Деловодна информация
00373
3000 14/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00373-2017-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170613yhCD1163692
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи в сградата на Деканат, Морфоблок и УЛК на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
45000000      
Строителство

Основните видове работи, които предстоят да се извършат са: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации; Водопроводни работи; Работи по полагане на мазилки; Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки; Работи по боядисване и стъклопоставяне.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
333333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
45320000      
45330000      
45430000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото на изпълнение на поръчката са сградите на Медицински факултет, гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11 – Деканат, Морфоблок, УЛК

Основните видове работи, които предстоят да се извършат са: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации: полагане на ел.инсталация; къртене на канали за ел.инсталация; доставка и монтаж на ключ и контакти; доставка и монтаж на осветителни тела; изграждане на сигнално-охранителна система; изграждане на пожароизвестителна система; изграждане на далекосъобщителна система. Водопроводни работи: подмяна и изграждане на хоризонтален щранг; изграждане на вертикален щранг; изграждане на климатични инсталации и тръбопроводи; доставка и монтаж на санитарен фаянс; изграждане на вентилационна инсталация. Работи по полагане на мазилки: очукване на стара варово циментова мазилка; направа на нова циментова мазилка; къртене и направа на замазка. Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки: къртене и направа на подова замазка; къртене и полагане на фаянс и теракот; доставка и полагане на мозаечни, мраморни или гранитни первази; полагане на ламиниран паркет; доставка и полагане на первази за ламиниран паркет; доставка и монтаж на хънтър. Работи по боядисване и стъклопоставяне: вътрешно боядисване на сгради в два цвята; шпакловка две ръце; обръщане с алуминиеви ъгли на врати и прозорци; грудниране с дълбоко проникващ грунд; доставка и монтаж на РVС дограма.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
средна часова ставка    35
допълнителни разходи върху труда    30
доставно-складови разходи    10
допълнителни разходи върху механизация    5
печалба    20
II.2.6) Прогнозна стойност
333333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи I-ва група, трета категория. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор:
- представяне на заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи I-ва група, трета категория или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответстващи на изпълнение на строежи от посочена група и категория.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване участникът да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата строеж – предмет на поръчката. Участникът следва да гарантира, че в случай, че действието на застраховката изтече по време на провеждане на процедурата или изпълнение на договора за възлагане на поръчката, то нейното действие ще бъде подновено със срок не по – малък от срока за приключване на процедурата или на изпълнение на строителството. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- заверено копие от сключената валидна застрахователна полица (застрахователен сертификат) и при необходимост Декларация за подновяване действието на застраховката.


Участникът трябва да докаже наличие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума за строител съгл. чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане м проектирането и строителството, а именно – 200 хил. лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор:
- списък-декларация на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
- доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по извършване на строителството.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството, в който да се включват СМР предвидени от Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно – строителни и монтажни работи на електрически инсталации, водопроводни работи, работи по полагане на мазилки, работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки, работи по боядисване и стъклопоставяне Сертификата трябва да е издаден на името на участника.
3. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят информацията в Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - списък на експертите – технически и ръководен персонал. Списъкът следва да съдържа имена, образование, квалификация, опит на лицата, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго); - Документи за всеки от експертите, като доказателства за техния опит и квалификация в изпълнение на изискванията на Възложителя.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности - строителства с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност – строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени строителни работи, свързани с изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на обществени сгради, текущи ремонти, основни ремонти.
Под „дейност – строителство, с обем, идентичен или сходен с обществената поръчка“ следва да се разбира дейност, в чийто обем има изпълнени основните видове строителни дейности, посочени от Възложителя за изпълнение – строителни и монтажни работи на електрически инсталации, водопроводни работи, работи по полагане на мазилки, работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки, работи по боядисване и стъклопоставяне. Изискванията трябва да са изпълнение за всяка посочена изпълнена дейност.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството, в който да се включват СМР предвидени от Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно – строителни и монтажни работи на електрически инсталации, водопроводни работи, работи по полагане на мазилки, работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки, работи по боядисване и стъклопоставяне Сертификата трябва да е издаден на името на участника.
3. Участникът трябва да докаже, че разполага със следните експрети: Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници; б) опит, като технически ръководител на екип/обект – минимум на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката (съгл. определенията посочени в т. 7.1 от указанията) през последните 5 години. Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) 3 (три) години професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР, б) да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, в) и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала - 2 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентнски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС, което е 16666,00 лв. (шестнадесет хиляди, шестстотин, шестдесет и шест лева).
2. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170613yhCD1163692

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва