Деловодна информация
00115
 
да
да
05/06/2017 (дд/мм/гггг)
00115-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
инж. Стамен Савов - Директор на ОП Комунални дейности; Камен Христов - главен експерт в отдел Обществени поръчки +359 82841183/+359 82881710
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/289/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/289/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881635
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/289/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции
34000000      
Доставки

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по 10 обособени позиции:
ОП 1 - Самосвал - втора употреба - 1 брой; ОП 2 - Специален автомобил за принудително преместване на автомобили - втора употреба - 1 брой; ОП 3 - Бус - втора употреба - 1 брой; ОП 4 - Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой; ОП 5 - Самоходен снегорин - нов - 1 брой; ОП 6 - Трактор - втора употреба - 1 брой; Ремарке, тракторно - втора употреба - 1 брой и Гребло за сняг за трактор - ново - 1 брой; ОП 7 - Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой; ОП 8 - Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой; ОП 9 - Мини челен товарач - втора употреба - 1 брой; ОП 10 - Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки /шпинделова косачка/ с търкалящо столче и валяк - нова - 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
282966.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Самосвал - втора употреба - 1 брой 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Самосвал - втора употреба
Година на производство - от 2000 г.
Гориво - Дизел
Хидравлика на коша - минимум едностранно разстоварване
Седящи места - минимум - 2 броя
Минимална дължина на коша - 3 метра
Лява дирекция за управление
Товароносимост от 1 500 кг.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег /което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобилът до мястото на изпълнение.
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Специален автомобил за принудително преместване на автомобили - втора употреба - 1 брой; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34142000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Изисквания за специален автомобил за принудително преместване
на автомобили - втора употреба - 1 брой
Година на производството от 2000 г.
"Кран стрелкови с нечупеща се основа, телескопична стрела и товарен момент, не по-малко от 120 кNm /12тм/;
Приспособление за репатриране на автомобили с товароносимост не по-малко от 3 500 кг.;
Технически паспорт на крана от завода, производител;
Кабина, оборудвана с 2+1 места;
Технически допустима максимална маса 12 000 кг;
Автомобила да е оборудван с допълнителни аварийни светлини;
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобилът до мястото на изпълнение.
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Бус - втора употреба - 1 брой 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34114400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Бус - втора употреба - 1 брой;
Година на производство от 2009 г.
Къса база
Товарен
Височина на буса - до 2.20 м., като товарният отсег да не е по-къс от 2.30 м.
Странична врата за товаро-разтоварна дейност
Лява дирекциа за управление
Климатик /климатроник/
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: За обособена позиция 3: минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег /което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобилът до мястото на изпълнение
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Високо проходим автомобил 4х4
фабрично нов - 1 брой;
Двигател:
Гориво - бензин
Работен обем - до 1 700 куб.см.
Захранване на горивната система - пълен инжекцион
Екологочни показатели - ЕВРО 6
Ходова част:
Предавки - механични
Колесна формула - 4 х 4
Хидравличен усилвател на волана
Блокаж на преден и/или заден мост
Брой места - минимум 3+1
Къса база
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 2 /две/ години гаранционен срок на автомобилът дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Самоходен снегорин - нов - 1 брой 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43313100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Самоходен снегорин - нов - 1 брой
Двигател, бензинов - четиритактов;
Работна ширина минимум - 61 см
Работна височина минимум - 53 см
Скорости - предна и задна
Електрически стартер + ръчен
Трансмисия - колесна
Винтов шнек
Регулиране на ръкава с манивела
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 1 /една/ година гаранционен срок на машината, дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Трактор - втора употреба - 1 брой; ремарке, тракторно - втора употреба - 1 брой и гребло за сняг - ново - 1 брой 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16720000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

За тратктор - втора употреба - 1 брой: Мощност на задвижващият агрегат не по-малко от 90 к.с.
Година на производство от 2010 година;
механична трансмисия с предни и задни скорости 16 + 8;
товароподемност 3 200 кг;
задвижване 4 х 4;
отработени часове не повече от 500 моточаса
кабина с климатик.
За Ремарке, тракторно - ново - 1 брой:
Едноосно;
пълна маса 5 000 кг;
собствено тегло - 1 000 кг.;
механична спирачна система.
За Гребло за сняг за трактор - ново - 1 брой:
С хидроцилиндър и маркучи за високо налягане.
дължина на греблото - 3 метра
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: За трактора:минимум 6 /шест/ месеца или 100 /сто/ моточаса
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне до мястото
на изпълнение; За ремарке и гребло за сняг: минимум 1 /една/ година гаранционен срок дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя"
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цените за доставка, надвишаващи заложените, като максимално допустими - /общо 62 100 лв. , в това число: 50 000 лв. за трактор, 5 500 лв. за ремарке, 6 600 лв. за гребло за сняг с включен ДДС/, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
51750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43250000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой
Габарити: височина до 2020 мм.; ширина до 1080 мм.;
Дизелов мотор с мощност над 27 к.с., водно охлаждане;
Трансмисия 4WD задвижване, DMS- система за блокировка;
Скорост на движение над 14 км./час;
Стъклена кабина с парно отопление и седалка с обезопасителен колан;
Работни светлини;
Плаващо положение за работа на навесната система;
Задни тежести - над 180 кг.;
Хидравличната система с три отделни вериги;
Охладител на хидравличното масло;
Поток на хидравличното масло в системата над 45 литра/минута;
Управление на хидравличната система с джойстик;
Телескопична стрела за повдигане /вид "двойно Н"/, с максимална височина над 2.90 метра
и максимална товароносимост над 900 кг.;
Гребло за сняг 140 см. - Височина над 50 см. до 30 градуса хидравлично променящ се страничен ъгъл, абсорбираща анти- шок система за предпазване на ножа и машината;
Товарни вилици /палетни/ - с дължина 110 см., товароносимост 1 200 кг.;
Комбинирана кофа 310 литра - ширина от 120 до 130 см, отваряща се с два хидравлични цилиндъра, оборудвани със зъби.;
Косачка тип "мулчер" 125 см - височина на рязане 2 - 10 см, брой ножове над 35;
Четка за бурени - 58 см. със стоманени влакна, с хидравличен мотор, ръчна настройка на ъгъла;
предпазител
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 1 /една/ година гаранционен срок на машината, дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя.
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69840      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой; 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой;
Работна ширина - 120 см.;
Ножове - 48 броя;
Ъгъл на завъртане 240 градуса;
Максимална работна дължина/височина: дължина при изравнено положение над 600 см.
дължина във вертикално положение над 720 см., височина при странично косене над 610 см.
Минималните размери на страничния мулчер в транстпортно положение 190 см.;
Механично заключване за безопасност по време на транспорт;
Задна ударо- устойчива рамка със светлини;
Двоен маслен филтър с изпомпване и връщане;
Топлообменник;
Хидравлична система с регулируем вентил;
Ротор - обратим;
Плаваща система на ръката и косящата глава;
Подвижен преден предпазител;
Свързване с карданна връзка и стабилизатори;
Регулируем валяк;
Спираловиден ротор.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 1 /една/ година гаранционен срок на машината, дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19176.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мини челен товарач - втора употреба - 1 брой 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43250000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. РУсе

Мини челен товарач - втора употреба - 1 брой;
Година на производство след 2010 г.
отработени часове - не повече от 2000 м./ч.
работно тегло не повече от 2 500 кг;
мощност на задвижващият агрегат - не по-малка от 45 к.с.
самостоятелно задвижване на всяко едно колело без верига;
сертификати ROPS и FOPS за безопасност;
отопление на кабината с обдухване на предното стъкло;
допълнително опорудване с товарни вилици.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 3 /три/ месеца или 100 /сто/ моточаса
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобилът до мястото
на изпълнение.
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки /шпинделова косачка/ с търкалящо столче и валяк - нова - 1 брой. 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки
/шпинделова косачка/ с търкалящо се столче и валяк - нова - 1 брой;
Възможност за прилагане на приставки : вертикутир, Аератор, Четка, Скарифакатор;
Широчина на работната линия - минимум 864 мм.;
Двигател - 4.1 kW /5.5 hp/
Ръкохватка за управление - регулируема, а антивибрационни подложки;
Начин на задвижване - чрез ръчка, лост;
Максимално тегло 164 кг.;
"Начин на работа - с опция за работа с кочактата ходом и седнал /посредством
""търкалящо се столче"" - допълнително/;"
Косилен апарат - цилиндричен с 8 ножа;
Обща ширина на косителната лента - 978 мм.;
Фиксиран брой нарязвания - независимо от скоростта напред / 125 нарязвания на метър 8 ножа за рязане/;
Височина на косене - от 8 мм. До 55 мм.;
Оборудвана с Аератор;
Допълнително оборудвана с пръскачка и торачка за гранулирани и течни торове. Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 3 /три/ години гаранционен срок на машината, дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специализирана машина с изискванията на възложителя.
Участник, който предложи по малки гаранционни условия от минимално изискуемите или цена за доставка, надвишаваща заложената, като максимално допустима, ще бъде предложен за отстраняване от участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставките с предмет, идентичен или сходен с тoзи на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателствата за изпълнени доставки с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира: доставка на автомобил и/или специализирана машина . Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставките с предмет, идентичен или сходен с тoзи на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП; 2.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал.6 от ЗОП).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/07/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за съответната позиция без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1.парична сума; 2.банкова гаранция; 3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията по т.1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Община Русе:IBAN BG37 IORT 7379 3300 0300 00; BIC Code: IORTBGSF към ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе, на името на Община Русе. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Отстранява се от участие в процедурата участник, за когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП.Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва