Деловодна информация
05397
ДАЕУ - 2444 13/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
05397-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG 1000 България
Силвия Митева, Ива Ганчева +359 29492428
smiteva@e-gov.bg +359 29818787

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg

http://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/167
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по обособени позиции
79952000      
Услуги

В рамките на поръчката ще бъдат реализирани дейности по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
45975.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
22120000      
79820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

В частта за обособена позиция № 1 - Организиране и провеждане на 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително публично информационно събитие; Изработка и публикуване на 1 бр. онлайн банер с минимален размер 300 x 250 px с ротация, гарантираща минимум 985 000 импресии; Изработка на 20 (двадесет) броя плакати, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на 2 (два) броя рол банери с конструкция, изработени според изискванията на Възложителя. Подробно описание на изискванията свързани с изпълнението на отделните дейности по поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДА ЕУ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12445      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“

II.2) Описание 1

Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
22120000      
79820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

В частта за обособена позиция № 2 - Организиране и провеждане на 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително публично информационно събитие; Изработка и публикуване на 1 бр. онлайн банер с минимален размер 300 x 250 px с ротация, гарантираща минимум 750 000 импресии; Изработване и публикуване на 3 бр. публикации в национални печатни медии или електронни медии; Изработка на 20 (двадесет) броя плакати, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на 2 (два) броя рол банери с конструкция, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на сто (100) бр. химикали с флаш - памет според изискванията на Възложителя. Подробно описание на изискванията свързани с изпълнението на отделните дейности по поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДА ЕУ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13325      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър“

Срокът за изпълнение е до 31.12.2018 г., считано от датата на изпълнение на условието за отложено изпълнение по реда на чл. 114 от ЗОП, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащи договори за БФП.
За дата на изпълнение на условието ще се счита датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащ договор за БФП.

II.2) Описание 1

Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
22120000      
79820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

В частта за обособена позиция № 3 - Организиране и провеждане на 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително публично информационно събитие; Изработка и публикуване на 1 бр. онлайн банер с минимален размер 300 x 250 px с ротация, гарантираща минимум 430 000 импресии; Изработка на 20 (двадесет) броя плакати, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на 2 (два) броя рол банери с конструкция, изработени според изискванията на Възложителя.
Подробно описание на изискванията свързани с изпълнението на отделните дейности по поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДА ЕУ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7450      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“

Срокът за изпълнение е до 31.12.2018 г., считано от датата на изпълнение на условието за отложено изпълнение по реда на чл. 114 от ЗОП, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащи договори за БФП.
За дата на изпълнение на условието ще се счита датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащ договор за БФП.

II.2) Описание 1

Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
22120000      
79820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

В частта за обособена позиция № 4 - Организиране и провеждане на 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително публично информационно събитие; Изработка и публикуване на 1 бр. онлайн банер с минимален размер 300 x 250 px с ротация, гарантираща минимум 750 000 импресии; Изработване и публикуване на 2 бр. публикации в национални печатни медии или електронни медии; Изработка на 20 (двадесет) броя плакати, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на 2 (два) броя рол банери с конструкция, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на сто (100) бр. химикали с флаш - памет според изискванията на Възложителя. Подробно описание на изискванията свързани с изпълнението на отделните дейности по поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДА ЕУ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12755.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

Срокът за изпълнение е до 31.12.2018 г., считано от датата на изпълнение на условието за отложено изпълнение по реда на чл. 114 от ЗОП, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащи договори за БФП. За дата на изпълнение на условието ще се счита датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащ договор за БФП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

Неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Неприложимо

Неприложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Срокът за изпълнение е до 31.12.2018 г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка. (приложимо за Об. поз. № 1); Срокът за изпълнение е до 31.12.2018 г., считано от датата на изпълнение на условието за отложено изпълнение по реда на чл. 114 от ЗОП, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащи договори за БФП. За дата на изпълнение на условието ще се счита датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има осигурено финансиране в резултат на действащ договор за БФП. (приложимо за Об. поз. № 2, 3 и 4)
2. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията нагр. София.
3. Изпълнението на договора се отчита от страна на Изпълнителя със следните видове доклади: Встъпителен доклад, Междинни доклади, Окончателен доклад. Подробни изисквания относно съдържанието на докладите, сроковете и начинът за представянето им са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/12/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за общ. поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора, със срок на валидност, както следва:
А) Гаранция в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.
Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, рег-но в юрисд. с преф-ен данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона. Свързани лица по смисъла на §1, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самост-ни участници в процедурата.
Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
- участници, които са свързани лица*.
* „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП и образци на документи от одобрената документация за участие.
Поради обстоятелството, че не са поставени изисквания свързани с критериите за подбор по отделните обособени позиции, Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.
Междинните срокове за изпълнение на отделните дейности се уточняват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след започване изпълнението на основните дейности по проекта. Страните по договора съвместно изготвят график за провеждане на отделните дейности по проекта, като датите на предвидените за провеждане публичните информационни събития ще бъдат посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В план-графика ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да посочи всички лица, отговорни за изпълнението на договора, включително техните роли, функции и субординация (приложимо за всички обособени позиции).
Подробни указания относно изискванията за комплектоване на оферти, технически спецификации за изпълнение на поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДА ЕУ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
ggrudev@esmis.government.bg +359 29492324
https://e-gov.bg +359 29818787

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва