Деловодна информация
01279
1000-432 13/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
01279-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 000471504
бул. Шести септември 274
Пловдив BG421 4000 България
Майя Бахчеванова +359 32601-083
iztochen_bg@abv.bg +359 32631-610

Интернет адрес/и

http://iztochen-plovdiv.bg

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително-ремонтни дейности и поддържане на улици и техните съоръжения, пътни платна, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Източен“
45233120      
Строителство

Обществената поръчка включва изпълнението асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, и други
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
533833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район "Източен"

битумизирана основа от трошен камък 24кг/м2/см /мазут/ с вкл.транспорт с деб. 4 см; битумизирана основа от трошен камък 24кг/м2/см /мазут/ с вкл.транспорт с деб. 6 см; асфалтобетон неплътна смес за долен пласт 24/кг/м2/см с вкл.трансп. с деб. 4 см; асфалтобетон неплътна смес за долен пласт24кг/м2/см с вкл.трансп. с деб. 6 см; асфалтобетон плътна смес за горен пласт 24кг/м2/см с вкл. трансп. с деб. 4 см; асфалтобетон плътна смес за горен пласт 24/м2/см с вкл. трансп.с деб. 6 см; машинно фрезоване на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.;полимермодифициран битум;машинно фрезоване на асфалтова настилка с дебелина до 6 см.;направа на битумен разлив за връзка; основа от заклинен трошен камък; изкоп с багер земни маси до 0.5 м с натоварване, вкл. транспорт на изкопаните земни маси до 20 км.; ръчен изкоп с натоварване на транспорт с ръчни колички на разстояние до 50м.; изваждане на бордюри; направа на видими бордюри 18/35/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на видими бордюри 15/25/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на алейни бордюри 8/16/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на настилка от нови пътни ивици /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; повдигане и подравняване на същ. бордюри, включващо всичко необходимо; натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км. с включена такса стр. отпадъци; повдигане на дъждоприемни шахти, включващо всичко необходимо; повдигане на ревизионни шахти, включващо всичко необходимо; изграждане на нови дш с отток от бетонови тръби ф200, lср. = 4м. и всичко необходимо; асфалтови кръпки с дебелина 4 см - топла смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 6 см-топла смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 4см- студена смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 6 см- студена смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; обработка и заливане на пукнатини в асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон; доставка, полагане и валиране настилка от фрезован асфалт с дебелина 15 см.; ремонт на тротоарна настилка с налични плочи, включващо всичко необходимо
разваляне и сортиране на тротоарна настилка, натоварване и превоз на 20 км.; тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30 см. (по бдс en1339или еквивалент) върху пясъчна подложка 15 см.- включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см; тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 40/40 см. (по бдс en1339 или еквивалент) върху пясъчна подложка 15 см. .- включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см.
ремонт паважна настилка с налични павета с утежнени условия (без отбиване на движението); механизирано разкъртване бетон; механизирано разриване и подравняване на земни почви; полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светоотразяващи перли, вслючително всички свързани с това разходи –бяла; доставка и монтаж капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката, с размери измерени на място; доставка и монтаж на стоманен светлоотразителен антипаркинг елемент ф 89 мм l 800 мм; доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен точков отток в комплект с кофа и заключваща се чугунена решетка 500/500; полагане тръби за улична канализация от рр тръби dn200, включващо всички свързани с това разходи; ремонт на настилка от стари бетонови пътни ивици върху пясъчна подложка 15 см., включващо всички свързани с това разходи; неармирана бетонова настилка с дебелина 10 см; армирана бетонова настилка с мрежа ф5 20/20 и дебелина 10 см.
Критериите по-долу
 
ДА К1(СК) „Структура и капацитет на участника”    20
К2(МНЗ) “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, жителите и търговците в близост до строителните обекти”    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
533833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ – предложени единични цени и ценообразуващи показатели - Максимален брой точки по тези показатели – 60
Показател К3(ЕЦ) „Предлагани единични цени”
Максимален брой точки по този показател – 40;
Показател К4(СКЦ) „Сумарен коефициент за ценообразуване”
Максимален брой точки по този показател – 20.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимални изисквания:
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - Втора група строежи, ІІІ - та категория или по-висока категория от същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с това изискване. Данните се представят чрез попълване на информацията в раздел А, поле 1 от Част IV: Критерии за подбор на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е застраховал професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителните работи и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си, за което да има валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с това изискване. Данните се представят чрез попълване на информацията в раздел Б от Част IV: Критерии за подбор на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. 2. Участникът трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2016г.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с това изискване. Участникът попълва изчисления на база годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2016г. коефициент на бърза ликвидност в Поле 4) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.


1. Застраховката следва да покрива минималната застрахователна сума за строежи – трета категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
2. Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява съгласно чл. 61, ал. 6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил строителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, през предходните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП).
Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира строителни дейности, свързани с ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги или други обекти на инженерната инфраструктура, свързани с рехабилитация, асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване на асфалтови настилки или еквивалентни, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Данните се представят чрез попълване на информацията в поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с минималното изискване, като попълват поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум едно строителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, през предходните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата;
2. Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен, с обхват строителство. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на район "Източен", гр. Пловдив

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва