Деловодна информация
02030
6160 23/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
02030-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Главна дирекция Изпълнение на наказанията 129010029
бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21
София BG411 1309 България
Васил Василев, Николай Димитров +359 2813-9257/+359 2813-9220
lop@gdin.bg +359 28139107

Интернет адрес/и

www.gdin.bg

http://profile.gdin.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile.gdin.bg/7dd466cceddc3046b9b49874c18a6a3e
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

изпълнение на наказанията

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична смяна на инсталации, строително-ремонтни дейности за подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни д
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата потъчка е изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична смяна на инсталации, строително-ремонтни дейности за подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни дейности за подобряване на битовите условия на лишените от свобода в затвора гр. Пазарджик.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
930000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Пазарджик

Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения за осигуряване на постоянен достъп до течаща вода, частична смяна на инсталации, както и строително-ремонтни дейности подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни дейности за подобряване на битовите условия на лишените от свобода в затвора - Пазарджик за привеждането им в унисон с изискванията на европейските норми и стандарти, които са в сила към момента.
За извършване на настоящия ремонт има изготвен инвестиционен проект. Цялостният ремонт на затвора в гр. Пазарджик ще бъде извършван на етапи, като предмет на настоящата поръчка е първи етап, който включва частични ремонтни дейности, описани по-долу само в корпуси „Север“ и „Юг“. Съгласно предвидените за изпълнение ремонтни дейности обектът попада в параграф 5 т.43 от от Допълнителни разпоредби на ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие, в която са указани обема и количествата строителни работи, предмет на настоящата поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
930000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да бъде вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, четвърта или по-висока категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, за посочения обхват на дейности.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
Доказване на посоченото изискване:
Преди сключването на договор за обществена поръчка избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява строителство на територията на Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.
Участникът, определен за изпълнител, представя документа преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).
При подаване на офертата участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ. Поставеното изискване се доказва с копие от документа, доказваш наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Участникът, определен за изпълнител, представя документа преди сключване на договор за обществена поръчка.


1. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък 1 000 000 лв.
2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с покритие, съответващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката - екип от експерти с определено образование и професионален опит. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 6 ЗОП: списък на персонала и ръководния състав, в който е посочена информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на Възложителя. Когато изискваното образование е придобито извън страната то трябва да е в област, еквивалентна на посочените в изискванията към съответното минимално ниво.
3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 9 ЗОП – Декларация техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
4. Участникът следва да има внедрени и да прилага:
a. система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват предмета на поръчката.
b. система за опазване на околната среда — съгласно стандарти EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентно/и с обхват предмета на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП . Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Участникът, определен за изпълнител, представя документите по т. 1 - 4 преди сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответните раздели в ЕЕДОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата минимум 2 (две) строителства, които да са с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Под строителство с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР за подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация в това число и слаботокова инсталация, подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни дейности в съществуващи или новопостроени обществени сгради и/или жилищни сгради с минимум 2700 кв.м. РЗП.
2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания:
- ръководител на строежа/ технически ръководител – 1 (един) бр., висше образование, професионална квалификация инженер или еквивалентно и минимум 5 години общ професионален опит като строителен инженер, да е бил на подобна позиция на поне 2 (два) изпълнени обекта.
- електро–специалист – 1 (един) бр., средно-специално образование „електротехник“ или еквивалентно, с минимум 3 години професионален опит по специалността;
- ВиК-специалист – 1 (един) бр., средно-специално образование, специалност – ВиК или еквивалентна с минимум 3 години професионален опит по специалността;
- ОВК - специалист - средно-специално образование, с професионален опит минимум 3 (три) години, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект
- лице, отговарящо за контрола по качеството с професионален опит минимум 2 (две) години, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект.
- лице, отговарящо за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) с професионален опит минимум 2 (две) години и да е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект.
3.Участникът следва да разполага с техническо оборудване което включва :
- Товарни автомобили –мин. 1 бр.
- Комбиниран багер
- Циркуляр -1бр.
- Миксер за строителни разтвори-1бр.
- Машина за заваряване на полипропиленови тръби -1бр.
- Ъглошлайф – 2бр.
- Машина за рязане на тухли-1бр.
- Машина за рязане на фаянс и теракот - 1бр.
- Ударно - пробивни бормашини-2бр.
- Електрожен – 1бр.
- Подемно устройство – 1бр.
4. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП
5. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда — съгласно стандарти EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентно/и с обхват предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В публичното състезание може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителства съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 21, административната сграда на ГДИН

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5% (пет на сто) от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя или в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, което в размер на 10 % от стойността на договора, когато такова е поискано от Изпълнителя.
2. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на поръчката. Комплексната оценка има максимална стойност 100 т. Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“: КО = К1*40 %+ К2*60 % , където: К1 е показател „Организация на изпълнение на поръчката“; К2 е оценката на „Предложена цена“.
3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП -документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорността между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
От участие в процедурата се отстранява:
-участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
= предварително обявените условия на поръчката;
= правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 8 към чл. 115 ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
Информация, свързана с основанията за отстраняване от процедурата се попълва в Част III от ЕЕДОП.
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:
-Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
-Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg
-Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg
-ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва