Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП46-1 07/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
07/06/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0053 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Елена Караманова - юрист +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170605anoS4916028
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Учебен център в двора на ОУ „Кирил Нектариев“, кв. „Дружба“, район Източен, гр. Пловдив
45000000      
Строителство

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Учебен център в двора на ОУ „Кирил Нектариев“, кв. „Дружба“, район Източен, гр. Пловдив“:по проект „Всички заедно – за по – добро образование и здраве“ по българо – швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“.
Изпълннието на инженеринг включва три основни групи дейности:
-Дейности, свързани с изработването на Инвестицоонен проект за обекта, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него.
-Дейности свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.
-Дейности, които са свързани с изпънението на строително - монтажните работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
196380.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Учебен център в двора на ОУ „Кирил Нектариев“, кв. „Дружба“, район Източен, гр. Пловдив“:по проект „Всички заедно – за по – добро образование и здраве“ по българо – швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“.
Изпълннието на инженеринг включва три основни групи дейности:
-Дейности, свързани с изработването на Инвестицоонен проект за обекта, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него.
-Дейности свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.
-Дейности, които са свързани с изпънението на строително - монтажните работи.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20 т.
Компетентност на персонала    30 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
196380.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Всички заедно – за по – добро образование и здраве“ по българо – швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има "Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството" с покритие в размер, съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.
В случай на участие на обединение, спазването на това изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители това изискване се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" с изискуемото покритие – копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: проектиране и изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на обществени сгради.
Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството.
Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение на договора, специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно – проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, по всяка една от частите на инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен, като това са минимум:
- Експерт 1 – Проектант част „Архитектура”
- Експерт 2 – Проектант част „Енергийна ефективност”
- Експерт 3 – Проектант част „ Конструктивна”
- Експерт 4 – Проектант част „Електро”
- Експерт 5– Проектант част ОВК
- Експерт 6 – Проектант част ВиК
-Експерт 7 – Ландшафтен архитект
- Експерт 8 – Инженер геолог


Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП от членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или трети лица, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители/трети лица.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, списък на проектиране и строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството – (заверено копие).
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение на договора, специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно – проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, по всяка една от частите на инвестиционния проект, които следва да бъде изготвен, като това са минимум:
- Експерт 1 – Проектант част „Архитектура”
- Експерт 2 – Проектант част „Енергийна ефективност”
- Експерт 3 – Проектант част „ Конструктивна”
- Експерт 4 – Проектант част „Електро”
- Експерт 5– Проектант част ОВК
- Експерт 6 – Проектант част ВиК
-Експерт 7 – Ландшафтен архитект
- Експерт 8 – Инженер геолог
-Експерт 9 – Експерт част „Безопасност и здраве“
-Експерт 10 – Експерт част „Пожарна безопасност“
-Експерт 11 – Експерт част „Вертикална планировка и трасировъчен план“
За доказване на това изискване участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/10/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, етаж 3, зала №36

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 и обстоятелствата по 107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато Възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;
б) банкова гаранция в полза на възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от изпълнителя, под формата на депозит на парична сума по сметка на възложителя, банкова гаранция, застраховка (свободна форма), което е до 10 % включително от възнаграждението по договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва