Деловодна информация
00159ОБЩИНА
1496 13/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00159-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 000852188
УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20
ДОБРИЧ BG332 9300 България
ЕЛИ ГАНЧЕВА ДАСКАЛОВА - ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600180

Интернет адрес/и

www.dobrichka.bg

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-30052017-206?preview=true


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-30052017-206?preview=true
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
45233142      
Строителство

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища / 11 броя/ и улици / в 49 броя населени места/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничители на скоростта в 2 населени места. Поръчката е с 16 /шестнадесет/ обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1289025      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.1-ва с.Алцек”; „Асфалтиране ул.3 и 4 с.Ф.Денково”; „Асфалтиране ул.2 с.Хитово” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Алцек, с.Ф.Денково и с.Хитово

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 1860м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 1860м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 1400м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 1860м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35625.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Път DOB1199 / ІІІ – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / ІІ – 27 / от км 3+7 до 17+5 и водосток”; „Асфалтиране ул.11 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Владимирово, с.Бенковски и общински път Бенковски - Владимирово

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 4800м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 4800м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 4000м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 4800м2
• Разваляне на съществуваща настилка, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо – 60м2
• общ обикновен изкоп – зона „А” – 21м3
• насип за банкети от земни почви – 12м3
• насип за път от скални почви – 30м3
• преснемане и профилиране на земни банкети – 50м3
• разбиване на съществуващи бетонови крила – 1м3
• обратен насип със земни почви с включени уплътняване и пробутване – 23м3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
94332.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.5, 10, 11 с.Бранище”; „Асфалтиране улици 1, 8 и 11 с.Стефаново”; „Асфалтиране улици 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 с.Плачи дол”; „Път DOB1107 / ІІ – 71 , Добрич – Батово / - Одърци- границ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Бранище, с.Стефаново, с.Плачи дол и общински път Одърци - Стражица

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 4370м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 4370м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 2550м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 4370м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
87711.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1”; „Асфалтиране ул.38 с.Ведрина” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Ведрина и общински път Ведрина - Ново Ботево

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 3250м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 3250м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 3250м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 3250м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.1, 3 и 5 с.Генерал Колево”; „Асфалтиране улици 15, 19, 23, 26 с.Паскалево”; „Асфалтиране ул.6 с.Царевец”; „Асфалтиране ул.5 и 12 с.Божурово” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Генерал Колево, с.Паскалево, с.Царевец, с.Божурово

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 5310м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 5310м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 4360м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 5310м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100117.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Ограничители на скоростта - 2 броя и асфалтиране улици 1 и 2 с.Дебрене”; „Асфалтиране улици Рила, Оборище, Иглика и Струма с.Стожер”; „ Ограничители на скоростта с повдигнати пътеки - 2 броя в с.Сто 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233150      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Дебрене и с.Стожер

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 2000м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 2000м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 2000м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 2000м2
• Направа на асфалтобетонни ограничители на скоростта с р-ри 4,40/4,20м, включително доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и стълбчета за всеки ограничител – 2 бр
• Направа на асфалтобетонни ограничители на скоростта с повдигната пешеходна пътека с р-ри 9,40/6,10м, включително доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и стълбчета за всеки ограничител – 2 бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
52475.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.13 с.Долина”; „Асфалтиране ул.2-ра с.Орлова могила”; „Асфалтиране ул.5 с.Златия”; „Асфалтиране ул.2 и 11 с.Самуилово” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Долина, с.Орлова могила, с.Златия и с.Самуилово

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 4150м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 4150м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 4150м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 4150м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
74702.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране улици 4, 5, 6, 11 и 12 с.Дончево”; „Асфалтиране ул.6 с.Драганово”; „Асфалтиране ул.1-ва с.Опанец”; „Път DOB1071 / ІІ – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опа 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Дончево, с.Драганово, с.Опанец и общински пътища Дончево - Драганово и Богдан - граница община град Добрич

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 7575м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 7575м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 6000м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 7575м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
144510      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.2 с.Енево”; „Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3”; „Път DOB2073 / ІІІ – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Енево, с.Подслон, с.Медово и общински пътища Карапелит - Медово - Бенковски и Гешаново - Енево

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 7100м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 7100м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 6740м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 7100м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
129550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране улици 13, 15 и 19 с.Житница”; „Асфалтиране ул.5 с.Крагулево”; „Асфалтиране улици 2, 4, 5, 8 и 17 с.Черна”; „Път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добрич 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233000      
45233140      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Житница, с.Крагулево, с.Черна и общински път Черна - Житница - Тянево

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 3210м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 3210м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 2370м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 3210м2
• Изкоп на земни почви с ограничена ширина в полепващи мокри почви – 8,52м3
• Армировка за фундаменти, колони, стени и крила – 650кг
• Кофраж и декофраж фундаменти, стени и крила – 51,41м2
• Възстановяване еластична преграда мантинела – 24мл
• Направа метален парапет Н=1,2м с метална тръба 1” – 16мл
• Реден едър камък (мин.25см) – 7,5м2
• Натоварване ръчно и с багер на земни маси – 14,4м3
• Д-ка и полагане на бетон В 25 в колони, стени, крила, греда – 10,64м3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69438.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.9 и 11 с.Козлодуйци”; „Асфалтиране ул.6 с.Малка Смолница”; „Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново” 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Козлодуйци, с.М.Смолница, с.П.Иваново

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 1840м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 1840м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 1540м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 1840м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34585.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране ул.6 с.Котленци”; „Асфалтиране улици 4, 7, 8, 19, 20, 21, 24 и 25 с.Победа”; „Асфалтиране улици 2 и 11 с.П.Минково”; „Асфалтиране ул.8 с.Попгригорово”; „Път DOB1104 / ІІІ – 9701 / Победа 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
45233142      
45233200      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Котленци, с.Победа, с.П.Минково, с.Попгригорово и общински път Победа - П.Минково - Котленци - П.Свещарово - Попгригорово

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 8640м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 8640м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 7300м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 8640м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
164166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Асфалтиране улици 2, 3 и 15 с.Ломница”; „Асфалтиране ул.7 с.Свобода”; „Път DOB2110 / ІІІ – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4”; „Път DOB3124 / ІІІ – 293, Паскалево – Круш 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Ломница, с.Свобода, с.Овчарово и общинските пътища Овчарово - Сливенци и Свобода - Добрево

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Технологично фрезоване, оформяне и профилиране – 6615м2
• Почистване, подготовка на основата и напръскване с битум – 6615м2
• Попълване с подходящ материал изравнителна настилка/чакъл или неплътен асфалтобетон с необходимата дебелина до получаване на равна повърхност – 4995м2
• Полагане на плътен асфалтобетон тип „Б” с дебелина в уплътнено състояние 4 см – 6615м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
127175.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Шосировка ул.17, 22 и 26 с.Карапелит”; „Шосировка ул.5 с.Хитово” 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233160      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Карапелит и с.Хитово

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: включваща: трошен камък за основен калдаръм – 20см , горен пласт от заклинен трошен камък – 15см, уплътняване – 300м2
• Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на заклинен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние – 2780м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Шосировка ул.12 с.Котленци”; „Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево”; „Шосировка ул.2 с.Одърци”; „Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово”; „Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци”; „Шосировка и водосток по ул.5 с.Пче 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233160      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Котленци, с.Методиево, с.Одърци, с.П.Свещарово, с.Приморци, с.Пчелино и с.Соколник

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: включваща: трошен камък за основен калдаръм – 20см , горен пласт от заклинен трошен камък – 15см, уплътняване – 1430м2
• Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на заклинен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние – 2310м2
• Изкоп за основи и крила – 6м3
• Кофраж и декофраж – 88м2
• Бетон В25 за основи, плоча и крила – 11м3
• Д-ка и м-ж арматура за основи, крила, плоча, греди и пояси – 750кг
• Метален тръбен парапет с височина 90см – 12мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
61755.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка

II.2) Описание 1

„Шосировка ул.5 и 6 с.Врачанци”; „Шосировка улици 3, 4 и 5 с.Сливенци” 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233200      
45233160      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Врачанци и с.Сливенци

Обхват и прогнозно количество на строителните работи
• Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: включваща: трошен камък за основен калдаръм – 20см , горен пласт от заклинен трошен камък – 15см, уплътняване – 480м2
• Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на заклинен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние – 490м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15376.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена за обособената позиция се определя по формула описана в документацията за обществената поръчка
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Изпълнителят следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителите, при камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от категория и група, отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката /обособената позиция/.Категорията на строежа е съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ или по-висока. Групата на строежа е съгласно чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС.
Участникът в процедурата, може да не е вписан по реда на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/.
Възложителят ще подпише договор за изпълнение с определения участник при условие, че в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаване на решението за определянето му за изпълнител представи удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС. Удостоверението за вписване в ЦПРС се придружава с валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, в посочения срок следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Република България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите.
Предвид естеството на извършваните ремонтни работи за ОП 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 и 13 възложителят изисква вписване на Трета категория по чл.137 ЗУТ и Втора група по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС.
За ОП 1, 5, 6, 7, 11, 14, 15 и 16 възложителят изисква вписване на Четвърта категория по чл.137 ЗУТ и Втора група по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическото състояние на участниците.
Преди сключване на договора с избрания изпълнител, в 14 дневен срок от съобщаване на решението той следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл.173 от ЗУТ, като минималното застрахователно покритие е в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в зависимост от категорията на строежа - обособената позиция за която участва.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Техническите и професионалните способности:
- Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани експерти - Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството и Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.
2. Участникът следва да разполага с необходимите съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството, като за последните 5 години следва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство” - (един строеж), идентично или сходно с предмета на поръчката. Обемът на изпълнените дейности не е от значение, като вида на строителството следва да отговаря на строителството предвидено за съответните обособени позиции.
* Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане и/или ремонт или реконструкция /рехабилитация/ на пътища и улици, като обемът на изпълнените дейности не е от значение.
В съответствие с изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът следва да представи информация (списък) за изпълнените строежи (или строители работи), като посочи:
„Възложител на строежа“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/; „Предмет на договора“ /описание на основните дейности/;
„Стойност на договора“ /лева без ДДС/;
„Дата на започване и дата на приключване на строителството“
2. Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката:
Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТили еквивалентно и да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител;
Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 3 (три) години, опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 3 (три) години опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Участникът следва да разполага с необходимите съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат на разположение за изпълнение на договора.
Възложителят не поставя изискване участникът да е внедрил системи за управление на качеството и/ или системи за опазване на околната среда.
Забележка: При подбора на участниците, класирани за изпълнение на повече от няколко обособени позиции ще се изисква доказване на човешки и технически ресурс за изпълнение на общия обем СМР качествено и в срок.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СА ОПИСАНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ПУБЛИКУВАНА НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-30052017-206?preview=true. ЗА УЧАСТНИКА НЕ СЛЕДВА ДА СА НАЛИЦЕ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.54 ОТ ЗОП И ЧЛ.3, Т.8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ, ОСВЕН АКО НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.4 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ЗАЛА 108 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20.

ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ Е ПУБЛИЧНО. УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.ОЦЕНКИТЕ НА ТЕХНИЧИСКИТE И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.181, АЛ.2 ОТ ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
Всеки участник може да подаде само една оферта за една или няколко обособени позиции. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП и във връзка с чл. 181, ал.2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри”
В съответствие с чл.48, ал. 3 от ППЗОП възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора без включен ДДС и се представя в една от следните форми:
- парична сума преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или
-оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълтителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение. Решенията на възложителя по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; или по факс.
Когато участникът кандидаства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва