Деловодна информация
01270
№РПД17-ДИ-05-177-1 20/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Лина Грънчарова-началник отдел ИИБЕ , Лилия Геринска-Гл. юрисконсулт +359 28146161/162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000268


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000268
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции
45000000      
Строителство

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции:
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
379166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

СМР – „Основен ремонт на покрив , фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103 ДГ“Патиланско царство“, ул. „Гинци" №16 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, СО - район "Подуяне", стара сграда на 103 ДГ“Патиланско царство“, ул. „Гинци „ №16

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
208333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Гр. София, СО - район "Подуяне", сградата на 177 ДГ „ Лютиче“

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
75

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ “Възраждане-1928“ , ул.„Подуянска“ №1 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Гр. София, СО - район "Подуяне", сградата на НЧ “Възраждане-1928“ , ул.„Подуянска“ №1

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
148000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Строителен надзор в проектирането и строителството за обект:Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работипо външни стени,тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Гр. София, СО - район "Подуяне", сградата на 177 ДГ „ Лютиче“

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
89

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ“Възраждане-1928“,ул.„ Подуянска"№1 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Гр. София, СО - район "Подуяне", сградата на НЧ“ Възраждане-1928“, ул. „ Подуянска“ №1

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
89

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция № 1,2 и 3, Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум: 1-ва група, 4-та категория;При подаване на офертата, изпълнението на изискването по т. 11. от док-ята се декларира в ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За обособена позиция №4 и 5 Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. Както и да докаже, че има поне един специалист/лиценз от АУЕР. В случай, че участникът е чуждестранно лице, съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност/дейности по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ, може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.
Участникът (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за тези обстоятелствата, като посочва номер на лиценз, дата и кой е издателя на лиценза. Участникът декларира тези обстоятелства съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За обособена позиция 1,2,и 3 е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ във връзка с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с минимална застрахователна сума. Участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на това изискване, участниците, декларират това обстоятелство в ЕЕДОП, като избраният изпълнител е длъжен след това да докаже това обстоятелство, преди сключване на договора, като представи копие от притежаваната застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка. За обособена позиция №4 и 5, Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние. Възложителят не поставя друго изискване за икономическо и финансово състояние за обособени позиции №1, 2,3,4 и 5.

1.За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума във връзка с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособени позиции №1: Участниците да са изпълнили дейности с обем, идентични или сходни на поръчката, /мин. 3 или повече изпълнени обекта/ през посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата.За доказване на изискването, участниците представят Списък, който се попълва в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение/със съдърж посочено в докум./ Възложителят изисква пълна идентичност между описаните обекти в списъка и представените удостоверения или други документи. Участникът може да приложи удостоверенията или доказ. за надлежно изпълнение към офертата. Участникът да декларира в ЕЕДОП Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве с изискв., посочени в докум. За обособена позиция №2 и 3 За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката през последните 3 г., считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.Участникът декларира в (ЕЕДОП) инф. за услугите, заедно с доказателство за извършената услуга; За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Дефиницията на сходен или еднакъв е дадена в док. за уч. Участникът декларира в (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за строителството изпълнено през последните 5 г., Участникът декларира в ЕЕДОП удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Възложителят изисква пълна идентичност между описаните обекти в списъка и представените удостоверения или други документи, доказващи надлежно изпълнение. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката-технически ръководител и координатор по безопасност и здраве; Обособена позиция №2 и 3: За изпълнение на проектирането: да притежава екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от ЗКАИИП с посочване на минимум 1 спец. от съответната специалност, посочени в техническата спецификация; Участникът декларира в (ЕЕДОП) инф. за екипа от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от ЗКАИИП За изпълнение на строителството: декларира в ЕЕДОП-Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве с изискв. посочени в докум.; За обособена позиция №4 и 5 Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /мин. 3 или повече изпълнени услуги/ през последните 3 години, и минимум 3 удостоверения за надлежно изпълнение, идентични с описаните услуги от списъка. Дефиниция на сходна дейност – док. За участие. Услугите се декл. в ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения за добро изпълнение към съответната описана услуга, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението за добро изпълнение. Участниците да притежават сертификати:
За обособена позиция №1, 2 и3 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство. За обособена позиция №4 и 5, Възложителят не изисква сертификат. Сертификатите да отговарят на изискванията посочени в док. Участниците декларират в ЕЕДОП тези обстоятелства, посочват сериен №, издател и обхват на сертификата. Посочените изисквания подробно са посочени в одобрената документация – неразделна част от обявлението.


Обособена позиция №1 - списък с договори за СМР, удостоверения за надлежно изпълнение; тех. лица - тех. ръководител и координатор по безопасност и здраве, сертификати за качество.
Обособена позиция №2 и 3: Списък с услуги - проектиране, списък със СМР, удостоверение за надлежно изпълнение на услуги и СМР, списък с проектанти, списък за технчически ръководител и координатор по безопасност и здраве, сертификати за качество.
Обособена позиция №4 и 5: Списък с услуги, удостоверение за надлежно изпълнение, лиценз за надзор, списък с проектантите и лиценз от АУЕР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора за обособена позиция №1, 2, 3, 4 и 5 е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС за всяка обособена позиция, посочена в договора. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в д-ята за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Доп. информ. в проекта на договора за общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. София, Столична община - район "Подуяне", административна сграда, стаж 3-заседетелна зала №321

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП.
2. Прогнозната стойност на поръчката представлява максималната цена за изпълнение. Участници, които са предложили цена за изпълнение на поръчката, която надвишава определената от Възложителя прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
3. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бурунди
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва