Деловодна информация
00418Община Дупница
42-01-75-(1) 21/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00418-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дупница 000261630
пл. Свобода 1
Дупница BG415 2600 България
Мария Пилева +359 7015-9270
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg +359 7015-9257

Интернет адрес/и

http://www.dupnitsa.bg/

https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница
45332200      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е "Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница“. Предметът на поръчката включва подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница: УЛ. „ВЕНЕЛИН“ С О.К. 2044 – О.К.1349 И УЛ. „ГЕОРГИ ИКОНОМОВ“ С О.К. 2089 – О.К. 2102; УЛ. „БУЗЛУДЖА“ С О.К. 907 – О.К.909 И УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ С О.К. 2074 - О.К. 2043 – О.К.2035; УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С О.К. 2243 – О.К. 2268 И УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С О.К. 2268 – О.К. 2259; УЛ. „СЕДМА РИЛСКА ДИВИЗИЯ“ С О.К. 1025б – О.К.784 – О.К.716.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
765040.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница

Предмет на обществена поръчка е „Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница“. Предметът на поръчката включва подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница: УЛ. „ВЕНЕЛИН“ С О.К. 2044 – О.К.1349 И УЛ. „ГЕОРГИ ИКОНОМОВ“ С О.К. 2089 – О.К. 2102; УЛ. „БУЗЛУДЖА“ С О.К. 907 – О.К.909 И УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ С О.К. 2074 - О.К. 2043 – О.К.2035; УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С О.К. 2243 – О.К. 2268 И УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С О.К. 2268 – О.К. 2259; УЛ. „СЕДМА РИЛСКА ДИВИЗИЯ“ С О.К. 1025б – О.К.784 – О.К.716
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    10
Срок на изпълнение на строителството по етапи    60
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
765040.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към поле II.2.7) Сторителството ще се изпълни от изпълнителя в срок, предложен от същия /в дни/, не по-кратък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 60 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомление от страна на Възложителя до изпълнителя, с което го уведомява, че финансирането за изпълнение на строителството е осигурено.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че участникът е чуждестранно лице той трябва да има регистрацията в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (втора категория). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за строежи втора категория, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата.
2.Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството в съответствие със стандарт: ISO 9001:2017 (или еквивалент) с обхват строителство или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.Участниците трябва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката - Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве i Отговорник по контрола на качеството


1.Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, идентични с предмета и обема на обществената поръчка“ се разбира изпълнение на СМР на водопроводна мрежа.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на обществената поръчка“ се разбира изпълнение на СМР на обекти от техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването или еквивалентно.
2.Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството в съответствие със стандарт: ISO 9001:2017 (или еквивалент) с обхват строителство или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3.Участниците трябва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката, както следва:
Ключов експерт “Технически ръководител”, който да:
-отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ – да е лице, което е “строителен инженер”, “архитект” или "строителен техник";
-има опит като технически ръководител при строителство най – малко 1 строеж, сходен с предмета на настоящата поръчка;
Ключов експерт “Координатор по безопасност и здраве”, който да е:
-правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
-изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строеж.
Ключов експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда (ООС), закрила на заетостта и условията на труд (ЗЗУТ). Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, ООС, ЗЗУТ, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
НАП:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg
Относно задълженията, свързани с ООС:
МОСВ:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със ЗЗУТ:
МТСП:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 8119 443
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

В сградата на Община Дупница

Представители участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1) Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие в процедурата, участници (У-ци) поради наличието на някое от следните основания: 1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.2 от ЗОП; 2. които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК не могат да бъдат самостоятелни У-ци в една и съща ОП; 3. Участник (У-к)-дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от такова дружество У-к се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и норм. актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2) В-лят определя гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществената поръчка, без включен ДДС. 2 % от внесената ГИ е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3) Начин на плащане:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, както следва:
Плащане се извършва в срок до 10 календарни дни от представянето на:
- двустранно подписани Протокол за приемане на извършени СМР;
- оригинална фактура за дължимата сума.
Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършване на плащанията Изпълнителят изготвя фактура.
4) Към датата на решението за откриване на процедура не е осигурено финансиране на предмета на поръчката, с оглед на което изпълнението на сключения договор ще бъде отложено в съответствието с чл. 114 от ЗОП до момента на получаване на средства за финансиране на обекта. В случай, че до три месеца от сключването на договора не бъде осигурено финансиране, дейностите предмет на обществената поръчка няма да се изпълняват, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване. В такъв случай, никоя от страните (Община Дупница и Изпълнителя) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва