Деловодна информация
00373
2862 07/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
07/06/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@abv.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170605OxcA1146980
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

Поръчката е обособена в 14 (четиринадесет) позиции:-об. позиция №1 „Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера“;-об. позиция №2 „Доставка на Флуоресцентен микроскоп“;-об.позиция №3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“;-об. позиция №4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“;- об. позиция №5 „Доставка на Микроскопска камера“;-об.позиция №6 „Доставка на Портативен ехограф с батерия“;-об.позиция №7 „Доставка на Имунологичен хормонален анализатор“;-об.позиция №8 „Доставка на Автоматичен хемотологичен анализатор“;-об.позиция №9 „Доставка на Система за фотодокументация на гелове с включен UV-трансилюминатор“;-об.позиция № 10 „Доставка на Фотодокументираща система с транилюминатор“;-об.позиция №11 „Доставка на Трансдюсер за ехография на око“;-об. позиция №12 „Доставка на Електролитен анализатор“;-об.позиция №13„Доставка на Хоризонтална гел електрофореза“,-об.позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150083.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

оставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: 1. Микроскопът да бъде приложим за рутинно тестване на клетъчни и тъканни култури включващо следните анализи: Анализ на растеж, морфология и развитие на живи клетки директно в културалния съд, без допълнителна обработка и без оцветяване; Тестване за чистота на среди и разтвори; Оценка на клетъчната популация преди изолирането на белтъчни, ДНК и РНК проби; Различаване на клетъчни типове и характеризиране на клетъчни линии; Възможност за наблюдение на клеткъчни култури в петрита; Възможност за наблюдение на клетъчни култури в матраци; Възможност за наблюдение на клетъчни култури в културални плаки. 2. Да работи с преминаваща светлина. 3. Да използва следните контрастни техники: светло поле; фазов контраст. 4. Модуларен концепт за осветление - да включва халогенен и LED източници на светлина, - възможност за лесна смяна на двата източника, - да има възможност за регулиране на интензитета на осветяване. 5. Да бъде изработен от висококачествени надеждни материали - олекотен метален корпус; гумени покрития на оперативните елементи.6. Изисквания към микроскопския статив. 7. Изисквания към предметната масичка. 8. Оптика. 9. Изисквания към микроскопската камера. 10. Изисквания към програмния пакет. 11. Да използва икономичен режим на работа. 12. Да бъде лесно преносим. Подрибните изискавния към техническите параматри са посочени в т. 6 от указанията на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Флуоресцентен микроскоп 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Оптична система коригирана на безкрайност
Наблюдение 9 тринокулярна глава. Междузенчно разстояние: 50-75 мм. Разделяне на светлината: 100:0. Наклон: 30°, с въртене на 360°. Окуляри: WF10X/20mm. Двустранна диоптрична настройка. Револвер: с пет позиции. Тип обективи: планахроматни с корекция до безкрайност /4X, 10X, 20X, 40X, 100X/1.25 имерсионен. Предметна масичка: 174х145мм с диапазон на движение – 78х55мм. Коаксиална фокусна система с грубо и фино регулиране. Кондензор: Abbe N.A. 1.25 регулируем, диагфрагма със син филтър. Осветление с контрол на интензитета. Флуоресцентна приставка с места за най-малко 4 филтъра с центриращ обектив за настройка на флуоресценцията. С-адаптер за свързванена микроскопска камера към микроскопа, регулеруема 5 MP CMOS камера 1/ 2,5" сензор USB 2.0 за свързване към микроскоп и компютър. Приставка за регулиране на камерата към окуляр на бинокулярен микроскоп. Софтуер за микроскопска камера за измерване /на разстояние, на площ, на ъгъл/, броене и архивиране, позволяваща заснемане на снимка и видео и видеопоток на живо, с опции за експорт на данни към MS Word и MS Excel. Тегло на микроскопа: 10-20 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

10 броя, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Бинокулярен тубус (48-75 мм). Окуляри: WF 10 x 20. Револвер: 4 гнезден обективен револвер. Обективи: план-ахроматични: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x. Фокусиране: общо и финно фокусиране. Масичка: контрол от дясна ръка. Кондензор: Abbe N.A. 1,25 с вградена диафрагма за настройка на контраста и разрешаващата способност. Осветление: тип Кьолер – K?hler , с регулатор силата на светене, LED.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

6 броя, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Тринокулярен тубус (48-75 мм). Изход за микроскопска камера (C mount). Окуляри: WF 10 x 20. Револвер: 5 гнезден обективен револвер. Обективи: план-ахроматични: 4 x, 10 x, 20 x, 40 x, 60 x, 100 x. Фокусиране: общо и финно фокусиране. Масичка: контрол от дясна ръка, възможност за изследване на две предметни стъкла. Кондензор: Abbe N.A. 1,25 с вградена диафрагма за настройка на контраста и разрешаващата способност, регулируем на височина. Осветление: тип Кьолер – K?hler , с регулатор силата на светене, LED.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Микроскопска камера 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Мегапиксели: 5 MP. Размер на снимката: 2560 x 1920 (4:3); 1280 x 960 (4:3); 640 x 480 (4:3); 1920 x 1080 (Full HD 16:9). Експозиция: 31 µs – 2.74 s. Картина:
- 15 frames per second (resolution 2560 x 1920, 4:3)
- 36 frames per second (resolution 1280 x 960, 4:3)
- 47 frames per second (resolution 640 x 480, 4:3)
- 32 frames per second (resolution 1920 x 1080, Full HD 16:9)
- 71 frames per second (resolution 960 x 540, Full HD 16:9)
- 77 frames per second (resolution 480 x 270, Full HD 16:9)
Автоматичен баланс на белия цвят. Изход: цифров, USB: 3.0. Сканиране: прогресивно, автоматичен фокус. Възможност за фиксиране към тринoкулярен микроскоп (C mount). Софтуер за управление на камерата и анализ на микроскопски изображения.
Поддръжка на TWAIN, Direct show driver. Операционна система: MS Windows 10.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Портативен ехограф с батерия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Ветеринарен софтуер. Ендоректален линеарен и конвексен мултичестотен трансдюсер с променлива честота. Честотен обхват на системата от 2 до 16 MHz. Режими: В, M, THI, CFM, PDI, TDI, PW, DPDI, CW, HPRF, 3D/4D. Формати на екрана: B, 2B, 4B, B+Color, 2B + Color, B+DPI, 2B + DPI, M, B+M, 2B+M, B+PW, 2B+PW, B+Color+PW, B+DPI+PW, B+CW, 2B+CW, B+Color+CW, B+DPI+CW, B+Steer M, B+Multi-M, панорамни изображения, трапецоидални изображения. THI – тъканни хармоници. Завъртане на изображението. Наслагващи се изображения. Трапецоидални изображения. Триплекс режим. Влагозащитена клавиатура. Цветен доплеров режим. Вградена батерия. Чанта или раница за пренасяне. Количка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Имунологичен хормонален анализатор 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Работа с единично опаковени тестове за анализ на T4, T3, TSH, Progesterone, Cortisol, Testosterone, LH, FSH, PRL в кръвен серум и кръвна плазма.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Автоматичен хемотологичен анализатор 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

– 1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Принципи на работа: Течна цитометрия, три-ъглово лазерно разпръскване, метод за химично оцветяване и независим канал за базофилите. Приставка за различни видове животни. Разделя WBC на 5 групи - 5 Diff анализатор. 23 параметъра:WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, три хистограми за RBC и PLT, три скатерграми за WBC. Производителност: 60 проби на час. Възможност за въвеждане на информация за име на животното, собственик, възраст, пол
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Система за фотодокументация на гелове с включен UV-трансилюминатор 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Трансилюминаторът да бъде с минимални размери 20х20 см. Да бъде с УВ дължина на вълната 365nm. Фотодокументацията да включва дигитална ССD камера за заснемане на геловете с резолюция минимум 18 мегапиксела. Да могат да се фотодокументират гелове оцветени минимум със следните багрила: етидиев бромид; SYBR Green; SYBR Gold; SYBR Safe; Coomassie Blue; Silver Stain; Gel Star; Sypro Red; Sypro Ruby; Sypro Orange. Скоростта на затваряне на отвора за предпазване от светлината да бъде минимум в диапазона 1/400-15s. Приближаването (zoom) на обектива да бъде комбинирано с фокусно разстояние минимум 20х. Да включва софтуер за анализ на изображенията. Гаранционно обслужване- минимум 2 години.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Фотодокументираща система с транилюминатор 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: 16 мегапикселова дигитална цветна камера с 5,0х оптично увеличение. Да притежава емисионен филтър (570-640 nm) за наблюдаване на флуоресцентно белязани гелове. Системата да включва цветен принтер с резолюция минимум 300х300. Възможност за съхраняване на изображенията към карта памет и принтирането им на включен към системата принтер. Трансилюминаторът да позволява осветяването на гелове с размери 20х20 см. Трансилюминаторът да поддържа две дължини на вълната: 302 nm и 365 nm.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Трансдюсер за ехография на око 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Линеен трансдюсер, съвместим с апарат MINDRAY DC-6vet. Честоти в В режим: 8.0/10.0/12.0MHz. Допелрови честоти: 7.3/8.0MHz. Дължина на челото на трансдюсера: 35мм. Дълбочина насканиране: 2.0 ~11.8. Приложение: Малки части, офталмология, периферни кръвоносни съдове, повърхностни структури, мускулно-скелетни изследвания.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Електролитен анализатор 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Йон селективен анализатор. Измервани параметри : калий и натрий. Измерване: директно с ISE. Електроди с удължен живот. Вид на пробата – пълна кръв, серум, плазма, разредена урина. Обем на пробата – 150 µl . Производителност: 60 проби на час. Вграден принтер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Хоризонтална гел електрофореза 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Да позволява анализ на гелове с размери 15х15 см.
Да притежава 4 слота за гребени. Разстояние между слотовете: 3,5 см.. Обем на буфера: 1200-1300мл. Брой гребени: 2 гребена х 1,0 мм. дебелина, 16-старта. Размери (ш:д:в) (см): 21,5х33,5х7.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Увеличение: от 50х до 1000х; Окуляри: 10х18 mm;
Обективи: ахроматни 4х/0.10; 10х/0.25; 40х/0.65; 100х/1.25. Подвижна масичка. Осветление: LED с контрол на интензитета
Камера: вградена, дигитална; около 3 Мр. Изход: USB 2.0 или 3.0 порт. Захранване: 220 V.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която се подава оферта. Участниците следва да декрарират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т.1 б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
- доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка за съответната обособена позиция.
2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- Заверени копия от декларации за съответсвие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни и/или медицински апарати от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция.
Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала - 2 ет. на Ректорат, Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град

Получените оферти за частие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведамяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставеното оборудване, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение, е конкретизирана в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва