта: Проф.област (квалификация): техническо правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер”, „инженер” или „архитект” или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите ”Архитектура и строителство” и „Техника” или еквивалентна за чуждестранните лица. Специфичен опит: участие в екип на такава ръководна позиция в минимум 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната.;Помощник-технически ръководител ”Геодезист”: висше образование с ОКС бакалавър по специалност „Геодезия“ или еквивалент. Специфичен опит: участие в екип на минимум 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната;Отговорник по качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Специфичен опит: участие в екип на такава позиция в минимум 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната;Координатор по безопасност и здраве (КБЗ): Проф. област (квалификация): строителен инженер или строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ или еквивалент. Специфичен опит: участие в екип на такава позиция в минимум 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища и/или пътни съоръжения с асфалтова настилка или такива с еквивалентни х-ки извън страната.
За ОП №4: Технически ръководител на обекта: Проф. област (квалификация): техническо правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер”, „инженер” или „архитект” или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите ”Архитектура и строителство” и „Техника” или еквивалентна за чуждестранните лица.Специфичен опит:участие в екип на такава ръководна позиция в минимум 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт и/или полагане на трошено-каменна настилка на улици и/или пътища и/или пътни съоръжения или такива с еквивалентни х-ки извън страната;Координатор по безопасност и здраве (КБЗ): Проф.област (квалификация): строителен инженер или строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ или еквивалент.Специфичен опит:участие в екип на такава позиция в минимум 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт и/или полагане на трошено-каменна настилка на улици и/или пътища и/или пътни съоръжения или такива с еквивалентни х-ки извън страната
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в обединения.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелства, посочени в чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и когато същият е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури по ЗОП,включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при изключенията, предвидени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС
Участникът определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност за изпълнение на договора /по обособената позиция/
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Видин, пл.Бдинци №2, ет.6, Заседателна зала

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За доказване на поставените изисквания за критерии за подбор преди сключването на договора по обособената позиция, участникът, определен за изпълнител представя актуални:
-заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението), за изпълнение на строежи от съответната група и категория в зависимост от изискването по обособената позиция, или еквивалентен документ на друга държава членка, с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи първа група, трета категория (чл.3, ал.2 от Закона за камерата на строителите).
-Заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”;
-Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и съответните доказателства за посоченото в Списъка строителство (по образец);
-Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирани лица, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и заверено копие от валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от акредитирани лица, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
-Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав (по образец);
-Декларация за техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, с което разполага участникът (по образец)
Преди подписване на договора по обособената позиция, участникът представя актуални документи за доказване на липсата за отстраняване съгласно чл.58 от ЗОП, в случай че обстоятелствата в тях не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или достъпът до тях не се предоставя на Община Видин по служебен път.
Забележка: Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва